GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

KLASA: 402-08/21-01/0
URBROJ: 2125/11-02/01-21-01

Korenica, 26. siječanj 2021. godine

 

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014, 70/2017, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 2/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE

PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima su identificirane potrebe u općini Plitvička Jezera.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

Iznosom od 205.000,00 kuna iz Proračuna Općine Plitvička Jezera planira se financirati i sufinancirati 13 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture, razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

Načelnik Općine:

Ante Kovač

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.02/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

Godišnji plan natječaja u 2021. godini

za financiranja projekata i programa koje provode udruge

na području općine Plitvička Jezera iz sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera

R. br. Naziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) Okvirni datum raspisivanja i završetka natječaja Ukupna vrijednost natječaja (kn) Područje Vrijednost po području Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Javni natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020.g. 27.01.2020.- 27.03.2020. 210.000,00 Kultura 135.000,00 6 do 31.12.2021.g.
Razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 70.000,00 7

Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, te socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 11/2020), odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera kao i stvarnih potreba u zajednici.

 

U Korenici, 26.01.2021. godine                                                                                                                                                                    Načelnik Općine:

Ante Kovač

 

  • Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge (27.01.2021.)