Author: Administracija

Raspored odvoza razvrstanog otpada

Sortirani  otpad odvozi se po sljedećem rasporedu:

Za naselja: Korenica, Bjelopolje, Tuk bjelopoljski, Šeganovac, Mihaljevac, Vranovača, Krbavica, Jasikovac, Vrelo, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Gradina Korenička, Kompolje Koreničko.

 1. UTORAK U MJESECU- PLASTIKA
 2. UTORAK U MJESECU- STAKLO
 3. UTORAK U MJESECU- PAPIR

Za naselja: Kapela Korenička, Prijeboj, Ličko Petrovo Selo, Željava, Vaganac, Rešetar, Arapov dol, Smoljanac, Rastovača, Korana, Poljanak, Plitvica Selo, Mukinje, Jezerce

 1. ČETVRTAK U MJESECU- PLASTIKA
 2. ČETVRTAK U MJESECU- STAKLO
 3. ČETVRTAK U MJESECU- PAPIR

NAPOMENA:

U plastiku IDE: boce za mliječne proizvode i ostale napitke, boce za jestiva ulja, plastični čepovi, poklopci, pribor za jelo, slamke, kutije za CD i DVD, vrećice za slatkiše i grickalice i zamrznute proizvode, plastične vrećice iz trgovine, plastične kutijice za namaze, sladolede, zdjelice za kućanstvo, čaše od jogurta, zaštitna plastična ambalaža, – plastika ili folija, plastične igračke bez drugih materijala i ambalaža za kozmetiku i sredstva za osobnu higijenu (šamponi, kreme, itd)

U plastiku NE IDE višeslojna ambalaža koja je sastavljena od plastične folije izvana a aluminijske folije iznutra (npr. velika pakovanja dječje hrane, grickalica), dječje igračke izrađene od više materijala, tapete, stiropor, spužva, laminat, četkice za zube, mrežni kablovi od struje, kišobrani, sportske lopte, upaljači, ambalažna plastika opasnog otpada poput ambalaže nagrizajućih kiselina i tvari (od pesticida, boja, lakova, otapala, itd.), ambalaže motornih ulja i maziva.

Ovakav raspored odvoza sortiranog otpada na snazi je od 7. lipnja 2016. godine i isti se već dvije godine skladišti u dvorištu TD Komunalac d.o.o. do daljnjeg zbrinjavanja.

Radovi na vodovodu u naselju Rastovača

Do danas je od ukupne duljine cjevovoda od 2.747 m’ ugrađeno 2450 m’ cijevi od tvrdog polietilena (PEHD) DN-140, PE-100.

Slijedeća faza uključuje izvedbu kućnih priključaka u naselju Rastovača.

Radovi na Izgradnji vodovoda Rastovača dio su Sporazuma o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina NP Plitvička jezera, koji ima za cilj dovođenje vodnih građevina NP Plitvička jezera na tehnički, tehnološki i sanitarno zadovoljavajuću razinua, a planiraju se okončati do 15.lipnja 2018.godine.

Sredstva za realizaciju osigurana su Ugovorom o sufinanciranju sa Hrvatske vode 80% i vlastita sredstva Općina Plitvička Jezera 20%.

OBAVIJEST – AGLOMERACIJA PLITVIČKA JEZERA – UREDOVNI DANI

Poštovani,

U tijeku je potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti  u prostorijama Vodovoda Korenica d.o.o. na adresi Trg Svetog Jurja 12, 53230 Korenica. Uvid u dokumentaciju kao i postizanje dogovora oko sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti na česticama koje obuhvaća projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica izvršava se svaki PONEDJELJAK I UTORAK.

PRISTIŽU NOVCI IZ FONDOVA U OPĆINU PLITVIČKA JEZERA

Zadnjih nekoliko tjedana počeli su pristizati sredstva iz nacionalnih fondova za Općinu Plitvička Jezera. Općina je dobila 87.000,00 kuna za izradu novog strateškog plana razvoja. Od Ministarstva zaštite okoliša dodijeljena su sredstva od 157.000 kn za projektnu dokumentaciju za sanaciju odlagališta. Za novu fazu izgradnje KIC-a Ministarstvo regionalnog razvoja dodijelit će 260.000,00 kuna, a kao nadoknadu za troškove čišćenja snijega Hrvatske ceste financirat će iznos od 364.000,00  kuna. Ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora za sanaciju vodoopskrbne mreže na području općine Plitvička Jezera i Rakovice u iznosu od 12 milijuna kuna od čega Hrvatske vode sufinanciraju 80% iznosa.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA PRVI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je dana 14. svibnja 2018. godine prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Potpora je namijenjena razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine). Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem navedene Mjere  je 2.003.265,00 HRK pri čemu potpora po korisniku iznosi 111.292,50 HRK. Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a između ostalog, provode projekte usklađene s ciljevima i zadacima navedenim u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Korisnici mogu ulagati u kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;  kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva; kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva; operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave projekata podnose se na adresu LAG-a LIKA od 28. svibnja 2018., a najkasnije do 29. lipnja 2018. 

Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA: http://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj održati će se radionice na sljedećim lokacijama:

 • 18. svibnja 2018. u 10.00 sati, Kulturno Informativni Centar, Budačka 12, Gospić
 • 21. SVIBNJA 2018. U 10.00 SATI, UČENIČKI DOM U KORENICI,  TRG SV. JURJA 2, KORENICA
 • 21. svibnja 2018. u 14.00 sati, Velika vijećnica Općine Gračac, Park Svetog Jurja 1, Gračac
 • 22. svibnja 2018. u 10.00 sati, Općinska vijećnica Općine Brinje, Frankopanska 33, Brinje
 • 22. svibnja 2018. u 14.00 sati, Dom kulture Milutin Cihlar Nehajev, Juriše Orlovića 2, Senj

 

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj, da se odazovu radionicama, ovisno o lokaciji koja im odgovara, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Pozive na radionice moguće je preuzeti na sljedećem linku klikom na termin pojedine radionice: http://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br:153/13 i 65/17) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/16-02/15, URBROJ: 2125/11-02-04/01-18- 118 od 11. svibnja 2018. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

Ponovnu javnu raspravu
o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera održat će se u periodu od 22. svibnja 2018. do 29. svibnja godine, organiziranjem ponovnog javnog uvida i ponovnog javnog izlaganja.
 2. Tijekom trajanja Ponovne javne rasprave Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na ponovni javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

Na ponovnom javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana – prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

 1. Ponovno javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana 24. svibnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica uz sudjelovanje Izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Ličko — senjske županije iz Gospića, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić.
 2. Način sudjelovanja u Ponovnoj javnoj raspravi je sljedeći:
 • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu III. Izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Plitvička Jezera iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja primjedbe i prijedloge do 29. svibnja 2018. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
 • Građani i udruge sudjeluju u Ponovnoj javnoj raspravi na način da:
 • Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
 • Postavljaju pitanja tijekom ponovnog javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Ponovne javne rasprave,
 • Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
 • Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
 1. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 29. svibnja 2018.g. ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/16-02/15

URBROJ:2125/11-02-04/01-18-119

Pročelnica JUO

Marina Polić

ponovna javna rasprava[84]

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA uz natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera

 

Sukladno članku 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 42/18  od 09.05. 2018. godine i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

NAZIV RADNOG MJESTA: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (radno mjesto I. kategorije, glavni rukovoditelj, klasifikacijski rang: 1, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca)

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 24/17, 25/17 i 03/18) definiran je opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osigurava zakonitost rada i brine o izvršavanju radnih zadaća i obveza JUO,
 • planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar JUO,
 • nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • predlaže, daje smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti JUO,
 • donosi akte iz nadležnosti Općine po donesenim odlukama Općinskog vijeća i po ovlaštenju Općinskog načelnika,
 • proučava i stručno obrađuje najsloženije poslove iz djelokruga javne nabave,
 • brine o stručnom usavršavanju i osposobljavanju djelatnika,
 • pokreće inicijativu i daje prijedloge za unapređenje rada organizacije JUO,
 • sudjeluje u izradi financijskog plana i programa,
 • obavlja i ostale poslove u dogovoru sa Općinskim načelnikom i njegovim zamjenicima.

Složenost poslova: visoka složenost poslova

Samostalnost u radu: odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima u dogovoru sa Općinskim načelnikom

Stupanj suradnje s drugim tijelima: stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela

Stupanj odgovornosti: uključuje materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući i široku nadzornu i upravljačku odgovornost

 

PODACI O PLAĆI:

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26//10, 18/12, 23/12 i 27/17).

Slijedom navedenog plaću pročelnika čini umnožak osnovice za obračun plaća koja iznosi 4.597,96 kuna i  koeficijenta složenosti poslova koja iznosi 2,5.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane Općinskog načelnika.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodan provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

   

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.

Pisano testiranje  traje 60 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način ometati druge kandidate.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Na pisanom testiranju kandidati mogu dobiti maksimalno 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ukoliko su dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju)

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi, te utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođivanja, zanimanja za rad, želju za učenjem i usavršavanjem.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua,  Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva uz kojeg se prilaže i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama članka 25. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“   127/17)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12 i 121/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 115/16)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 07/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 i 4/18- Uredba)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“   36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14)
 • Statut Općine Plitvička Jezera („Županjski glasnik“ Ličko-senjske županije 03/18)

 

 

 

 1. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

 

Na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera bit će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

POVJERENSTVO  ZA  PROVEDBU       

                      NATJEČAJA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), čl. 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 01/12, 19/12, 04/13 i 19/17),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Plitvička Jezera

 

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

Stručni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati koji imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit mogu biti izabrani  pod uvjetom da ga polože u roku jedne godine od prijma u službu.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad sukladno članku 26. Zakona.

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14) na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje  ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona.

 

Kandidati su dužni podnijeti pisanu prijavu na natječaj. Prijavu su dužni vlastoručno potpisati. U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, presliku svjedodžbe, potvrda
 5. dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 6. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 7. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06 i 61/11).

 

Kandidati neka prilože certifikat u području javne nabave, ukoliko ga posjeduju.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

Prijave se podnose na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230  Korenica, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  – ne otvaraj.“

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju, kao i u slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata u zakonskom roku koji za donošenje rješenja iznosi 60 dana od isteka roka za podnošenja prijava na natječaj.

 

 

 

                                                                                                 

Općinski načelnik 

Ante Kovač, v.r.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva Vas na jednu od akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati dana 16. svibnja 2018. i to:

 • u Korenici od 9.00 h do 12.30 h u prostorijama ODCK Plitvička Jezera
 • na Plitvičkim Jezerima od 14.00 h  do 16.00 h u prostorijama Pastoralnog centra “Mukinje”

Sa sobom ponijeti iskaznicu DDK.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Plitvička Jezera

I. Izlaže se na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Plitvička Jezera. Javni uvid u Prijedlog Programa započinje dana 7. svibnja 2018.g.

II. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Plitvička Jezera, s popratnom dokumentacijom, može se od 7. svibnja 2018. g. do 21. svibnja 2018.g. izvršiti radnim danom od 9.00 do 12.00 h sati u prostorijama Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica, II. kat soba br. 8.

III. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka Javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera u roku od 30 dana.

IV. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica, zaključno s 21. svibnjem 2018.g.

 

Općinski načelnik

Ante Kovač v.r.