Author: Administracija

Obavijest za zakup prostora u Kulturno informativnom centru u Korenici

Zbog učestalih upita vezano za slijedeći tekst natječaja za zakup poslovnih prostora: „Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19).“ dajemo slijedeće objašnjenje:

 

Člankom 6. stavkom 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti (NN br.  73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19) propisano je da se poreznicima u smislu stavka 1. članka ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanje djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti.

No nadalje se navodi da ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natječaja  kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

 

Provedba ovog članka detaljnije je propisana  Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednosti (NN br. 79/13), gdje se člankom 5. navodi:

 

(1) Ako tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima koja se prema članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju poreznim obveznicima, obavljaju djelatnosti ili transakcije u okviru svog djelokruga ili ovlasti, a neoporezivanje tih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja, Porezna uprava će rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za te djelatnosti.

(2) U slučaju da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima kao i za djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.

Člankom 90. stavak 1. Zakona o PDV-a propisano je da je prag za ulazak u sustav PDV-a 300.000,00 kn.

Slijedom navedenog, Općina je u natječaj stavila citiranu odredbu  iz razloga kako bi u slučaju da se ostvarenjem prihoda od zakupa poslovnog prostora pređe prag iz čl.90. Zakona ne dovede u spornu situaciju.

Zakupnici su dužni u ponudi iskazati cijenu bez PDV-a, zasebno PDV i potom ukupnu cijenu sa PDV-om, a Općina neće PDV naplaćivati do onog trenutka dok ne pređe prag iz čl.90. st.1. Zakona, odnosno ukoliko ga ne pređe isti se neće naplaćivati.

 

 

 

 

Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12, 4/13 I 19/17), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,

Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

(na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca)

Sve detalje natječaja pogledajte u prilogu.

 • Javni Natječaj Vježbenikvježbenik (20.01.2019.)
 • Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

   

  • PREDMET NATJEČAJA

  I.

  Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u 2020.godini.

   

  • PODRUČJA FINANCIRANJA

  II.

  U skladu s Pravilnikom i ocjenom dosadašnjeg izvršenja usvojenih programa za 2019.g., Općina Plitvička Jezera će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g. uvrstiti programe, projekte i manifestacije koji su posebno vezani uz sljedeća područja:

   

  1. U području kulture
  • zaštite i očuvanja kulturne baštine,
  • muzejske i galerijske djelatnosti,
  • izložbena i likovna djelatnost
  • knjižne i nakladničke djelatnosti
  • glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,
  • dramska, plesna i izvedbena djelatnost,
  • tradicijske kulture i kulturno- umjetničkog amaterizma
  • međužupanijska kulturna suradnja
  1. u području razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva
  • programi ustanova i udruga koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera
  • programi socijalno- humanitarnih udruga  i drugih organizacija od interesa za Općinu
  • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  • programi udruga umirovljenika
  • programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom
  • programi zaštite i očuvanja zdravlja
  • programi prevencije i liječenja ovisnosti.

   

  Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

  • podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
  • programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
  • rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
  • obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

   

  • PRAVO SUDJELOVANJA

  III.

  Općina Plitvička Jezera će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

  • da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
  • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
  • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Plitvička Jezera i drugih javnih izvora;
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Plitvička Jezera;
  • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
  • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i da uredno predaju sva izvješća Općini Plitvička Jezera i drugim institucijama,
  • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
  • da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
  • da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,

   

  Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

  • da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
  • uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
  • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
  • održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz apliciranje i provedbu programa, odnosno projekata financiranih iz fondova EU,

   

  IV.

  Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog natječaja na razdoblje od 1. siječnja  2020. g. do 31. prosinca 2020.g.

   

  • NAČIN I ROK PRIJAVE

  V.

  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

  Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.

   

  VI.

  U potpunosti ispunjena, ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili preporučenom pošiljkom na adresu:

  Općina Plitvička Jezera
  Trg sv. Jurja 6
  53230 Korenica

  „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA 2020.- ne otvaraj“

  najkasnije 30 dana od objave Javnog poziva odnosno do ponedjeljka 17. veljače 2020. godine do 12 sati neovisno o načinu dostave.

  Nepotpune prijave, prijave koje nisu podnesene u skladu sa natječajem i uputama te prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

   

  • POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

  VII.

  Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.

   

  VIII.

  Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje Povjerenstvo.

   

  IX.

  Članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, sukladno čl. 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

   

  • ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

   

  X.

  S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte, programe i manifestacije iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020.g., Općina Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financiranju  projekta, programa ili manifestacija.

  Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa, projekata i manifestacija, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Plitvička Jezera.

  Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava.

   

  XI.

  Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravno odjelu Općine Plitvička Jezera. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

   

  XII.

  Sva pitanja vezana uz ovaj javni poziv mogu se podnijeti isključivo pisanim putem, preporučenom poštom, predajom na urudžbeni zapisnik ili slanjem elektroničke pošte na ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr najkasnije osam (8) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

   

  XIII.

  Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na mrežnim  stranicama Općine Plitvička Jezera.

   

   

   

                                                                                                    Načelnik Općine Plitvička Jezera

  Ante Kovač

   

  KLASA: 402-08/20-01/03

  URBROJ: 2125/11-01/01-20-03

  Korenica, 16. siječnja 2020. godine.

 • 1 Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja (2) Doc ()
 • 2 Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge Doc ()
 • 3 Javni Natječaj-udruge 2020 Doc ()
 • 4 Upute Za Udruge Doc ()
 • 1 Obrazac-opisa-programa-ili-projekta ()
 • 2 Obrazac-proračuna ()
 • 3 Izjava O Partnerstvu ()
 • 4 Obrazac životopisa ()
 • 5 -Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja ()
 • 6 Izjava O Financiranim Projektima ()
 • 7 -Izjava-izvoditelja-aktivnosti ()
 • 8 -ogledni-obrazac-ugovora-o-financiranju ()
 • 9 -Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta ()
 • 10 Ogledni-obrazac-financijskog-izvještaja ()
 • 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu ()
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2/19), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

   

  PLAN NABAVE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  ZA 2020. GODINU

   

  Članak 1.

  Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza Općine Plitvička Jezera u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

  Članak 2.

  Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu osigurana su u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu.

  Članak 3.

  Plan nabave za 2020. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

  Ovaj Plan nabave za 2020. godinu nije konačan te će se po potrebi mijenjati i nadopunjavati.

  Članak 4.

  Plan nabave za 2020. godinu stupa na snagu danom objave u Elektroničkog oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

   

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač

 • Plan nabave - 2020. godina (15.01.2019.)
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera - 2020. godina (15.01.2019.)
 • Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata

  KLASA: 402-07/20-01/02

  URBROJ: 2125/11-02/02-20-02

  Korenica, 13. siječanj 2020. godine

   

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19) te Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 402-07/20-01/01, URBROJ: 2125/11-02/02-20-01 od 08.01.2020.), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

   

  PRAVO NA SUFINANCIRANJE troškova smještaja ili putne karte imaju redoviti učenici i studenti pod sljedećim uvjetima:

  • da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Plitvička Jezera,
  • da imaju sklopljen ugovor o podstanarstvu (Ugovor o smještaju u učeničkom domu ili studentskom domu ili sa vlasnikom stana),
  • da borave u mjestu školovanja,
  • da učenici ili studenti nisu korisnici općinske stipendije ili neke druge subvencije,
  • da imaju potvrdu o cijeni putne karte od mjesta školovanja do mjesta prebivališta.

                                                                                       

  IZNOS SUFINANCIRANJA

  Općina Plitvička Jezera, ovisno o broju prijava,  sudjelovat će u sufinanciranju do 50% troškova smještaja ili 2 mjesečne  putne karte učenika i studenata koji borave u mjestu školovanja za školsku godinu 2019./2020., a najviše do maksimalnog iznosa od 400 kn mjesečno.

   

  DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

  Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata podnosi se na propisanom obrascu.

  Za učenike zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

   

  Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte ostvaruju učenici i studenti dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

  • potvrda o upisu učenika/studenta u školsku/akademsku godinu 2019./2020.,
  • preslika Ugovora o smještaju u učeničkom domu ili studentskom dom ili privatnom smještaju,
  • potvrda o cijeni povratne putne karte od mjesta školovanja do mjesta prebivališta (smatra se da učenik ili student svaki drugi vikend putuje kući),
  • izjava da učenik ili student ne ostvaruje drugu subvenciju,
  • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika ili studenta,
  • službena potvrda o prihodima za sve članove obitelji (potvrda Porezne uprave).

