Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

KLASA: 350-01/19-02/28

URBROJ: 2125/11-02-04/01-20-52

Korenica, 2.6.2020. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-02/19-01/28 URBROJ: 2125/11-02-04/01-20-51 od 2.6.2020. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

 

Javnu raspravu

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Plitvička Jezera

  1. Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Plitvička Jezera održat će se u periodu od 12. lipnja do 19. lipnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Tijekom trajanja Javne rasprave prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana  17. lipnja godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.

4. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:

  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do lipnja 2020. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:

a) Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,

b) Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,

c) Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana

d) Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 19. lipnja 2020.  godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNICA

Klara Orlić, spec. publ. admin.

 

VODITELJ ODSJEKA

Ana Karaula