Author: Administracija

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZA PRIJAM VJEŽBENIKA/ICE U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI – 1 IZVRŠITELJ/ICA (NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI, S PUNIM RADNIM VREMENOM, RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE VIŠEG REFERENTA ZA KOMUNALNU NAKNADU, UZ OBVEZNI PROBNI RAD OD DVA MJESECA)

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam vježbenika/ice u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica (na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca)  i koji zadovoljavaju propisane uvjete radnog mjesta, da će se pismena provjera znanja održat 29. siječnja 2020. godine u 9,00 sati.

Kandidati koji su predali potpunu dokumentaciju i koji zadovoljavaju formalne uvjete radnog mjesta su (IME.PREZIME):

 1. A-M. M.
 2. N. M.
 3. A. R.
 4. I. K.
 5. J. M.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Završena sanacija kolno-pješačkog mosta iznad Velikog Slapa preko potoka Plitvice

Postojeći kolno-pješački most iznad Velikog slapa preko potoka Plitvice je bio u stanju propadanja i zahtijevao je hitnu sanaciju. Isti je od izravne koristi za mještane, te je ujedno i jedini ulaz u selo koji se osim za potrebe mještana koristi i u turističke svrhe.

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, 15. veljače 2019. godine ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Općina Plitvička Jezera javila se na Javni poziv sa prijedlogom izvedbe projekta sanacije kolno-pješačkog mosta iznad Velikog Slapa preko potoka Plitvice. Isti je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te je potpisan Ugovor o sufinanciranju u iznosu od 105.000,00kn.

Projekt je postigao očekivane rezultate jer se njegovom sanacijom osigurao sigurniji prijelaz mještana, kvalitetnije obavljanje komunalne usluge, te adekvatna zaštita od onečišćenja vodotoka koji je pod maksimalnim stupnjem ekološke zaštite, te je time spriječena i moguća ekološka katastrofa do koje je moglo doći da je došlo do urušavanja mosta.

Prilikom provedbe projekta naišlo se na poteškoće vezano uz nailazak na Kostelčevu spilju gdje je bilo potrebno zbog sigurnosti prometa pojačati nosivost trupa ceste, poradi čega su nastali nepredviđeni radovi sukladno Geotehničkom mišljenju tvrtke Geoexpert d.o.o. Zagreb za koje je sa izvođačem sklopljen Dodatak Ugovora, te su radovi odrađeni u skladu sa troškovnikom nepredviđenih radova. Zbog produžetka roka izvođenja radova u smislu naprijed navedenih nepredviđenih radova ušlo se u period niski temperatura (ispod 0 stupnjeva) kada asfaltne baze ne rade, pa će radovi asfaltiranja, prema završnom izvješću nadzornog inženjera, biti odrađeni čim to vremenske prilike budu dozvoljavale, no prometnica je puštena u probnu upotrebu, tako da se preko iste promet normalno odvija zbog nužne potrebe prometovanja mjesnog stanovništva i turističke djelatnosti.

Upute i obavijesti kandidatima – vježbenik/ca u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19., u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12, 4/13 i 19/17), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Javni natječaj za za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-06/20-01/03, URBROJ: 2125/11-02/01-20-03 od 16.01.2020.) koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta – VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

 • vodi kompletnu evidenciju, stvara i ažurira bazu podataka obveznika komunalne naknade, izdaje rješenja o obvezi plaćanja iste te prati njezinu naplatu,
 • vodi kompletnu evidenciju, stvara i ažurira bazu obveznika općinskih poreza, izdaje rješenja o obvezi plaćanja općinskih poreza, te prati njihovu naplatu
 • kontinuirano usklađuje izdana rješenja sa stanjem na terenu te pravovremeno zadužuje nove obveznike
 • vodi ostale komunalne evidencije i naplate komunalnih prihoda
 • prati propise iz svog djelokruga rada i upozorava na njihovu primjenu
 • utvrđuje površinu i priprema rješenja korisnicima javne površine za kioske i terase, utvrđuje posebne uvjete i priprema rješenja za postavu pokretnih naprava i korištenja javnih površina
 • vodi upravne postupke iz svog djelokruga
 • sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu voditelja.

