Author: Administracija

Natječaj za zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14. lipnja 2016.godine, te Odluke, Klasa: 023-05/17-01/01, UrBroj: 2125/11-08-17-5 od 26. travnja 2017.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

 

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

–          najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;

–          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

–          nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,

–          položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          poznavanje rada na PC-u,

–          dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

–          kratak životopis,

–          domovnicu,

–          diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

–          uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,

–          uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          potvrdu o traženom iskustvu,

–          dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 4, 53230 Korenica,

s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA

Natječaj za zapovjednika JVP-a

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva darivatelje krvi

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva darivatelje krvi na treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati dana 9. kolovoza 2017. u Korenici, od 9:00 do 12:30 sati u prostorijama Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera i na Plitvičkim Jezerima, od 14:00 do 16:00 sati u prostorijama Pastoralnog centra Mukinje. Svi koji se odazovu pozivu sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu i knjižicu darivanja.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Svim građanima Općine Plitvička Jezera želimo sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Isto tako braniteljima želimo sretan Dan branitelja u znaku sjećanja svih onih koji su dale svoje živote za slobodu Domovine!

Cjenik dimnjačarskih usluga

Poštovani građanke i građani,

U PDF formatima možete vidjeti cjenik dimnjačarskih usluga tvrtke Lumago d.o.o. s kojom smo potpisali Ugovor dana 14. lipnja 2017.

Općina Plitvička Jezera – Cjenik dimnjačarskih usluga – strana 1

Općina Plitvička Jezera – Cjenik dimnjačarskih usluga – strana 2

Općina Plitvička Jezera – Cjenik dimnjačarskih usluga – strana 3

Općina Plitvička Jezera – Cjenik dimnjačarskih usluga – strana 4

Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području Općine

Općina Plitvička Jezera poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Plitvička Jezera da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu. Uz obrasce je potrebno dostaviti građevinsku ili lokacijsku dozvolu ili bilo koju drugu ispravu kao dokaz vlasništva ili korištenja nekretnine, kopiju osobne iskaznice te ukoliko niste sigurni u ispravnost kućnog broja, isti provjerite u katastru.

Obrasci su dostupni na internetskoj stranici općine www.plitvicka-jezera.hr , a mogu se ispunjeni dostaviti osobno u pisarnicu općine Plitvička Jezera, putem pošte (Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica) ili e-poštom na adresu: vera.mrla@plitvicka-jezera.hr .

Obavijest o porezu na nekretnine

OBRASCI

Porez na nekretnine-neizgrađeno građevinsko zemljište

Porez na nekretnine-poslovni prostor

Porez na nekretnine-stambeni prostor

Odluka o vodi

Poštovani građanke i građani,

Donosimo novu odluku o naplati vode koju dostavlja DVD. Novost je da više nema donacija i pune naplate usluga. Od sada će svi plaćati vodu po cijeni vodnih usluga za korisnike koji su priključeni na mrežu. Za osam kubika prema sadašnjim cijenama korisnik fizička osoba će plaćati cisternu 105, 24 kn, a pravna osoba 162, 40 kn. Troškove prijevoza snosit će Općina. Budući da mi izvan radnog vremena ( 7:00 h do 15:00 h) i vikendom ne možemo garantirati isporuku vode jer dovodimo u pitanje operativnu spremnost vatrogasne postrojbe, korisnik je dužan platiti trošak prekovremenog rada vatrogasaca (30 kn/h). Vodu možete naručiti na broj ureda načelnika 053 776 018 ili na mobitel zamjenika načelnika 099 295 9343 (tel. broj. ureda 053 776 244).

Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 20. 07. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati  U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  KONSTITUIRAJUIĆE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. IZBOR POVJERENSTVA ZA STATUT ,  POSLOVNIK I PROPISE
 4. IZBOR POVJERENSTVA ZA  PRORAČUN I FINANCIJE
 5. IZBOR POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE
 6. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D. O. O.
 7. RAZRIJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 8. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJ PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 11. DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA (talisman) U VLASNIŠTVU OPĆINE
 12. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale za točke: 2, 9, 10 i 11, dostavljamo uz poziv,  za točku 12. materijale ćemo dostaviti prije održavanja sjednice,  a za  točke: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 prijedloge za imenovanja i razrješenja će podnijeti Povjerenstvo za izbor i imenovanja na samoj sjednici.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

ANTE BIONDA

Poziv za 1. sjednicu OV 2017