Author: Administracija

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

 

Cjelokupan tekst natječaja i sve obrasce pogledajte u prilogu.

 

Icon

1 Obrazac-opisa-programa-ili…

Icon

2 Obrazac-proračuna

Icon

3 Javni Natječaj-udruge 2021…

Icon

3 -Izjava-o-partnerstvu

Icon

4 Upute Za Udruge 2021 Doc

Icon

4 -Obrazac-životopisa (1)

Icon

5 -Izjava-o-nepostojanju-dvos…

Icon

6 -Izjava-o-financiranim-proj…

Icon

7 -Izjava-izvoditelja-aktivnosti

Icon

8 -ogledni-obrazac-ugovora-o-…

Icon

9 -Obrazac-opisnog-izvještaja…

Icon

10 Ogledni-obrazac-financijsk…

Icon

11 -Obrazac-zahtjev-za-isplatu

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

KLASA: 402-08/21-01/0
URBROJ: 2125/11-02/01-21-01

Korenica, 26. siječanj 2021. godine

 

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014, 70/2017, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 2/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE

PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima su identificirane potrebe u općini Plitvička Jezera.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

Iznosom od 205.000,00 kuna iz Proračuna Općine Plitvička Jezera planira se financirati i sufinancirati 13 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture, razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

Načelnik Općine:

Ante Kovač

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.02/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

Godišnji plan natječaja u 2021. godini

za financiranja projekata i programa koje provode udruge

na području općine Plitvička Jezera iz sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera

R. br. Naziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) Okvirni datum raspisivanja i završetka natječaja Ukupna vrijednost natječaja (kn) Područje Vrijednost po području Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Javni natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020.g. 27.01.2020.- 27.03.2020. 210.000,00 Kultura 135.000,00 6 do 31.12.2021.g.
Razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 70.000,00 7

Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, te socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 11/2020), odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera kao i stvarnih potreba u zajednici.

 

U Korenici, 26.01.2021. godine                                                                                                                                                                    Načelnik Općine:

Ante Kovač

 

 • Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge (27.01.2021.)
 • Obavijest za testiranje

  Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19; u nastavku teksta: ZNS), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima, obavještava Vas o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja).

  Obavještavamo Vas kako ste zadovoljili formalne uvjete natječaja KLASA:  112-03/21-01/02, URBROJ: 212/11-01/01-21-01, od 15. siječnja 2021. godine: Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! I imate obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. ZNS-a.

  Prethodna provjera znanja (testiranje) održat će se

  26. siječnja 2021. godine

  u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6

  od A do H (po prezimenu) –u 09.00 sati,

  od I do N (po prezimenu) – u 10.00 sati,

  od P do Ž (po prezimenu) – u 11.00 sati.

   

                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu oglasa

  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

  Zaželi sebi – ostvari dobro svima

  Sportska zajednica- Javni poziv za sufinanciranje programa u 2021.g.

  Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje

  JAVNI POZIV

  ZA DOSTAVU PROGRAMSKIH PRIJEDLOGA ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. 

   

  I.

  U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu od 325.000,00 kuna.

  Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera je Financijskim planom za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. je predvidjela 325.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.

  II.

  Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

  III.

  Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

  1. Poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži,
  2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga,
  3. Organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja,
  4. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana,
  5. Organizaciju sportskih manifestacija,
  6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

  IV.

  Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

  V.

  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvička-jezera.hr).

  Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

  1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
  2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
  3. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.
  4. Izjava privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
  5. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)

  VI.

  U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

  Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera
  Trg sv. Jurja 6, Korenica
  „Javni poziv Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za udruge – ne otvaraj“.

  VII.

  Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

  VIII.

  Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

  IX.

  S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

  Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama odobrena sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge u dva dijela.

  Za isplatu sredstava udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava i to za prvi dio odmah po potpisu ugovora, a za drugi dio najranije u mjesecu srpnju tekuće godine nakon dostavljanja polugodišnjeg izvješća o utrošku sredstava.

  Predsjednik Sportske zajednice Plitvička Jezera

  Dražen Karakaš

  Korenica, 22. siječnja 2021. godine

 • Tekst Javnog poziva ()
 • Uputa za prijavitelje ()
 • Obrazac 1 - Obrazac opisa Programa ()
 • Obrazac 2 - Obrazac Proračuna ()
 • Obrazac 3 - Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja ()
 • Obrazac 4- Privola Za Prikupljanje I Obradu Osobnih Podataka ()
 • Obrazac 4- Privola Za Prikupljanje Podataka ()
 • Obrazac 5 - Izjava O Partnerstvu ()
 • Obrazac 6 - Obrazac Opisnog Izvještaja Programa ()
 • Obrazac 7- FInancijsko Izvješće Programa ()
 • Obrazac 8 - Zahtjev Za Nadoknadom Sredstava ()
 •  

  UPUTE I OBAVIJESTI – Kandidatkinje za projekt Zaželi

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavio je Javni oglas za prijam u radni odnos 30 zaposlenica na određeno vrijeme zbog potreba provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!.

