Author: Administracija

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Nastavno na objavljeni Poziv za dostavu ponuda za nabavku roba u postupku jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli-projekt Zaželi“, evidencijski broj nabave 49-2018-RO, te sukladno zaprimljenom upitu gospodarskih subjekata o mogućnosti produljenja roka za dostavu ponuda, obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Naručitelj Općina Plitvička Jezera produžuje rok za dostavu ponuda za prethodno navedeni postupak nabave.

Rok za dostavu ponuda sada glasi: 21.09.2018. godine do 12:00 sati.

Načelnik Općine

                                                                                                                      Ante Kovač v.r.

 • Obavijest o produženju roka (17.09.2018.)
 • ZELENA ČISTKA 2018

  P O Z I V

  za sudjelovanje u akciji „Zelene čistke-Jedan dan za čisti okoliš“

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  Povodom svjetske akcije „Očistimo svijet za jedan dan“ ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete u akciji „Zelena čistka-Jedan dan za čisti okoliš“  na području Općine Plitvička Jezera koje će se održati u subotu 15.09.2018.godine.

   

  Okupljanje je ispred zgrade Općine Plitvička Jezera u 9,00 sati.

  – lokacija čišćenja: Rudanovac

  – lokacija čišćenja: Vrpile

   

  #worldwithoutwaste #threefingersup #worldcleanupday

 • Poziv na sudjelovanje u akciji "Zelena čistka" 2018. ()
 • Objava listi za mjesne odbore

  Na temelju članka 19. Odluke o načinu i pravilima izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17) u svezi članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16) Izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera  utvrdilo je i prihvatilo pravovaljane kandidacijske liste, te sastavilo zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera.

 • MO BJELOPOLJE ()
 • MO ČANAK ()
 • MO JEZERCE ()
 • MO KORENICA ()
 • MO KRBAVICA ()
 • MO LIČKO PETROVO SELO ()
 • MO PLITVIČKA JEZERA ()
 • MO POLJANAK ()
 • MO RASTOVAČA ()
 • MO SMOLJANAC ()
 • MO VAGANAC ()
 • MO VRELO ()
 • Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba

   

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

  za nabavu roba

  Javni naručitelj je pokrenuo ponovni postupak jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli-projekt Zaželi“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

  Nabava se provodi za potrebe provođenja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području općine Plitvička jezera“, UP.02.1.1.05.0152,  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Ljudski potencijali“ 2014-2020.

  Nositelj projekta je općina Plitvička jezera, vrijednost projekta je 3.288.450,00 kn, a provodi se 30 mjeseci.

  Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

  Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18)

  1. Naručitelj i kontakti

  Naručitelj: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, Trg Svetog Jurja br. 6, Korenica; OIB: 58932233075

  Broj telefona: 053/ 776-018;  Broj telefaksa 053/776-175;

  Internetska adresa: www.plitvicka-jezera.hr

  Odgovorna osoba: Ante Kovač, načelnik

   

  Služba za kontakt: Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel

  Broj telefona: 053/756-245

  Adresa elektroničke pošte: klara.orlic@plitvicka-jezera.hr

  Odgovorna osoba: Klara Orlić, spec.admin.publ., pročelnica

   

  1. Evidencijski broj nabave: 49-2018-RO

   

  1. Predmet nabave: „Bicikli-projekt Zaželi“

   

  1. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj120/16)

   

  1. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 24.000,00 kn

   

  1. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta iz poziva)

   

  1. 7. Opis predmeta nabave: Nabava 20 bicikala koji će se koristiti zaposlenim ženama radi što brže i učinkovitije brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Pri nabavi bicikala obavezno je postupati u skladu s Upute za korisnike sredstava „ Informiranje, komunikacija i vidljivost  projekata financiranih u okviru Europskog fonda za  regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF)  i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“, https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf.

