Author: Administracija

Obilježavanje Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti

Općina Plitvička Jezera Vas poziva na prigodno obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja. Ujedno obilježavamo i 23. obljetnicu vojno-redarstvene operacije “Oluja” kojom je oslobođena i naša Općina. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem u obilježavanju Dana pobjede odamo počast i zahvalu  svima onima koji su poginuli za slobodnu i jedinu domovinu Hrvatsku.

Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Sastanak s predstavnicima stanara na Mukinjama

Obavještavamo Vas da će se sastanak s predstavnicima stanara zgrada na Mukinjama i predstavnicima JUNP-a održati u ponedjeljak 30. srpnja u 19 h u Domu mladih na Mukinjama. Pozivamo Vas da dođete u što većem broju kako bi što kvalitetnije raspravili Vašu problematiku.

 

Obavijest za stanovništvo- VODOVOD d.o.o.

Ovim putem želimo informirati stanovnike naselja na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera da je u tijeku provedba Programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim sustavima KorenicaPlitvice-Rakovica, što obuhvaća i područje Nacionalnog Parka Plitvička jezera s ciljem dovođenja vodnih građevina u funkcionalno i tehnički zadovoljavajuće stanje.

Programom je obuhvaćeno da se vodne građevine usklade sa zakonskom regulativom odnosno izvede prespajanje postojećih i novih kućnih priključaka, za što će ugovorni izvoditelj u koordinaciji sa Vodovodom Korenica d.o.o. izvoditi radove unutar granica privatnih čestica, te će po završetku radova površinu zahvata vratiti u prvobitno stanje.

Molimo stanovništvo za kooperativnost prilikom izvedbe radova.

Obavijest za stanovništvo

 

Natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Dana 20.srpnja 2018.godine objavljen je natječaj za imenovanje Zapovjednika postrojbe u Narodnim novinama broj 66/2018 i na Zavodu za zapošljavanje – Korenica!

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14. lipnja 2016.godine, te Odluke, Klasa: 023-05/18-01/02, UrBroj: 2125/11-08-18-8 od 16. srpnja 2018.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • – najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
 • – tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 • – nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • – položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • – najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • – poznavanje rada na PC-u,
 • – dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • – kratak životopis,
 • – domovnicu,
 • – diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • – uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
 • – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • – potvrdu o traženom iskustvu,
 • – dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s preslikama (odabrani kandidat je dužan prije imenovanja dostaviti izvornike) dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,
Trg svetog Jurja 4,
53230 Korenica,
s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA

Organizirano gledanje utakmice Hrvatska-Francuska

Općina Plitvička Jezera organizira gledanje utakmice finala Svjetskog prvenstva u Rusiji Hrvatska Francuska na velikom LED ekranu od 12 m2. Ekran će biti postavljen između Amadeusa i Barcoda. Zagrijavanje atmosfere kreće od 15 h s navijačkom glazbom. Molimo sve zainteresirane da automobile ne parkiravaju ispred kafića.

Općina Plitvička Jezera poziva sve da pokažemo zajedništvo i podržimo naše Vatrene na putu prema nogometnoj besmrtnosti.

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

Na temelju članka 1. stavka 1 točka 2. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 3/18, 08/18), načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

  

Članak 1.

Općina Plitvička Jezera sufinancira obnovu stambenih zgrada, osobito krovišta, na području Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.

Stambene zgrade iz članka 1. ovog poziva su zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade.

Članak 3.

Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, osobito krovišta, sufinancira obnovu stambenih zgrada na području Općine u minimalnom iznosu od 50% investicije, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove sufinanciraju suvlasnici zgrada. Cilj ovog poziva je zaustaviti daljnje propadanje zgrada te je stoga utvrđeno da su krovišta prioritet, ali pojedine zgrade mogu navesti i druge prioritete te ih obrazložiti.

 

Članak 4.

Izvor financiranja su sredstva predviđena člankom 1. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018)

 

Predviđena novčana sredstva sukladno odredbi 1. stavka 1 točka 1. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) iznose 900.000,00 kuna, a ovisit će o realizaciji proračuna.

 

Članak 5.

Rokovi za prijavu na javni poziv počinju teći s danom objave i poziv je trajno otvoren do konačne potrošnje sredstava predviđenih I. Izmjenom i dopunom Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) ili do kraja kalendarske godine.

 

Općina sufinancira obnovu zgrada suvlasnicima koji su se preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada prijavili na Javni poziv koji će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera i prijave se razmatraju po redoslijedu zaprimanja.

 

Članak 6.

Svaku prijavu vrednuje Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove stambenih zgrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 7.

Povjerenstvo, istovremeno zaprimljene prijave, prije svega razmatra prijavu po sljedećim kriterijima:

 

 1. Stupanj oštećenosti stambene zgrade i hitnost obnove
 2. Opravdanost predloženog troškovnika
 3. Postotak i način vlastitog sufinanciranja
 4. Broj stambenih jedinica

 

Članak 8.

 

Zgrada čiji su suvlasnici spremni odmah izdvojiti 50% svojih sredstava i čiji troškovnik povjerenstvo smatra opravdanim, može uz valjanu dokumentaciju potpisati ugovor i odmah početi s obnovom.

U svim ostalim slučajevima, povjerenstvo može odrediti redoslijed obnove ovisno o redoslijedu prijave, stanju proračuna i kriterijima iz članka 7. ovog Javnog poziva.

 

Zainteresirane strane imaju pravo tražiti pismeno očitovanje o redoslijedu financiranja obnove.

 

Zainteresirane strane iz prethodnog stavaka ovog članka su upravitelji stambenih zgrada i predstavnici suvlasnika koji su se prijavili na ovaj Javni poziv.

 

Članak 9.

Ukoliko 30 dana od otvaranja javnog poziva Povjerenstvo utvrdi da nema dovoljno prijava,

Povjerenstvo će predložiti načelniku da krene u obnovu i drugih prioriteta zgrada koje su se

prijavile ne obnovu.

 

Članak 10.

Za pravovaljanu prijavu suvlasnici su dužni dostaviti:

 1. Popunjen obrazac prijave
 2. Dostaviti ovjereni troškovnik investicije (koji su dužni sami tražiti od izvođača)
 3. Izjava o načinu sufinanciranja vlastitog udjela
 4. Fotodokumentacija postojećeg stanja

 

Članak 11.

Nakon odobrenja prijave, suvlasnici će potpisati ugovor s izvođačima i s Općinom u
kojem će se definirati cijena investicije, način i rokovi izvođenja radova i isplate te sva ostala
prava i obveze.

Članak 12.

Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 370-01/18-01/06

URBROJ: 2125/11-01/01-18-01

Korenica, 13.7.2018.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

ANTE KOVAČ

 

Prijave se dostavljaju ili poštom ili osobno na: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s naznakom “Javni poziv za obnovu zgrada- NE OTVARAJ.

Za sva pitanja obratite se Uredu načelnika radnim danom od 7 do 15 h (mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr).

obrazac prijave i izjava