Author: Administracija

Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnica na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

Na temelju čl. 4. Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica („Županijski glasnik „ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za uređenje okućnica
na području Općine Plitvička jezera za 2018. godinu

1. VISINA OSIGURANIH SREDSTAVA: 300.000,00 kn.
2. IZVOR OSIGURANIH SREDSTAVA: Proračun Općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera.
3. VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA PO PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 50% iznosa investicije i to do maksimalnih 7.500,00 kn.
4. MOGUĆI PODNOSITELJI: osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koji su vlasnici nekretnina, poslovnih prostora, ili predstavnici zgrada. Osobe koje koriste državne potpore mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv za dodjelu potpora. Osoba koja se prijavi na više javnih poziva za dodjelu potpora Općine Plitvička Jezera, može koristiti samo jednu potporu u jednoj kalendarskoj godini.
5. CILJ DODJELE POTPORE: potaknuti stanovništvo na uređenje okućnica: uređenje ograda, parkinga, prilaza kućama, poslovnim prostorima ili zgradama, uređenje cvjetnjaka, izrada ili samo bojanje fasade, zamjena krovišta, stvaranje dodatnih sadržaja i sl.
6. NAČIN PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA: Prijava se podnosi putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog javnog poziva. Podnositelj zahtjeva mora opisati investiciju, fotografirati postojeće stanje, skicirati crtežom ili idejnim projektom namjeravani zahvat i napraviti troškovnik. Uz prijavu podnositelj zahtjeva mora priložiti preslike dokumenata navedenih u ovom javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
7. KRITERIJI BODOVANJA:
– Značaj Programa za unaprjeđenje cjelokupne slike turističkog mjesta,
– Učinak na prostor s obzirom na postojeće stanje,
– Estetski izgled i uklapanje investicije u izgled ulice,
– Postotak ulaganja osobnih sredstava,
– Eventualni doprinos turističkoj ponudi cijele Općine.
8. SADRŽAJ PRIJAVE:
– Ispunjeni obrazac prijave,
– Preslika osobne iskaznice,
– Izjava ili potvrda upravitelja da je osoba predstavnik zgrade (samo za stambene zgrade),
– Preslika vlasničkog lista,
– Preslika dokaza o legalnosti glavnog stambenog ili poslovnog objekta,
– Snimka ulice ili naselja sa Geoportala,
– Fotografije postojećeg stanja,
– Skica ili projekt namjeravanog zahvata,
– Dokaz o nepostojanju duga prema Općini Plitvička Jezera i Turističkoj zajednici,
9. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA: Prijava za dodjelu potpora se podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu prijave koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama http://plitvicka-jezera.hr/. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnice – ne otvaraj“.
Uz prijavu je potrebno dostaviti preslike gore navedenih dokumenata. Originali dokumenata se donose na uvid prilikom sklapanja ugovora o dodjeli potpore.
10. RAZMATRANJE I OCJENA PRIJAVA: Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.
11. NAČIN DODJELE POTPORE: Općina Plitvička Jezera će sa osobama kojima je odobrena potpora putem ovoga javnog poziva, sklopiti ugovor o dodjeli potpore. Potpora će se isplatiti na račun podnositelja prijave u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Korisnik dodjele potpore mora najavljene radove izvršiti u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora. Po izvršenim radovima korisnik dodjele potpore je dužan podnijeti opisno izvješće o izvršenim radovima. Izvješće mora sadržavati preslike računa o utrošenim sredstava (računi za kupnju materijala i/ili računi za vršenje usluge i sl.) i dokaze o plaćanju. Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u roku od 60 dana od roka za izvršenje radova. Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.
12. OBJAVA PODATAKA: Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku, te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama i u službenom glasilu, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Korenica, 13. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač v.r.

KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2125/11-01/01-18-03

 

Prijavni obrazac – uređenje okućnica 2018
 

Javni poziv vlasnicima nekretnina na čestica uz nerazvrstanu cestu

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., općina Plitvička jezera objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Plitvička jezera, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Korenice, obaviještava nositelje prava na nekretninama

koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

 • katastarska općina Korenica, katastarske čestice: 9504, 2115/1, 2132, 2090, 2091, 2092, 4597/1, 4537, 2115/8, 2115/9, 2115/13, 2216/2, 2216/1, 2216/3, 2216/4, 9698, 9699, 4600, 2217, 4607, 9541, 4619

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesti izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Novosel mag. ing. geod. et geoinf., predstavnik tvrtke Geo-Kom d.o.o., Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 87.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općina Plitvička jezera provest će u petak, 23. 03. 2018. u vremenu od 08 – 16 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvide u geodetske elaborate izvedenog stanja, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Plitvička jezera. Javni uvid će se održati u ponedjeljak, 26.03.2018., u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

 

KLASA: 340-03/18-01/02

URBROJ: 2125/11-02-04/01-18-01

U Korenici 13.3.2018.

 

Druga izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite

U utorak 6. ožujka u Općinskoj vijećnici s početkom u 12 sati održana je druga izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite. Tema sjednice bila je obrana od mogućih poplava u selima Korana, Kompolje Koreničko i Krbavica. Sjednici su nazočili načelnik Stožera civilne zaštite Franjo Anđić, načelnik Općine Ante Kovač, zapovjednik JVP-a Ivan Pejkunović, ravnatelj SŠ Plitvička Jezera Šimo Pavlović, ravnateljica OD Crvenog križa Anita Ugarković, ravnatelj Doma zdravlja Ivan Furlan, ravnateljica Šumarije Korenica Terezija Užarević, direktor Komunalac d.o.o. Mislav Orešković, tehnički direktor Vodovod d.o.o. Danko Prša i komunalni redar JUO Dušan Nahod.

