Author: Administracija

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Temeljem članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18 i «Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera» br. 2/19), te članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi:

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

I. NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA O PONIŠTENJU

Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), evidencijski broj nabave: RAD-32/2019, za predmet nabave: „Izgradnja mosta u Selu Plitvice“, procijenjene vrijednosti 470.000,00 kn (bez PDV-a).

II. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA

Članak 2.

Obavješću o pokretanju postupka jednostavne nabave, klasa: 406-02/19-01/05, ur.broj: 2125/11-01/01-19-01, od 31.05.2019. godine, imenovani su ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti za „Izgradnju mosta u Selu Plitvice“.

Poziv za dostavu ponuda je dana 31.05.2019. godine dostavljen slijedećim gospodarskim subjektima:

 • CLASS PROJEKT d.o.o., Domovinskog rata 2, Zadar,
 • LOKOR d.o.o., Šatorska 24, Zagreb,
 • KALI GRADNJA d.o.o, Put Vele Luke 71, Kali.

U otvorenom roku do 13.06.2018. godine do 12.00 sati pristigle su tri (3) ponude i to ponuditelja:

 • KALI GRADNJA d.o.o, Put Vele Luke 71, Kali,
 • LOKOR d.o.o., Šatorska 24, Zagreb,
 • CLASS PROJEKT d.o.o., Domovinskog rata 2, Zadar

Budući da pristigle ponude ne udovoljavaju uvjetima iz Poziva za dostavu ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja predložili su donošenje Odluke o poništenju sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), a u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16).

Naime, sve ponude pristigle od strane gore navedenih ponuditelja nepravilne su iz razloga što ne udovoljavaju uvjetima iz poziva odnosno ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju za nadmetanje i to prije svega jamstvo za ozbiljnost ponude (točka 11.1. Poziva), te se kao takve odbijaju.

III. ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK

Članak 3.

Novi postupak za isti predmet nabave pokrenuti će se u roku od deset (10) dana od izvršnosti ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Naručitelja.

 

KLASA: 406-02/19-01/05

URBROJ: 2125/11-01/01-19-08

Korenica, 28. lipnja 2019. godine

 

 

 

                                                                                                          Načelnik Općine:

                                                                                                          Ante Kovač, v.r.

Čestitke za Dan antifašističke borbe i Dan državnosti

Poštovane mještanke i mještani,

Antifašizam je u temeljima hrvatske državnosti i suvremene Europe s kojom dijelimo zajedničke vrijednosti – demokraciju, vladavinu prava i poštivanje slobode pojedinca, protiveći se svakom ekstremizmu.

Obilježavajući Dan državnosti, prisjećamo se 25. lipnja 1991. godine i povijesne odluke Hrvatskog sabora o samostalnosti Republike Hrvatske. Prigoda je to za iskazivanje zahvalnosti i odavanje počasti svima onima koji su sudjelovali u obnovi samostalne hrvatske države, u njezinoj obrani i oslobađanju, a naročito onima koji su svoje živote ugradili u stvaranje slobodne i neovisne nam Hrvatske. S ponosom, ali i osjećajem odgovornosti, njima izražavamo poštovanje jer su nam omogućili da živimo u međunarodno priznatoj zemlji mira, demokracije i tolerancije.

Obilježavajući ova dva važna datuma naše povijesti odajemo dužnu počast svim poginulim i žrtvama rata.

Upućujem vam čestitke u svoje osobno ime i u ime svojih suradnika.

 

Načelnik

Ante Kovač

Obavijest o mobilnom reciklažnom dvorištu – Rastovača

21. lipnja 2019. započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za Općinu Plitvička Jezera – naselje Rastovača. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

Komunalac d.o.o će  21. lipnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište kod raskrižja ceste  gdje će biti do 14. srpnja 2019 . Stanovnicima naselja  Rastovače bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklag reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti i  razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

Nakon postavljanja u naselju Rastovača   mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019.  o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

 

Direktor:

Damir Jakšić, dipl.ing., v.r.

Obavijest za udruge

Obavještavamo sve udruge sa područja Općine Plitvička Jezera, a  koje su sklopile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2019. godinu da su dužne podnijeti zahtjev za doznaku sredstava kako bi im se financijska sredstva,  sukladno modelu plaćanja mogla doznačiti na račun.

Obrazac zahtjeva za doznaku sredstava je u prilogu ove obavijesti.

 • Obrazac zahtjeva za isplatu (12.06.2019.)
 •  

  Obavijest o planiranom prekidu isporuke električne energije

  Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača.

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  dana 29.05.2019. u vremenu od 08:00 do 15:00 sati

   

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta

  O B A V I J E S T

  24. svibnja 2019 . započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za općinu Plitvička Jezera – naselje Mukinje . Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

   

  Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

  Komunalac d.o.o će  23. svibnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište na parkiralištu uz nogometno  igralište  gdje će biti do 15. lipnja 2019 . Stanovnicima naselja  Mukinje bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

  Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

  Nakon postavljanja u naselju Mukinje mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019. o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

   

  Direktor:

  v.r. Damir Jakšić, dipl.ing.

   

  Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko – senjske županije

  Sutra, 22. svibnja, po prvi put u našoj Općini na stadionu “Blatuša” – Mukinje, sa početkom u 10.00h održava se Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko – senjske županije.

  Na natjecanju će sudjelovati djeca od 5 do 7 godina iz 6 dječjih vrtića sa područja Ličko – senjske županije, uključujući i domaćina, DV Slapić.

  Djeca će se natjecati u pet disciplina: trčanje 50m, skok u dalj s mjesta, bacanje loptice u dalj, štafeta, mali nogomet.

  Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, da zajedno podržimo naše najmlađe.

  Sufinanciranje priključka struje za stubišnu rasvjetu

  14. svibnja 2019. godine donesena je Odluka o sufinanciranju priključaka struje za stubišnu rasvjetu kojom se odobrava sufinanciranje priključaka struje za stubišnu rasvjetu za zgrade koje su pod upravom upravitelja za stambene zgrade na području Općine Plitvička Jezera i koje  nemaju stubišnu rasvjetu.

  Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, sufinancirat će priključke za stubišnu rasvjetu u iznosu od 50% troškova priključka struje, a ostatak do pune vrijednosti radova priključka sufinanciraju suvlasnici zgrada iz sredstava pričuve.

  Izvor financiranja su sredstva predviđena Programom utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2019. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 28/18), a isti će se isplaćivati na račun stambene pričuve po dostavljenim dokazima.

  Općina će sufinancirati priključke struje za stubišnu rasvjetu suvlasnicima koji su preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada podnijeli zahtjev za sufinanciranje priključka struje za stubišnu rasvjetu najkasnije do 15. srpnja 2019. godine, a zahtjevi će se razmatrati po redoslijedu zaprimanja.

  Za sufinanciranje priključka predstavnici suvlasnika/upravitelj zgrada dužni su uz zahtjev dostaviti dokaz kojim dokazuju da su HEP-u podnijeli zahtjev za priključak stubišne rasvjete.

  Upravitelj zgrade je dužan najkasnije do 31.08.2019. godine kao dokaz o utrošku sredstava Općini dostaviti dokaz o uplati troškova priključka, te ugovor sa HEP-om o priključku.