Author: Administracija

Poziv na treću redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 26. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. AKTUALNI SAT

2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 2. (druge)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune proračuna općine plitvička jezera ZA 2017. GODINU,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune programa:

a) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA javnih potreba u športu za 2017. godinu,

b) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu,

c) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu,

d) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,

e) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

f) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2017. godini,

g) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera,

h) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini,

i) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini,

j) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2017. godini,

k) IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu

6. Usvajanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu

7. RAZNO

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Obavijest- obrasci za porez na nekretnine

Nakon brojnih upita o podnošenju obrazaca sukladno Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16) obavještavamo Vas da zbog ukidanja odredbi Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17- Izmjene Zakona stupaju na snagu 20. listopada 2017.), a koje se odnose na Porez na nekretnine ne postoji zakonska obveza za dostavu obrazaca  koji su vam dostavljeni.

Međutim, obrasce možete popuniti i dostaviti ako postoje neke promjene na Vašoj nekretnini vezano uz površinu ili status predmetne nekretnine budući da je to zakonska obveza svakog vlasnika nekretnine (sukladno članku 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Promjene na nekretninama možete prijaviti putem dostavljenih obrazaca ili prijavom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, referentu za komunalnu djelatnost Veri Mrli.

 

Predstavljanje mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

Dana 20. listopada 2017.g. (petak) s početkom u 18 h u Vijećnici Općine Plitvička Jezera održat će se predavanje i predstavljanje mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“. Općina Plitvička Jezera i konzultantska tvrtka Level project, koja će ujedno i održati predstavljanje, pozivaju sve vlasnike poljoprivrednih gospodarstava da se odazovu ovom pozivu budući da se radi o bespovratnim sredstvima i do 50.000,00 eura, a s obzirom da tvrtka Level project već surađuje s Općinom, prijave na potpore ove Mjere stajat će Vas punih 0,00 kn.

Predstavljanje mjere M06

Poziv na raspravu određivanja vještačenja i izbora vještaka

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za imovinsko- pravne odnose i zajedničke poslove, Odjel za pravne i imovinsko- pravne poslove u Gospiću, Ispostava Korenica, u postupku pokrenutom po prijedlogu Vodovod Korenica d.o.o., Trg sv. Jurja 12, Korenica za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predviđenih za nepotpuno izvlaštenje radi izvođenja Sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Plitvička Jezera 2- Sustav Korenica- Faza 5, temeljem čl.54., st. 1., 2., 3., 4., 5., i 6. te čl. 77. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), te čl. 27., st. 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14) donosi:

ZAKLJUČAK

      Dana 27. listopada 2017. g. (petak) s početkom u 12:00 h, u Vijećnici u zgradi Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6, održat će se usmena rasprava radi određivanja vještačenja i izbora vještaka, u nazočnosti vlasnika, odnosno posjednika nekretnina i korisnika izvlaštenja, te predstavnika Ureda državne uprave Ličko- senjske županije, Ispostava Korenica.

 

Upravni savjetnik za pravne i imovinsko- pravne poslove
Mario Jurić, dipl.iur.

Poziv na 1. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13) i članka 72. stavak 2. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

 

S A Z I V A M

 

 1. IZVANREDNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera.

Materijale dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Poziv svim pčelarima

Temeljem odluke Hrvatske poljoprivredne agencije i obavijesti Hrvatskog pčelarskog saveza pozivaju se svi pčelari da će se upis pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) obaviti 18. listopada 2017.g. s početkom 16 sati u vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

Cijela obavijest nalazi se u privitku ispod.

JRDŽ

Dimnjačari darovali PŠ Smoljanac

Dimnjačari tvrtke Lumago d.o.o., s kojima je Općina 14. lipnja potpisala ugovor, darovali su mikrovalnu pećnicu Područnoj školi Smoljanac.

Općina Plitvička Jezera se ovim putem zahvaljuje dobrim dimnjačarima s nadom da je ovo tek početak duge i sjajne suradnje.

Uredovni dan načelnika Općine

Uredovni dan načelnika Općine Plitvička jezera  biti će srijedom od 15:00-19:00 h.

Ovim putem mole se svi građani da pripreme i pisani dokument teme o kojoj žele razgovarati s načelnikom.

Ukoliko načelnik  zbog nepredvidivih razloga neće moći primiti građane u gore navedenom terminu, zamijeniti će ga zamjenik načelnika Franjo Anđić.

Prijedlog rebalansa proračunskih sredstava za udruge

Općina Plitvička Jezera primorana je, zbog financijske situacije u kojoj se nalazi, rebalansom Proračuna umanjiti sredstva udrugama. U prilogu se nalazi prijedlog rebalansa. S nekoliko predstavnika udruga je obavljen razgovor te su isti pristali na ovakav prijedlog. Ukoliko se netko ne slaže s prijedlogom, načelnik Općine poziva na razgovor  ili svoje primjedbe i prijedloge pošaljite na e-mail do 1. listopada.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Prijedlog rebalansa za udruge.pdf

Poziv na drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

 

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. Donošenje ODLUKE O RAZRIJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 4. DONOŠENJE ODLUKE o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička jezera
 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIM STRANKAMA
 6. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera
 7. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU,
 8. DONOŠENJE ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 9. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera,
 10. RAZNO

 

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.