10. redovna sjednica Općinskog Vijeća

10. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 30. listopada 2014. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika sa 8. i 9. redovne sjednice općinskog vijeća
  3. Usvajanje Obračuna proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine
  4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Akti 10. redovne sjednice Općinskog vijeća

  • Polugodišnji obračun Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/22)
  • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/22)