   

  POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

  Popunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom iz ovog Javnog poziva dostavlja se osobno u Općinu Plitvička Jezera ili preporučeno poštom na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, KORENICA.

   

  Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

  je zaključno sa 21.01.2020. godine.

   

  Zahtjevi podneseni nakon roka i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

   

  ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA

  Nakon provedenog Javnog poziva Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera će donijeti Odluku o sufinanciranju troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za 2019./2020. za učenike i studente koji ispunjavaju sve uvjete.

   

  Sredstva za sufinanciranje isplaćivat će se na račun učenika ili studenta koji mora glasiti na njegovo ime.

   

   

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, v.r.

 • Obrazac za prijavu Prijave-troškovi Smještaja Ili Putne Karte 2019.2020 (1) (13.01.2020.)
 • Obavijest o potpisu Ugovora o korištenju stipendija u akademskoj/školskoj godini 2019./2020.

  Poštovani,

  obavještavamo sve učenike odnosno njihove zakonske zastupnike i studente koji su temeljem Odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ: 2125/11-02/02-19-58 od 02.01.2020.godine) stekli pravo na korištenje stipendije da

  13.01.2020. ili 14.01.2020. godine

  od 11-14 sati dođu u Općinu Plitvička Jezera

  na potpis Ugovora o korištenju stipendije.

  Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i broj računa za isplatu stipendija.

  Učenici i studenti moraju imati račun za isplatu stipendije otvoren na svoje ime.

  Ukoliko niste u mogućnosti doći na potpis ugovora obavijestite nas na broj telefona 053 652 344.

  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

  Obavijest o natječaju za zakup poslovnih prostora u KIC-u u Korenici

  Poštovani,

  ovim putem Vas obavještavamo kako možete doći osobno vidjeti prostorije Kulturno-informativnog centra koje su navedene u Natječaju  za zakup poslovnih prostora (NN 3/20) svakim radnim danom od 11,00 sati do 13,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 099 371 4790.

  U nastavku također objavljujemo tlocrt prizemlja i prvog kata Kulturno informativnog centra sa označenim brojevima prostora, kao i detaljan prikaz površina prostora.

 • Kulturno informativni centar (10.01.2020.)
 •  

  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

  Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u akademsku/ školsku godinu 2019./2020.

  Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera  („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2A/19 i  9/19), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/19), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera utvrdio je

  KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

  U AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  I.

  1. STUDENTI
  Redni broj Ime i prezime Bodovi
  1. PAVLA UŽAREVIĆ 3000
  2. STEFANELLA JANKOVIĆ 2000
  3. IVICA MATOVINA 1000
  4. MILENA ŽIGIĆ 1000
  5. IVA MILAKOVIĆ 500
  6. KRISTIJAN FAJDETIĆ 2000

   

  1. UČENICI
  Redni broj Ime i prezime Bodovi
  1. MIHAELA STANIĆ 2750
  2. JOSIPA FRANJIČIĆ 2250
  3. ANTONIO BAN 2000
  4. TEO ILIĆ 1800
  5. NIKOLA ČANČAR 1000
  6. MARIN BABIĆ 750
  7. KRISTINA KOŽUL 3750
  8. KARLO BAUMAN 2500
  9. JANA MAJSTOROVIĆ 2000
  10. IVNA MAJSTOROVIĆ 1800
  11. VALENTIN BUJDO 1750
  12. ANTONELA JUKO 1750
  13. ANTONIO MARAČIĆ 1500

  Napomena: Nakon razmatranja svih  prigovora, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera uvažio je jedan prigovor studenta i sedam prigovora učenika. Obzirom da je utvrđena konačna lista za dodjelu stipendija za 6 studenata od predviđenih 8, planirana sredstva za studente prenamijenjena su za učenike te da se planiraju ostvariti dodatna novčana sredstva od povarata duga stipendista koji nisu u zakonskom roku završili studij, ukupno je dodijeljeno 13 učeničkih stipendija od predviđenih 7.

   

  II.

  Temeljem ove Konačne liste kandidata općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija koja se objavljuje u „Službenom glasniku Općine Pltvička Jezera“.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, prof.

 • Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije u akademskoj/ školskoj godini 2019./2020. ()
 •