Službe su svjesne ozbiljnosti situacija. Komunalac d.o.o. i Vodovod d.o.o. su započeli punjenje vreća pijeskom, dok je zapovjednik JVP-a Ivan Pejkunović već obišao ugrožena mjesta. Sve službe su pripravne i spremne na intervenciju. S velikom pozornošću pratimo vremenske prilike i razinu vodostaja u ugroženim mjestima.

HEP objavio natječaj za donacije

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2018. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. 

Natječaj “Svjetlo na zajedničkom putu” je otvoren od 1. do 30. ožujka 2018. godine.

Uvjeti natječaja, obrazac prijavnice s uputom za ispunjavanje i ostala natječajna dokumentacija nalaze se na web stranici Natječaj za donacije 2018.

Održan sastanak zbog nastalih vremenskih neprilika

U nedjelju u 17 h održan je sastanak zbog nastalih vremenskih uvjeta na kojem su prisustvovali načelnik Općine Plitvička Jezera Ante Kovač, načelnik Stožera civilne zaštite  Franjo Anđić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera Ivan Pejkunović, direktor Komunalac d.o.o.  Mislav Orešković, ravnatelj Srednje škole Plitvička Jezera Šimo Pavlović, ravnateljica Šumarije Korenica Terezija Užarević, Mile Milaković ispred Lika Cesta, Nikola Antonić vlasnik Prijevoza Plitvice, Josip Knežević vlasnik Autoprijevoza Knežević i Dušan Nahod komunalni redar u JUO Općine Plitvička Jezera.

Nazočni su se složili da se čini sve što je moguće kako bi se omogućilo normalno prometovanje Općinom. Unatoč najavljenim niskim temperaturama i padalinama, nastava će se održavati normalno, iako je moguće da zbog velikih nanosa na cestama prijevoz učenika iz udaljenih sela bude onemogućen.

Na sastanku su podijeljene dužnosti, a u međuvremenu su i sve službe stavljene na najviši stupanj pripravnosti.

 

Situacija je pod kontrolom, ali svakako molimo građane strpljenje i razumijevanje.

Obavijest stanovnicima Smoljanca

Obavještavaju se mještani naselja Smoljanac da će zbog puknuća vodovodne cijevi u Korani biti privremeno obustavljena isporuka pitke vode. Popravak cijevi i normalizacija isporuke pitke vode očekuje se do utorka 20. veljače.

OBAVIJEST Javni uvid i rasprava za prijedlog programa gospodarenja u privatnim šumama

Pozivaju se vlasnici i posjednici šuma, kao i oni koji posjeduju livade ili pašnjake na kojima se danas nalazi šuma da mogu vršiti uvid u prijedlog izrađenih programa gospodarenja za privatne šume na području općina: Gospić, Perušić, Plitvička Jezera i Udbina.

Program gospodarenja šuma za gospodarsku jedinicu „Perušićke šume“ obuhvaća katastarske općine: Bužim, Debelo Brdo, Kaluđerovac, Klanac, Konjsko Brdo, Kvarte, Perušić, Smiljan i Studenci, a Program gospodarenja šuma za gospodarsku jedinicu „Čanak – Debelo Brdo“ obuhvaća katastarske općine: Bjelopolje, Bunić, Čanak, Debelo Brdo, Kozjan, Krbavica, Šalamunić i Trnavac.

Uvid se može obaviti svaki radni dan od 19. veljače do 9. ožujka 2018. godine između 11:00 i 13:00 sati u prostorijama Savjetodavne službe, na adresi Kaniška ulica 15, Gospić.

Javna rasprava će se održati u Gospiću, u prostorijama Savjetodavne službe na adresi Kaniška ulica 15, 9. ožujka 2018. godine s početkom u 11:00 h.

OBAVIJEST – AGLOMERACIJA PLITVIČKA JEZERA – UREDOVNI DANI

Poštovani,

 

Nastavlja se potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti ali od sada  u prostorijama Vodovoda Korenica d.o.o. na adresi Trg Svetog Jurja 12, 53230 Korenica. Uvid u dokumentaciju kao i postizanje dogovora oko sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti na česticama koje obuhvaća projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica izvršavat će se svaki PONEDJELJAK I UTORAK  počevši od 19. veljače 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

POZIV na 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 01. veljače 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 5. (pete) redovne sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Plitvička Jezera,
 5. Prijedlog Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2018. godini
 7. Izvješće Povjerenstva o provedbi javnog natječaja o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 8. Prijedlog Odluke o zamjeni osobnog vozila TALISMAN u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2017. – 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti),
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za potporu stvaranja novih i uređenja infrastrukture postojećih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svrhu stvaranja dodatnih turističkih sadržaja,
 13. Odluku o imenovanju predstavnika Općine Plitvička Jezera u Lokalnu akcijsku grupu (LAG)-LIKA
 14. Razno

 

Materijale dostavljamo uz poziv. Plan gospodarenja otpadom dostavljamo uz točku 9. u digitalnom obliku (na CD-u).

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

 Poziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera