Author: Administracija

Pučka pravobraniteljica u Korenici

Pučka pravobraniteljica na sastancima u Ličko-senjskoj županiji, pritužbe će se primati u Gospiću, Korenici, Donjem Lapcu i Senju

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima će od 14. do 16. listopada obići Ličko-senjsku županiju gdje će se susresti s građanima, organizacijama civilnog društva te predstavnicima tijela javne vlasti. Tijekom boravka u županiji, sastanke će održati u Gospiću, Vrhovinama, Korenici, Donjem Lapcu, Karlobagu i Senju kako bi se detaljnije upoznala s problemima građana ove teritorijalno najveće hrvatske županije.

Uz to, sve osobe koje smatraju da su im ugrožena ili povrijeđena ljudska prava, ili da su diskriminirani, moći će kroz razgovor sa savjetnicima pravobraniteljice iznijeti svoj problem i uložiti pritužbu na postupanje i rad pojedinih tijela obuhvaćenih nadležnošću pučke pravobraniteljice,  odnosno državnih, županijskih, gradskih i općinskih tijela te pravnih osoba s javnim ovlastima, a u slučajevima diskriminacije, i na rad pravnih i fizičkih osoba.

Savjetnici će građane 14. listopada primati u Gospiću od 11 do 14 sati u Kulturno-informativnom centru, Budačka 12, a sljedećeg dana, 15. listopada, u Korenici, i to od 11 do 13 sati u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6 te u Donjem Lapcu od 14 do 16 sati u općinskoj vijećnici, Trg N. Tesle 6. Posljednjeg dana obilaska županije, 16. listopada, pritužbe će se moći uložiti i u Senju od 11 do 13 sati u Gradskoj upravi (dvorana za sastanke), Obala dr. Franje Tuđmana 2, drugi kat. Zbog zaštite privatnosti građana, nije predviđeno medijsko praćenje primanja pritužbi.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, prosječna životna dob stanovnika od 45,3 godine, čini Ličko-senjsku županiju najstarijom u Hrvatskoj, a nestabilna i nezadovoljavajuća demografska slika uz stalan pad broja stanovnika, visok mortalitet i negativan migracijski saldo, predstavljaju ozbiljno ograničenje njezinom razvoju. Isto tako, ova županija vodeća je i po broju stanovnika starijih od 75 godina te predstavlja područje duboke starosti. Uz to, problem predstavlja i vrlo visok stupanj ruralnosti prema kojem je jedna od pet županija u kojima 90 do 100 posto stanovnika živi u ruralnim zajednicama, a njihova široka geografska rasprostranjenost negativno utječe na dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga.

S druge strane, potencijal ove županije očituje se u iznimno očuvanim prirodnim resursima pa je više od 50 posto njezine površine pod nekim oblikom zaštite, što upućuje kako je ovaj prostor izuzetno ekološki vrijedan i zaslužuje posebnu skrb i pažnju kod gospodarenja.

Terenskim radom, pučka pravobraniteljica na osnovu prikupljenih informacija nadležnim tijelima upućuje preporuke za podizanje kvalitete života građana, ukazujući na važnost snažnije zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, o čemu kontinuirano izvještava i Hrvatski sabor kroz svoje godišnje izvješće, koje od 2016. godine sadrži i poglavlje o nejednakom regionalnom razvoju s posebnim osvrtom na ruralna područja. Problem je to koji je prepoznao i UN, pa su tako u okviru posljednjeg kruga Univerzalnog periodičkog preglednika o stanju ljudskih prava, Hrvatskoj upućene preporuke koje se odnose na zaštitu ljudskih prava u ruralnim područjima, posebice na pristup zdravstvenim ustanovama te na dostupnost vode i inkluzivnog obrazovanja.

Primanje stranaka:

14. listopada 2019.

Gospić

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu

Budačka 12

11:00 -14:00 h

 

15.listopada 2019.

Korenica

općinska vijećnica Općine Plitvička Jezera

Trg sv. Jurja 6

11:00 – 13:00 h

Donji Lapac

općinska vijećnica

Trg N. Tesle 6

14:00 – 16:00 h

 

16.listopada 2019.

Senj

Gradska uprava Grada Senja – dvorana za sastanke

Obala dr. Franje Tuđmana 2, (II. kat)

11:00 – 13:00 h

Obavijest o ostvarivanju prava na naknadu za ogrjev

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Gospić – podružnica Korenica, s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera, da se jave u prostorije Općine Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, u vremenu od 7.00 do 15.00 sati radi potpisivanja Izjave u svrhu ostvarivanja prava na naknadu za ogrjev. Isti su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Radionica za roditelje

Poštovani roditelji,

dana 10. listopada 2019. godine u 15.30 sati u prostoru Dječjeg vrtića “Slapić” Korenica održat će se radionica za roditelje pod nazivom “Izazovi roditeljstva – Povezani s djetetom”.

Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta.

Radionicu održava mag.paed.soc. Suzana Svetić.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

Ravnateljica,

Kristina Bobinac

Poziv na 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

KLASA: 021-05/19-01/07
URBROJ: 2125/11-03-19-01
Korenica, 02.10.2019. god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

S A Z I V A M

18. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 10. LISTOPADA 2019. GODINE (ČETVRTAK) S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU,
4. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
5. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA,
6. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
7. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
8. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINU,
9. DONOŠENJE PROGRAMA UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA:
a. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2019. GODINU,
b. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
c. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI ZDRAVLJA ZA 2019. GODINU.
d. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU,
e. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU,
f. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 2019. GODINU,
g. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU,
h. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I CIVILNOJ ZAŠTITI ZA 2019. GODIONU,
i. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU,
j. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2019. GODINI,
k. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU,
l. PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
10. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU,
11. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
12. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
13. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
14. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI,
15. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U KICU-u,
16. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u,
17. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PODATAKA UTVRĐENIH NOVOM KATASTARSKOM IZMJEROM ZA K.O. PLITVIČKA JEZERA I K.O. PRIJEBOJ,
18. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PROVOĐENJU POSTUPKA PROCJENE NEKRETNINE U KORENICI VLASNIŠTVO NIKOLE ANTONIĆ,
19. INFORMACIJA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITIVČKA JEZERA

Materijali po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv, osim materijala po točkama 11., 12., 14. i 16. koje su dostavljene u materijalima za 17. redovnu sjednicu.
Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda