Author: Administracija

Natječaj i natječajna dokumentacija o povjeravanju poslova održavanja cesta

 Na temelju članka 15. stavaka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih javno prometnih površina od  20. srpnja 2017. godine, Općinski načelnik općine Plitvička Jezera, o b j a v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ

o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera

1.   Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za odabir izvoditelja radova  održavanja  nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera i to za:

ZONA I – naselja: Korenica, Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Kalebovac, Vrpile, Krbavica, Čanak, Kozjan, Šeganovac, Ponor Korenički, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski,

ZONA II –  naselja:  Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac, Trnavac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko,

ZONA III –  naselja:  Prijeboj, Ćuić Krčevina, Plitvička Jezera – Mukinje, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Plitvički Ljeskovac – Uvalica, Korana, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Rastovača,

ZONA IV – naselja: Smoljanac, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Rešetar – Arapov Dol, Željava, Novo Selo Koreničko i Zaklopača.

Pod obavljanjem poslova održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

– nasipanje neasfaltiranih cesta, ulica i putova kamenim materijalom u što je uključena nabava i dovoz materijala (kamenog agregata raznih granulacija) te njegova ugradnja,

– ostali radovi koji se izvode u sklopu investicijskog i tekućeg održavanja cesta u stanju prohodnosti i tehničke ispravnosti kao redovno održavanje, te povećanja sigurnosti, mjestimičnog poboljšanja kao izvanredno održavanje,

– zimsko održavanje – čišćenje snijega i posipanje cesta.

Ugovor se zaključuje na vrijeme od 1 (jedne) godine.

2.   Ponuda mora sadržavati

– točan naziv i adresu ponuditelja,

– izvod iz sudskog registra ili obrtnicu (original ili ovjerena preslika, ne stariji od 6 mjeseci),

– popunjeni ponudbeni troškovnik,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– dokaz o solventnosti BON 2/SOL 2 izdan od banke ili druge financijske institucije ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– referentnu listu sličnih radova izvedenih u posljednje 3 godine,

– popis vlastite mehanizacije i opreme, te popis zaposlenih po kvalifikacijama,

– Izjava o nekažnjavanju ovjerenu od javnog bilježnika, u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu.

3.   Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

4.   Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti.

5.   Upute ponuditeljima i ponudbeni troškovnik može se preuzeti na web stranici Općine Plitvička Jezera, ili osobno na adresi Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica radnim danom od 8 do 13 sati.

6.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s podacima o ponuditelju na adresu: Općina    Plitvička Jezera Trg Sv. Jurja br. 6 53230 Korenica, s naznakom „Ponuda za održavanje  nerazvrstanih cesta– NE OTVARAJ“.

7.   Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja.

8.   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera. O konačnom odabiru svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja   Odluke.

9.   Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10.  Općina Plitvička Jezera ima pravo odbiti sve ponude ili poništiti javni natječaj s tim da nije obvezno navesti razloge zbog kojih je takva odluka donesena

11.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Općine Plitvička Jezera ili na tel.   053/776-017.

Klasa:363-01/17-01/19

Ur.Broj:2125/11-01/01-17- 03

Korenica,  18. kolovoza 2017. godine                                                                                                         Općina Plitvička Jezera

Općinski načelnik Ante Kovač, v.r.

Natječaj o povjeravanju poslova održavanje cesta 08-2017

Dokumentacija za natječaj za održ cesta 2017 konačno

Obavijest HEP-a

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja Korenica, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 24.08.2017. godine, od 8:30 do 16:00 sati nez opskrbe električnom energijom biti Trg Svetog Jurja i Zagrebačka ulica.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojem su izvedene javne ceste DC-1, DC-25, DC-52

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama, koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene državne ceste, da Hrvatske c686este d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, kao Upravitelj započinju s postupkom evidentiranja dijela državnih cesta DC-1, Dc-25, DC-52, u k.o. Korenica. Radovi započinju 21. kolovoza 2017. g. i od toga datuma Hrvatske ceste d.o.o. započinju s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Milke Grđan, dipl.ing.geod. Geo686 iz “Geodetski Projekti i Sustavi d.o.o.”, Skokov prilaz 6, Zagreb.

Nositelji prava na nekretninama koje graniče neposredno sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 25. kolovoza 2017. od 14:00 h do 15:00 h u vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

Još jedna uspješna akcija darivanja krvi

U srijedu 9. kolovoza je u prostorijama Crvenog križa u Korenici i u Pastoralnom centru na Mukinjama bila organizirana treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Upisana su i dva nova darivatelja, a od ukupno 88 darivatelja koji su pristupili akciji, uspješno su dali krv 84 osobe što je nešto manje od prošlog puta. Još jednom zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji!

Natječaj za zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14. lipnja 2016.godine, te Odluke, Klasa: 023-05/17-01/01, UrBroj: 2125/11-08-17-5 od 26. travnja 2017.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

 

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

–          najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;

–          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

–          nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,

–          položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          poznavanje rada na PC-u,

–          dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

–          kratak životopis,

–          domovnicu,

–          diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

–          uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,

–          uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          potvrdu o traženom iskustvu,

–          dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 4, 53230 Korenica,

s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA

Natječaj za zapovjednika JVP-a

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva darivatelje krvi

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva darivatelje krvi na treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati dana 9. kolovoza 2017. u Korenici, od 9:00 do 12:30 sati u prostorijama Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera i na Plitvičkim Jezerima, od 14:00 do 16:00 sati u prostorijama Pastoralnog centra Mukinje. Svi koji se odazovu pozivu sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu i knjižicu darivanja.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Svim građanima Općine Plitvička Jezera želimo sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Isto tako braniteljima želimo sretan Dan branitelja u znaku sjećanja svih onih koji su dale svoje živote za slobodu Domovine!