  Načelnik Općine Plitvička Jezera imenovao je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

   

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATKINJAMA

   

  Opis poslova radnog mjesta:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji (podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima)
  • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.13.0351, kojim se utvrđuje minimalna plaća u skladu sa člankom 6. stavak 1.  Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 118/18), te člankom 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu (Narodne novine broj: 119/20). Sukladno navedenoj Uredbi, a u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, svakoj zaposlenici pripada bruto iznos od 4.250,00 kuna.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA

   I SPOSOBNOSTI  KANDIDATKINJA

  Kandidatkinje koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijele pravodobnu prijavu, o tome će biti obavještene putem elektroničke pošte (putem redovite pošte na kućnu adresu ukoliko nisu dostavile adresu e-pošte). Za sve ostale kandidatkinje koje nisu obavještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijele urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidatkinje prijavljene na Oglas koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

  • pisano testiranje,
  • intervju s kandidatkinjama.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o radu („Narodne novine“, broj  93/14, 127/17, 98/19),
  2. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidatkinje koje ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidatkinje koje ne pristupe testiranju smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Pisana provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta te potrebnih vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidatkinje su se dužne  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

  – razgovarati s ostalim kandidatkinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

  kandidatkinja.

  Kandidatkinje koje se budu ponašale neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljene s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 2 boda po pitanju ili ukupno 10 bodova za 5 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidatkinje koje su pristupile testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatkinjama utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidatkinja za rad na projektu Zaželi sebi – ostvari dobro svima!, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju bodova.

  Načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o zapošljavanju izabranih kandidatkinja, koja će biti dostavljena svima kandidatkinjama prijavljenima na Oglas, a koje su ispunile formalne uvjete oglasa.

  Izabrane kandidatkinje moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije sklapanja Ugovora o radu, te su dužne prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

  Kandidatkinja koja nije primljena po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave Odluke podnijeti žalbu  Općinskom načelniku. Obzirom da se radi o radu na određeno vrijeme žalba ne odgađa izvršenje odluke. Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to:

  1. Od A do H (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 09.00 sati,
  2. Od I do N (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 10.00 sati,
  3. Od P do Ž (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 11.00 sati.

  Kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen telefonskim pozivom i e-mailom, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 25. siječnja 2021. godine.

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-44

  Korenica, 20.01.2021. godine

   

  Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam

  u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe

  aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

  Natječaj za zapošljavanje žena – Zaželi

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 212/11-01/01-21-01

  Korenica, 14. siječnja 2021. godine

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

    JAVNI OGLAS

  Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

  1. Broj traženih radnica: 30
  2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 12 mjeseci uz obvezan probni rad od 2 mjeseca
  3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
  5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji ( podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima ),
  • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.
  1. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
  • Ženski spol
  • Punoljetnost
  • Hrvatsko državljanstvo
  • Prebivalište/boravište na području Općine Plitvička Jezera
  • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

  Prednost imaju teže zapošljive skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnice i sl. Kandidatkinja koja se poziva na neko od prava prednosti kod prijma u radni odnos dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  1. Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:
  • Zamolba
  • Kratki životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog oglasa )
  • Dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) – ako je primjenjivo
  • Vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog oglasa.

   

  Sve informacije se mogu dobiti na e-mail adresi: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili na broj telefona 053 776 018.

  NAPOMENA:

  Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

  Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

  Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, putem pošte ili osobno, do 22. siječnja 2021., u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

  „Za javni oglas u sklopu Projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“

   

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

  Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, www.plitvicka-jezera.hr.

  Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na testiranje i razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati oglasa.

