Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), čl. 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 01/12, 19/12, 04/13 i 19/17),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Plitvička Jezera

 

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

Stručni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati koji imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit mogu biti izabrani  pod uvjetom da ga polože u roku jedne godine od prijma u službu.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad sukladno članku 26. Zakona.

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14) na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje  ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona.

 

Kandidati su dužni podnijeti pisanu prijavu na natječaj. Prijavu su dužni vlastoručno potpisati. U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, presliku svjedodžbe, potvrda
 5. dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 6. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 7. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06 i 61/11).

 

Kandidati neka prilože certifikat u području javne nabave, ukoliko ga posjeduju.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

Prijave se podnose na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230  Korenica, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  – ne otvaraj.“

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju, kao i u slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata u zakonskom roku koji za donošenje rješenja iznosi 60 dana od isteka roka za podnošenja prijava na natječaj.

 

 

 

                                                                                                 

Općinski načelnik 

Ante Kovač, v.r.