Etički kodeks službenika i namještenika JUO Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  donosi Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera.

Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera možete pogledati u prilogu.

  • Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera (26.04.2019.)