   

              Općinski načelnik:

  Ante Kovač

   

 • PRIVOLA (15.01.2021.)
 • OGLAS NA STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE:

  https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

  I u našem vrtiću uskoro e-upisi

  Dana, 05. listopada 2020. godine, Općina Plitvička Jezera kao osnivač Dječjeg vrtića Slapić, podnijela je prijavu na Javni poziv za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

  Danas smo dobili Odluku o odabiru, te s veseljem obavještavamo da je naš vrtić jedan od odabranih. Ovim projektom, vrtić će biti uključen u sustav e-upisa, te će dobiti novu opremu financiranu od Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, a sve kako bi olakšali roditeljima naših mališana.

  https://rdd.gov.hr/produljenje-trajanja-javnog-poziva-za-odabir-ustanova-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/1575

   

   

  Upute i obavijesti kandidatima – Zaželi

  KLASA: 112-03/21-01/01

  URBROJ: 2125/11-02/01-21-05

  Korenica, 12.01.2021. godine

   

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 11/20), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351. i Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u službu na određeno vrijeme putem oglasa (KLASA: 112-03/21-01/01, URBROJ: 2125/11-02/01-21-01), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:

  1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. Referent – asistent na projektu- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel za provedbu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Faza II“ koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

   

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

   

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  • organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  • izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  • promocija projekta u medijima,
  • kontrola rada zaposlenih osoba,
  • osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  • sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja i praćenje financijskih transakcija,
  • praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  • ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta,
  • ostali poslovi po nalogu pročelnika.

   

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:

  • promocija projekta,
  • distrubucija letaka i plakata,
  • nabava i podjela sredstava za provedbu projekta,
  • ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta,
  • ostali poslovi po nalogu pročelnika.

   

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera  i zaposlenih pri proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19) kojom je određena osnovica u iznosu od 5.315,24 kuna, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351. i Odlukom o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 25/18) u kojoj je za poslove višeg stručnog suradnikavoditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove referenta – asistenta na projektu 1,30.

   

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA

   I SPOSOBNOSTI  KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

   

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

  • pisano testiranje,
  • intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
  1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
  1. Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  2. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. 2020.g, publikacija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
  3. Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.g., publikacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova, (svibanj 2015.),
  4. Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – publikacija Vlade,
  5. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 2/19 i 3/20).

   

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje  šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.

  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu  Općinskom načelniku.

  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to:

  1. za višeg stručnog suradnika – voditelja projekta – dana 19. siječnja 2021. godine u 11.00 sati,
  2. za referenta – asistenta na projektu – dana 19. siječnja 2021. godine u 12.30 sati.

  Kandidatima koji su ispunili formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen putem elektroničke pošte, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 18. siječnja 2021. godine.

   

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na

  određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel za provedbu

  projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza II“

  Poziv za prijavu korisnika u program Zaželi

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01/1-20-174, od 02.prosinca 2020.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  P O Z I V

  za prijavu krajnjih korisnika – starije osobe u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćne osobe

  u program Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

   

  Pozivamo sve starije osobe (u dobi 65 i više godina), te nemoćne osobe (osobe mlađe od 65 godina sa invaliditetom, kronične bolesnike), kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, oblačenju i svlačenju, higijeni, osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima,

   

  da se prijave osobno, putem druge osobe ili putem e-maila u Općinu Plitvička Jezera za sudjelovanje u programu Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

   

  Prijave je moguće izvršiti ispunjavanjem obrasca koji možete pronaći na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera ili preuzeti u prostorijama Općine Plitvička Jezera. Uz obrazac je potrebno dostaviti kopiju osobne iskaznice, te presliku dokumenta iz kojeg je jasno vidljiv OIB (ukoliko isti nije vidljiv na osobnoj iskaznici).

  Prijave možete dostaviti osobno ili putem druge osobe u tajništvo Općine Plitvička Jezera, svakim radnim danom od 08 do 13 sati, a najkasnije do 29. siječnja 2021. godine.

  Također, zbog trenutne situacije sa korona virusom, pozivamo sve koji su u mogućnosti prijave dostaviti skenirane, da iste dostave na e-mail adresu:

  ljiljana.hrgota@plitvicka-jezera.hr ili tea.vukovic@plitvicka-jezera.hr

   

  Za sve informacije slobodno se javite na brojeve telefona:

  099 371 4790  ili  099 371 4890

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač

 • Poziv za prijavu krajnjih korisnika u program Zaželi (08.01.2021.)
 • Obrazac prijave - Korisnici (08.01.2021.)
 • Zaželi ide dalje!

  U novoj godini zaželjeli smo nastavak projekta Zaželi. Ta želja ostvarila nam se odmah na početku godine.

  Kako smo i najavili, Općina Plitvička Jezera je 03. kolovoza 2020. godine podnijela projektni prijedlog na Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za natječaj “Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza II”, te je isti odobren od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

  U to ime, danas je naš načelnik, gospodin Ante Kovač potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 2.766.905,00kn.

  Projekt je nastavak projekta Zaželi-Faza I, a veliki početak za našu općinu kroz koji će se zaposliti 30 žena koje će skrbiti o 180 korisnika, te 2 osobe na upravljanju projektom.

  Sve detalje oko natječaja za zapošljavanje i prijavu korisnika očekujte vrlo skoro.