Author: Admin

Natječaj za zamjenika zapovjednika

 

Na temelju članka 21. stavak 6. i članka 30. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 8. stavak 2 točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te Odluke, Klasa: 023-05/19-01/02, UrBroj: 2125/11-08-19-4 od 23. svibnja 2019.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

 

NATJEČAJ
za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pl. Jezera

 

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • – viša stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno dodiplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
 • – tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove;
 • – nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti;
 • – položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • – najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • – poznavanje rada na PC-u;
 • – dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • – kratak životopis;
 • – domovnicu;
 • – diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • – uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak;
 • – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • – potvrdu o traženom iskustvu;
 • – dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,
Trg svetog Jurja 4,
53230 Korenica,
s naznakom „za natječaj“, u roku 8 dana od dana objave natječaja. (Natječaj objevljen u “Narodnim novinama” 29.svibnja 2019.godine)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Osnivačka skupština SZOPJ

U petak 15. veljače s početkom u 17 h u Općinskoj vijećnici održat će se sjednica Osnivačke skupštine Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.
Za sjednicu je previđen sljedeći dnevni red:

 1. Pozdravna riječ općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera
 2. Utvrđivanje broja prisutnih,
 3. Donošenje odluke o osnivanju Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera,
 4. Odluka o usvajanju statuta Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera,
 5. Odluka o usvajanju poslovnika Skupštine Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera ,
 6. Izbor predsjednika,
 7. Izbor dopredsjednika,
 8. Izbor članova nadzornog odbora,
 9. Izbor članova izvršnog odbora,
 10. Odluka o pokretanju upisa u registar udruga,
 11. Pitanja i prijedlozi.

 

Nadamo se što većem odazivu.