Author: Administracija

Polugodišnji izvještaj o radu udruga

Poštovani predstavnici udruga,

Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()
 • Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
  1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  – organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  – izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  – promocija projekta u medijima,
  – kontrola rada zaposlenih žena,
  – osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  – sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
  – praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  – praćenje financijskih transakcija,
  – ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
  – promocija projekta,
  – distrubucija letaka i plakata,
  – nabava i podjela sredstava za higijenu,
  – ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
  – pisano testiranje,
  – intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
  3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
  130/17),
  4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
  određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

   

  Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

   

  Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

  Odluka o odabiru najbolje ponude

  Na temelju članaka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18), članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (klasa: 406-02/18-01/04, ur.broj: 2125/11-02/01-18-08, od 06.08.2018. godine), u postupku jednostavne nabave za sklapanje Ugovora o nabavi usluge, ev.broj: 52-2018-US, Općinski načelnik donosi

   

  O D L U K U

  o odabiru najpovoljnije ponude

   

  I

  1. Podaci o naručitelju:

  Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 KORENICA, OIB: 58932233075,

  1. Predmet nabave za koji se donosi odluka:

  „Izrada Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile“

  1. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

  „Maxicon“ d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Kružna 22, Zagreb, OIB: 68880298475.

  1. Cijena odabrane ponude:

  Cijena odabrane ponude iznosi 79.800,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 19.950,00 kn, te ukupna vrijednost ponude iznosi 99.750,00 kn.

  1. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

  Ponuda ponuditelja „Maxicon“ d.o.o. zadovoljava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda, sa najnižom cijenom unutar procijenjene vrijednosti nabave, te je kao takva najprihvatljivija ponuda.

   

  II.

  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se svim ponuditeljima na dokaziv način (elektroničkom poštom).

   

  III.

              Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja, te će se objaviti na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera.

  IV.

  Po donošenju Odluke o odabiru naručitelj stječe uvjete za sklapanje Ugovora o nabavi sa odabranim ponuditeljem.

   

  O b r a z l o ž e n j e

   

  Naručitelj je temeljem članka 4.  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18), proveo postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi za izradu Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile, evidencijskog broja nabave 52-2018-US, te je:

  1. Procijenio vrijednost nabave na iznos od 122.000,00 kn (bez PDV-a)
  2. Dana 01.08.2018. godine izradio Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave.
  3. Dana 01.08.2018. godine proslijedio poziv na dostavu ponude na e-mail adrese tri gospodarska subjekta i to:
   1. MAXICON d.o.o., Kružna 22, Zagreb, e-mail: barbic@maxicon.hr
   2. IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb, e-mail: irena@ipz-uniprojekt.hr,
   3. PAN GEO PROJEKT d.o.o., Marijana Haberlea 6, Zagreb, e-mail: info@pangeoprojekt.hr,

  te isti objavio i na web stranici Općine Plitvička Jezera istoga dana.

  1. Utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene tri (3) pravodobno pristigle ponude i to ponuditelja:
   1. IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb (poziv),
   2. MAXICON d.o.o., Kružna 22, Zagreb (poziv),
   3. INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb (web).
  2. Pristupio otvaranju ponuda dana 06.08.2018. godine u 13.30 sati.

   

  Ovlašteni predstavnici izvršili su provjeru pravovremenosti, oblika, sadržaja i cjelovitosti ponuda, ispunjenja uvjeta sposobnosti i kontrolu računske ispravnosti ponuda, te ocijenili da je ponuda ponuditelja „Maxicon“ d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Kružna 22, Zagreb, OIB: 68880298475, s cijenom ponude u iznosu od 79.800,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 19.950,00, što ukupno iznosi 99.750,00 kn, najprihvatljivija, da ista udovoljava zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponude te su predložili odgovornoj osobi naručitelja donošenje Odluke o njenom odabiru.

   

  Temeljem članaka 16. i 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), donijeta je Odluka kao u izreci.

   

   

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                Ante Kovač, v.r.

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (07.08.2018.)
 • Treća akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  Dana 17. kolovoza 2018. godine održat će se treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Krv će se moći donirati u prostorijama Crvenog križa u Korenici u vremenu od 09.00 do 12.30 sati, te na Mukinjama u Pastoralnom centru u vremenu od 14.00 do 16.00 sati.

  Sve zainteresirane molimo da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu i knjižicu dobrovoljnog darivanja krvi.

  Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

  S neizmjernim ponosom i zahvalnošću, svim stanovnicima Općine Plitvička Jezera čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

  Na današnji dan prije 23 godine Hrvatska vojska ušla je u dotad okupirani grad Knin što je označilo slom fašističke tvorevine SAO Krajine te kraj patnje hrvatskog naroda.

  OGLAS o prijmu službenika na određeno vrijeme

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18 pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavljuje

  OGLAS
  o prijmu službenika na određeno vrijeme
  zbog obavljanja privremenih poslova -ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

  1. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera
  – voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
  UVJETI:
  – magistar pravne, ekonomske ili humanističke struke ili stručni specijalist,
  – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  – poznavnaje engleskog jezika,
  – položen državni stručni ispit,
  – poznavanje rada na računalu.
  Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
  Sukladno čl.14.Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

  2. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,
  – asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
  UVJETI:
  -najmanje srednja stručna sprema četverogodišnjeg smjera,

  -poznavanje engleskog jezika,
  -položen državni stručni ispit,
  -poznavanje rada na računalu.
  Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12.
  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
  Sukladno čl.14.Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

  Utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

  Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

  Na web-stranici: www.plitvicka-jezera.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja kao i ostale informacije o oglasnom postupku.
  Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

  Uz prijavu je potrebno priložiti:
  – životopis
  – dokaz o stručnoj spremi
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
  – presliku osobne iskaznice
  – dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  – dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
  – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
  – vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18)
  – dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
  – dokaz o osposobljenosti za upravljanje projektima ili radu na projektima Europske unije.

  Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
  Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
  Prijave se podnose u Jedinstveni upravni odjela Općine Plitvička Jezera u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe zapošljavanja, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na oglas o prijmu službenika u službu“ , a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.admin.publ., v.r.

  Oglas-prijam u službu na određeno vrijeme projekt-ZAŽELI

   

  Obavijest o nestanku vode za Smoljanac

  Obaviještavaju se mještani naselja Smoljanac  da će dana 31.07.2018. godine u vremenu od 00:30 – 04:30h biti obustavljena isporuka pitke vode zbog radova vanrednog održavanja  vodospreme Lisina od strane Spelekom Rakovica d.o.o.

   

  Obilježavanje Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti

  Općina Plitvička Jezera Vas poziva na prigodno obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja. Ujedno obilježavamo i 23. obljetnicu vojno-redarstvene operacije “Oluja” kojom je oslobođena i naša Općina. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem u obilježavanju Dana pobjede odamo počast i zahvalu  svima onima koji su poginuli za slobodnu i jedinu domovinu Hrvatsku.

  Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti