Javne nabave

Javna nabava

Nabava u tijeku

Arhiva nabave

Jednostavna nabava

Nabava u tijeku

Arhiva nabave

Nabava peleta

  • 1. Poziv za dostavu ponude (20.01.2020.)
  • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (27.01.2020.)
  • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (27.01.2020.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (27.01.2020.)
  • Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u Korenici

  • Poziv za dostavu ponuda - Reciklažno dvorište (21.02.2020.)
  • 1.2. Projektni zadatak (21.02.2020.)
  • 1.1. Projektni zadatak (21.02.2020.)
  • 2. 3. Upisnik i zapisnik o zaprimanju ponuda (27.02.2020.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (02.03.2020.)
  • WiFi4EU

  • 1. Poziv za dostavu ponude (13.02.2020.)
  • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (24.02.2020.)
  • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (24.02.2020.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (25.02.2020.)
  • Izrada Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile

  • 1. Poziv za dostavu ponude (01.08.2018.)
  • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (06.08.2018.)
  • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (06.08.2018.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (07.08.2018.)
  • Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera

  • 1. Poziv za dostavu ponude (21.07.2020.)
  • 1.1. Dokumentacija (21.07.2020.)
  • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (10.08.2020.)
  • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (10.08.2020.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (11.08.2020.)
  • Usluga izrade Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera od 2018. do 2022. godine

  • 1. Poziv za dostavu ponude (28.09.2018.)
  • 1.1. Obavijest o produžetku roka (09.10.2018.)
  • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (12.10.2018.)
  • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (12.08.2018.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (18.10.2018.)
  • Izrada idejnog i glavnog projekta za sanaciju odlagališta otpada Vrpile

  • 1. Poziv za dostavu ponude (28.11.2018.)
  • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (10.12.2018.)
  • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (10.12.2018.)
  • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (12.12.2018.)