   

  1. Uvjeti nabave

  Način izvršenja: Ugovor

  Rok izvršenja: 20 dana od obostranog potpisa ugovora

  Rok valjanosti ponude:  30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

  Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa (situacije) koji će biti dostavljen nakon uspješno izvršene usluge. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

   

  1. 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

  9.1. Obvezne osnove za isključenje

  9.1.1. Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavak 1. ZJN 2016.

  Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

  • Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležene sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

  Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 1.)

   

  9.1.2. Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

  1. a) u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,ili
  2. b) u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

  Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

  Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

  1. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje,
  1. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke. 9.1.2. oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

   

  9.2. Uvjeti sposobnosti

  Ponuditelj mora posjedovati profesionalnu sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

  • Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
  • Popis ugovora o izvršenim uslugama – traži se dokaz o najmanje tri ugovora za izvršenje usluga koje su predmet nabave tijekom godine u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri (3) godina koje prethode toj godini. Popis ugovora mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište druge ugovorne strane, naziv pružene usluge, vrijednost ugovora, datum izvršenja.

  Ako je potrebno Naručitelj može od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti popisa/potvrde te isključiti ponuditelja ukoliko utvrdi da je dostavio lažne podatke odnosno nije izvršio uslugu.

  Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 2.)

  • Dokument (potvrdu, izjavu) druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi iz gore dostavljenog popisa ugovora, u kojoj se navodi ime osoba koja je vršila uslugu. Dokumentima se mora dokazati da je uredno izvršen jedna ili najviše dva ugovora čija je ukupna zbrojena vrijednosti jedna ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

   

  1. Sadržaj, načini i rok dostave ponude

  Ponuda mora sadržavati:

  1. PONUDBENI LIST,
  2. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
  • izjava o nekažnjavanju (neovjerena). Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora
  • potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
  1. UVJETI SPOSOBNOSTI:
  • izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
  • popis ugovora o izvršenim uslugama i
  • potvrde druge ugovorne strane.
  1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

   

  Način izrade ponude:

  1. ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu,
  2. ponuda mora biti uvezana u cjelinu da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova,
  3. stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljvi redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20),
  4. ponuda se dostavlja u izvorniku, u papirnatom obliku, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja,
  5. ponuda se piše neizbrisivom tintom.

   

  Oblik ponude i način dostave ponude:

  Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručiteljas naznakom: „Bicikli-projekt Zaželi“ s naznakom „Ne otvaraj“. Informacije o adresi dostave navedene su u točci 1. Poziva.

   

  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

   

  Rok za dostavu ponude je 5 dana. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 18.09.2018.u 12:00 sati.

   

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosi od 3 % procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne može biti kraće od roka valjanosti ponude. Naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude u roku do 30 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

   

  1. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno.

   

  1. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

   

  1. Pouka o pravnom lijeku: Odluka o odabiru ili poništenju postaje izvršna danom donošenja, te protiv iste žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

   

  1. Prilozi -obrasci
  1. PONUDBENI LIST
  2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (obrazac 1)
  3. POPIS UGOVORA (obrazac 2)
  4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
  5. TROŠKOVNIK

  Načelnik Općine:

                                                                                                            Ante Kovač v.r.

   

   

   

  Izbori za mjesne odbore- objava biračima

  Ured državne uprave u Ličko- senjskoj županiji temeljem odredbe članka 23. stavak 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine” br. 144/14 i 105/15) donosi

  OBJAVU BIRAČIMA

  s područja Općine Plitvička Jezera

   

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera.

  Odluka je stupila na snagu 28. kolovoza 2018.g., a objavljena je u “Županijskom glasniku Ličko- senjske županije” br. 16 od 20. kolovoza 2018. godine.

  Za dan održavanja izbora određena je

  nedjelja, 14. listopada 2018. godine.

  Pozivaju se birači na području Opčine Plitvička Jezera da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u  Registru birača, sukladno odredbama članka 23. Zakona o registru birača.

  Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača u Uredu državne uprave u Ličko- senjskoj županiji, Ispostava Korenica, Matični ured Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 h.

  Birači mogu provjeriti svoj upis u Registar birača i na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr putem OIB-a ili MBG-a i prezimena.

  Podsjećamo birače da na ovim izborima mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta jer će popis birača sadržavati birače s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera kao i birače koji će napuniti 18 godina do dana provedbe izbora.

  Posebno podsjećamo birače da provjere važnost svojih osobnih iskaznica jer glasovati mogu samo birači koji imaju važeće osobne iskaznice.

  Birači za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača (npr. osobe koje nemaju važeću osobnu iskaznicu) mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje u Matičnom uredu Plitvička Jezera.

  Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača mogu se podnositi zaključno do srijede 03. listopada 2018. godine.

  PREDSTOJNIK

  Darko Banić, dipl.oec.

 • Objava biračima s područja Općine Plitvička Jezera ()
 • Nacionalni park objavio javni poziv za stipendiranje učenika

  Uslijed potpisanog Sporazuma između Nacionalnog parka Plitvička Jezera i Srednje škole Plitvička Jezera, Nacionalni park je na svojim službenim WEB stranicama objavio javni poziv za  „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“. Ukupno će se dodijeliti 36 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, a učenike će se stipendirati do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Po završetku obrazovanja, učenici moraju raditi u Nacionalnom parku onoliko dugo koliko su primali stipendiju.

  Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za Javni poziv – Stipendiranje učenika 2018/2019“

  Prijave je moguće podnijeti do zaključno 15. listopada 2018. godine. 

  Tekst natječaja kao i prijavni obrazac možete pronaći klikom na link javnog poziva.

  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18), te članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18), u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), Općinski načelnik donosi:

   

  ODLUKU

  O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

   

  Članak 1.

  1. NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA PONIŠTENJU

  Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja br.6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), evidencijski broj nabave: 49-2018-RO, za nabavu pod nazivom „Bicikli – projekt Zaželi“, koja se provodi za potrebe provođenja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području općine Plitvička jezera“, UP.02.1.1.05.0152,  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Ljudski potencijali“ 2014-2020.

  1. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA

  Članak 2.

  Odlukom Načelnika Općine Plitvička Jezera, klasa: 406-02/18-01/03, ur.broj: 2125/11-01/01-18-03, od 01.08.2018.godine, osnovano je stalno Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave koje je sastavilo Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba u postupku jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli – projekt Zaželi“

   

  Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici Općine Plitvička Jezera dana 30.08.2018. godine, te je istoga dana upućen na tri adrese i to:

   

  Budući da do 05.09.2018. godine do 12.00 sati koji dan je određen kao krajnji rok za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, Stručno povjerenstvo Naručitelja predložilo je donošenje Odluke o poništenju sukladno članku članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18),  a u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16).

  • ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK

  Članak 3.

  Novi postupak za isti predmet nabave pokrenuti će se po izvršnosti ove Odluke.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se na internetskoj stranici (www.plitvicka-jezera.hr).

   

   

                                                                                                            Načelnik Općine:

                                                                                                            Ante Kovač v.r.

  OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU- HEP ODS

  Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

   

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  dana u vremenu
   07.09.2018.        12:00 do 19:00 sati

   

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Uredovno vrijeme i dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva

  REPUBLIKA HRVATSKA

  OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

   

  IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

  Uredovno vrijeme i dežurstvo:

  – 06. i 07. rujna 2018. – od 8:00 do 15:00 sati

  – 08. i 09.  rujna  2018. (subota i nedjelja) – od 09,00 do 15,00 sati

  – 10. rujna 2018. – od 8:00 do 18:00 sati

  – 11. rujna 2018. – od 8:00 do 24:00 sata.

  ( zgrada općine, Korenica, Trg Svetog Jurja 6 (vijećnica)