13. redovna sjednica Općinskog vijeća

13. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 04. ožujka 2015. godine u 13:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa:
  1. redovne sjednice Općinskog vijeća
  2. hitne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje Odluke Urbanističkog plana uređenja područja gospodarske zone Prijeboj
 4. Donošenje Odluke o usvajanju:
  1. Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Plitvička Jezera
  2. Plana zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera
 5. Donošenje i usvajanje:
  1. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu
  2. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera i to:
  1. Nekretnine k.o. Ličko Petrovo Selo
  2. Nekretnine u k.o. Korenica
 7. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
 8. Donošenje Odluke o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera u 2015. godini

Akti 13. redovne sjednice Općinskog vijeća