Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

KLASA: 350-01/18-02/12

URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-46

Korenica, 30.8.2019. godine

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/18-02/12, URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-45  od 29. kolovoza 2019. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

 

Javnu raspravu

o  Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

 

 1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja javni poziv – objava održat će se u periodu od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
 2. Tijekom trajanja Javne rasprave Urbanistički plan uređenja Korenica – sjever bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati i na elektroničkim stranicama Općine Plitvička Jezera: plitvicka-jezera.hr.

Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:2000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

 1. Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever, održat će se dana 30. rujna 2019. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.
 2. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:
 • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja , primjedbe i prijedloge do 10. listopada 2019. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
 • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:
 1. Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
 2. Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,
 3. Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
 4. Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
 5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 10. listopada 2019. godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnica

Klara Orlić, spec.admin.publ.

 • Nacrt prijedloga plana UPU Korenica-sjever (30.08.2019.)
 • Obavijest o javnoj raspravi o izradi UPU Korenica - sjever (30.08.2019.)
 •