OBAVIJEST- deratizacija na području Korenice

Stručni djelatnici tvrtke “AS – EKO” d.o.o. Šibenik – služba za DDD djelatnost (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), provesti će sistematsku deratizaciju (trovanje štakora i miševa) javnih površina na području

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
NASELJE KORENICA
dana 18. i 19. PROSINCA 2017.

Trovanje štakora i miševa provesti će se postavljanjem otrova – BROMADIOLON.
Antidot – VITAMIN K1.
Da bi akcija bila što uspješnija i da bi se izbjegle eventualne nezgode, POTREBNA JE SURADNJA SVIH OSOBA KOJE BORAVE NA PODRUČJU GDJE SE OBAVLJA DERATIZACIJA.
Obavezno treba:
5. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
6. onemogućiti malodobnoj djeci diranje meka;
7. onemogućiti domaćim životinjama pristup do otrovnih meka;
8. ne dirati niti premještati meke.

Molimo sve osobe sa navedenog područja da se u cijelosti pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu.

————————————————————————————————-

Za suzbijanje štakora, miševa, žohara (bakula), muha i ostalih insekata zainteresirani se mogu obratiti:”AS – EKO” d.o.o., Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizacijuI.Z Podi,Dolačka 2, 22 000 Šibenik
Telefon: 022/335-441 Fax: 022/340-371