 

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/19-01/01, URBROJ: 2125/11-01/01-19-01 od 23.12.2019.) kojom je određena osnovica u iznosu 5.315,24 kuna i Odlukom o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 25/2018) u kojoj je za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu određen koeficijent 1,40.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

 

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviješteni pismeno putem elektroničke pošte. Sukladno članku 21. st.3. Zakona osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv ove obavijesti.
Za sve ostale osobe koje nisu obaviještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu, da ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti i to:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 5. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17),
 6. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19) i
 7. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19).

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.
Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u službi, utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem, kao i poznavanje rada na računalu, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji nije primljen po Javnom natječaju ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

 

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisanog testiranja) I INTERVJUA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) i intervju održat će se

dana 29. siječnja 2020. godine s početkom u 09.00 sati
u vijećnici općine Plitvička Jezera u Korenici Trg Sv. Jurja br. 6.

 

KANDIDATI KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJUU O TOME ĆE BITI PRAVOVREMENO OBAVJEŠTENI ELEKTRONIČKIM PUTEM.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Obavijest za zakup prostora u Kulturno informativnom centru u Korenici

Zbog učestalih upita vezano za slijedeći tekst natječaja za zakup poslovnih prostora: „Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19).“ dajemo slijedeće objašnjenje:

 

Člankom 6. stavkom 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti (NN br.  73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19) propisano je da se poreznicima u smislu stavka 1. članka ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanje djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti.

No nadalje se navodi da ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natječaja  kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

 

Provedba ovog članka detaljnije je propisana  Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednosti (NN br. 79/13), gdje se člankom 5. navodi:

 

(1) Ako tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima koja se prema članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju poreznim obveznicima, obavljaju djelatnosti ili transakcije u okviru svog djelokruga ili ovlasti, a neoporezivanje tih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja, Porezna uprava će rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za te djelatnosti.

(2) U slučaju da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima kao i za djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.

Člankom 90. stavak 1. Zakona o PDV-a propisano je da je prag za ulazak u sustav PDV-a 300.000,00 kn.

Slijedom navedenog, Općina je u natječaj stavila citiranu odredbu  iz razloga kako bi u slučaju da se ostvarenjem prihoda od zakupa poslovnog prostora pređe prag iz čl.90. Zakona ne dovede u spornu situaciju.

Zakupnici su dužni u ponudi iskazati cijenu bez PDV-a, zasebno PDV i potom ukupnu cijenu sa PDV-om, a Općina neće PDV naplaćivati do onog trenutka dok ne pređe prag iz čl.90. st.1. Zakona, odnosno ukoliko ga ne pređe isti se neće naplaćivati.

 

 

 

 

Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12, 4/13 I 19/17), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,

Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

(na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca)

Sve detalje natječaja pogledajte u prilogu.

 • Javni Natječaj Vježbenikvježbenik (20.01.2019.)
 • Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

   

  • PREDMET NATJEČAJA

  I.

  Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u 2020.godini.

   

  • PODRUČJA FINANCIRANJA

  II.

  U skladu s Pravilnikom i ocjenom dosadašnjeg izvršenja usvojenih programa za 2019.g., Općina Plitvička Jezera će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g. uvrstiti programe, projekte i manifestacije koji su posebno vezani uz sljedeća područja:

   

  1. U području kulture
  • zaštite i očuvanja kulturne baštine,
  • muzejske i galerijske djelatnosti,
  • izložbena i likovna djelatnost
  • knjižne i nakladničke djelatnosti
  • glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,
  • dramska, plesna i izvedbena djelatnost,
  • tradicijske kulture i kulturno- umjetničkog amaterizma
  • međužupanijska kulturna suradnja
  1. u području razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva
  • programi ustanova i udruga koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera
  • programi socijalno- humanitarnih udruga  i drugih organizacija od interesa za Općinu
  • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  • programi udruga umirovljenika
  • programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom
  • programi zaštite i očuvanja zdravlja
  • programi prevencije i liječenja ovisnosti.

   

  Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

  • podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
  • programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
  • rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
  • obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

   

  • PRAVO SUDJELOVANJA

  III.

  Općina Plitvička Jezera će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

  • da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
  • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
  • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Plitvička Jezera i drugih javnih izvora;
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Plitvička Jezera;
  • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
  • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i da uredno predaju sva izvješća Općini Plitvička Jezera i drugim institucijama,
  • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
  • da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
  • da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,

   

  Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

  • da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
  • uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
  • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
  • održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz apliciranje i provedbu programa, odnosno projekata financiranih iz fondova EU,

   

  IV.

  Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog natječaja na razdoblje od 1. siječnja  2020. g. do 31. prosinca 2020.g.

   

  • NAČIN I ROK PRIJAVE

  V.

  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

  Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.

   

  VI.

  U potpunosti ispunjena, ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili preporučenom pošiljkom na adresu:

  Općina Plitvička Jezera
  Trg sv. Jurja 6
  53230 Korenica

  „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA 2020.- ne otvaraj“

  najkasnije 30 dana od objave Javnog poziva odnosno do ponedjeljka 17. veljače 2020. godine do 12 sati neovisno o načinu dostave.

  Nepotpune prijave, prijave koje nisu podnesene u skladu sa natječajem i uputama te prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

   

  • POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

  VII.

  Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.

   

  VIII.

  Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje Povjerenstvo.

   

  IX.

  Članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, sukladno čl. 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

   

  • ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

   

  X.

  S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte, programe i manifestacije iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020.g., Općina Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financiranju  projekta, programa ili manifestacija.

  Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa, projekata i manifestacija, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Plitvička Jezera.

  Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava.

   

  XI.

  Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravno odjelu Općine Plitvička Jezera. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

   

  XII.

  Sva pitanja vezana uz ovaj javni poziv mogu se podnijeti isključivo pisanim putem, preporučenom poštom, predajom na urudžbeni zapisnik ili slanjem elektroničke pošte na ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr najkasnije osam (8) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

   

  XIII.

  Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na mrežnim  stranicama Općine Plitvička Jezera.

   

   

   

                                                                                                    Načelnik Općine Plitvička Jezera

  Ante Kovač

   

  KLASA: 402-08/20-01/03

  URBROJ: 2125/11-01/01-20-03

  Korenica, 16. siječnja 2020. godine.

 • 1 Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja (2) Doc ()
 • 2 Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge Doc ()
 • 3 Javni Natječaj-udruge 2020 Doc ()
 • 4 Upute Za Udruge Doc ()
 • 1 Obrazac-opisa-programa-ili-projekta ()
 • 2 Obrazac-proračuna ()
 • 3 Izjava O Partnerstvu ()
 • 4 Obrazac životopisa ()
 • 5 -Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja ()
 • 6 Izjava O Financiranim Projektima ()
 • 7 -Izjava-izvoditelja-aktivnosti ()
 • 8 -ogledni-obrazac-ugovora-o-financiranju ()
 • 9 -Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta ()
 • 10 Ogledni-obrazac-financijskog-izvještaja ()
 • 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu ()
 • Izravna Dodjela Financijskih Sredstava ()
 • Obrazac Financijskog Izvješća Za Izravnu Dodjelu Financijskih Sredstava (1) ()
 • Obrazac Proračuna Za Izravnu Dodjelu Financijskih Sredstava (1) ()
 • OPISNO-IZVJEŠĆE-1 (1) ()
 • ZAHTJEV-ZA-IZRAVNU-DODJELU-SREDSTAVA-1 (1) ()
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2/19), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

   

  PLAN NABAVE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  ZA 2020. GODINU

   

  Članak 1.

  Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza Općine Plitvička Jezera u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

  Članak 2.

  Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu osigurana su u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu.

  Članak 3.

  Plan nabave za 2020. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

  Ovaj Plan nabave za 2020. godinu nije konačan te će se po potrebi mijenjati i nadopunjavati.

  Članak 4.

  Plan nabave za 2020. godinu stupa na snagu danom objave u Elektroničkog oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

   

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač

 • Plan nabave - 2020. godina (15.01.2019.)
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera - 2020. godina (15.01.2019.)