Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

 

 • PREDMET NATJEČAJA

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u 2020.godini.

 

 • PODRUČJA FINANCIRANJA

II.

U skladu s Pravilnikom i ocjenom dosadašnjeg izvršenja usvojenih programa za 2019.g., Općina Plitvička Jezera će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g. uvrstiti programe, projekte i manifestacije koji su posebno vezani uz sljedeća područja:

 

 1. U području kulture
 • zaštite i očuvanja kulturne baštine,
 • muzejske i galerijske djelatnosti,
 • izložbena i likovna djelatnost
 • knjižne i nakladničke djelatnosti
 • glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,
 • dramska, plesna i izvedbena djelatnost,
 • tradicijske kulture i kulturno- umjetničkog amaterizma
 • međužupanijska kulturna suradnja
 1. u području razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva
 • programi ustanova i udruga koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera
 • programi socijalno- humanitarnih udruga  i drugih organizacija od interesa za Općinu
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 • programi udruga umirovljenika
 • programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja
 • programi prevencije i liječenja ovisnosti.

 

Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

 • podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
 • programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
 • rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
 • obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

 

 • PRAVO SUDJELOVANJA

III.

Općina Plitvička Jezera će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

 • da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
 • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Plitvička Jezera i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Plitvička Jezera;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i da uredno predaju sva izvješća Općini Plitvička Jezera i drugim institucijama,
 • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
 • da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,

 

Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

 • da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
 • uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
 • održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz apliciranje i provedbu programa, odnosno projekata financiranih iz fondova EU,

 

IV.

Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog natječaja na razdoblje od 1. siječnja  2020. g. do 31. prosinca 2020.g.

 

 • NAČIN I ROK PRIJAVE

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.

 

VI.

U potpunosti ispunjena, ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Plitvička Jezera
Trg sv. Jurja 6
53230 Korenica

„PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA 2020.- ne otvaraj“

najkasnije 30 dana od objave Javnog poziva odnosno do ponedjeljka 17. veljače 2020. godine do 12 sati neovisno o načinu dostave.

Nepotpune prijave, prijave koje nisu podnesene u skladu sa natječajem i uputama te prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

 

 • POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

VII.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.

 

VIII.

Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje Povjerenstvo.

 

IX.

Članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, sukladno čl. 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

 • ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

 

X.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte, programe i manifestacije iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020.g., Općina Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financiranju  projekta, programa ili manifestacija.

Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa, projekata i manifestacija, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Plitvička Jezera.

Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava.

 

XI.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravno odjelu Općine Plitvička Jezera. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni poziv mogu se podnijeti isključivo pisanim putem, preporučenom poštom, predajom na urudžbeni zapisnik ili slanjem elektroničke pošte na ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr najkasnije osam (8) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

 

XIII.

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na mrežnim  stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

 

 

                                                                                                  Načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač

 

KLASA: 402-08/20-01/03

URBROJ: 2125/11-01/01-20-03

Korenica, 16. siječnja 2020. godine.

 • 1 Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja (2) Doc ()
 • 2 Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge Doc ()
 • 3 Javni Natječaj-udruge 2020 Doc ()
 • 4 Upute Za Udruge Doc ()
 • 1 Obrazac-opisa-programa-ili-projekta ()
 • 2 Obrazac-proračuna ()
 • 3 Izjava O Partnerstvu ()
 • 4 Obrazac životopisa ()
 • 5 -Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja ()
 • 6 Izjava O Financiranim Projektima ()
 • 7 -Izjava-izvoditelja-aktivnosti ()
 • 8 -ogledni-obrazac-ugovora-o-financiranju ()
 • 9 -Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta ()
 • 10 Ogledni-obrazac-financijskog-izvještaja ()
 • 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu ()
 • Izravna Dodjela Financijskih Sredstava ()
 • Obrazac Financijskog Izvješća Za Izravnu Dodjelu Financijskih Sredstava (1) ()
 • Obrazac Proračuna Za Izravnu Dodjelu Financijskih Sredstava (1) ()
 • OPISNO-IZVJEŠĆE-1 (1) ()
 • ZAHTJEV-ZA-IZRAVNU-DODJELU-SREDSTAVA-1 (1) ()