Odluka o odabiru izvoditelja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), u predmetu provođenja Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0351, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

Odluku o odabiru izvoditelja

Odobrava se zapošljavanje niže navedenih osoba na određeno vrijeme u Općinu Plitvička Jezera, zbog obavljanja privremenih poslova na projektu „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, i to kako slijedi:

 1. LUCIJA STOJANOVIĆ, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 15, Korenica
 2. MILANKA PANIĆ, Mihaljevac 26, Korenica,
 3. ZDRAVKA JURIĆ, Ante Starčevića 15, Korenica,
 4. VESNA ROSANDIĆ, Kompolje Koreničko 39, Korenica,
 5. BAHRA MARČETIĆ, Željava 40, Ličko Petrovo Selo,
 6. MILICA GLUMAC, Vrelo Koreničko 52, Korenica,
 7. ĐURĐICA BOBIĆ, Ličko Petrovo Selo,
 8. MARIJANA ŽIVKOVIĆ, Josipa Jovića 26/1, Korenica,
 9. NEDELJKA NAHOD, Zagrebačka 13, Korenica,
 10. OLGA GRUBEŠIĆ, Kalebovac 49, Korenica,
 11. BRANKA BARUNČIĆ, Vranovača 56, Korenica,
 12. SLAĐANA PAVLIĆ GRBIĆ, Kompolje Koreničko 15, Korenica,
 13. ANA ZEC, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 17, Korenica,
 14. MARINA JURKOVIĆ, Josipa Jovića 2,  Korenica
 15. AZRA RAPAIĆ, Vladimira Nazora 3, Korenica
 16. NADA MAŽAR, Rudanovac 119, Korenica,
 17. KATICA VUKOVAC, Suvajska 12, Korenica,
 18. KRISTINA ROSANDIĆ, Smoljanac 26, Plitvička Jezera,
 19. JASNA DIZDAR, Vranovača 44, Korenica,
 20. IVANA BIĆANIĆ, Rastovača 28, Plitvička Jezera
 21. LJUBICA BRAJKO, Vranovača 44/3, Korenica,
 22. DANIJELA ŠPOLJARIĆ, Mukinje 32, Plitvička Jezera,
 23. NEDELJKA LUKETIĆ, Ličko Petrovo Selo 26, Ličko Petrovo Selo,
 24. LIDIJA KARAKAŠ, Kompolje Koreničko 6, Korenica,
 25. GORDANA ŽIVKOVIĆ, Rudanovac 93, Korenica,
 26. MARINA DUJMOVIĆ, Gornji Vaganac 76, Ličko Petrovo Selo,
 27. KAROLINA KAJIŠIĆ, Rudanovac 28, Korenica,
 28. BRANKA DRAKULIĆ, Jezerce 28, Plitvička Jezera,
 29. MAJA HODAK, Poljanak 31/1, Plitvička Jezera,
 30. IRENA JANKOVIĆ, Alojzija Stepinca 21, Korenica.

Članak 2.

Odabir kandidata izvršen je nakon provedenog postupka Oglasa objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Plitvička Jezera, a na temelju Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu oglasa, klasa: 112-03/21-01/02, ur.broj: 2125/11-02/01-21-83, od 28.01.2021. godine.

Članak 3.

Sa kandidatkinjama iz članka 1. ove Odluke sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme na rok od jedne godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-03/21-01/02

URBROJ: 2125/11-01/01-21-84

Korenica, 28.01.2021. godine

 

Općinski načelnik

Ante Kovač, v.r.