JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 05/98, 104/00, 69/09), članka 25. i 26. Statuta Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 28/02), članka 47. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18), te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 19/18), Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

1. Predmet javnog natječaja je izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

2. Za ravnatelja/icu Narodne knjižnice može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,

– položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara

– posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti iz djelokruga djelatnosti knjižnice

– ostale uvjete određene zakonom.

3. Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

4. Prijavi na javni natječaj kandidat/kinja mora priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– diplomu,

– dokaz o potrebnom radu u knjižničarskoj struci,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za diplomiranoga knjižničara,

– uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja prijave nije pokrenut kazneni postupka ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

– program djelovanja i razvitka knjižnice za mandatno razdoblje.

Odabrani kandidat će navedene isprave priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

5. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u dnevnom tisku s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice – ne otvaraj«, na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općine Plitvička Jezera.

6. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera će u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijava izvijestiti svakog prijavljenoga kandidata o rezultatima izbora.

9. Općina Plitvička Jezera zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.

Općina Plitvička Jezera