JAVNI NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera

KLASA: 112-07/18-01/02

URBROJ: 2125/11-01/01-18-01

Korenica, 15.11.2018.god.

Na temelju članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županioje br. 3/18 i 8/18), raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Općini Plitvička Jezera

 

I.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci provodit će se za:

 1. Viši stručni suradnik za financije i kontrolu

Uvjeti: – magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera

-poznavanje rada na računalnu

 

 1. Administrativni tajnik Ureda načelnika-1 izvršitelj/ica

Uvjeti: – srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera

-poznavanje rada na računalu

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz čl.2. st. 1. toč. 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („ Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17)- nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene u čl.15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18).

 

II.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

 • kratki životopis,
 • preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica ili preslika domovnice)
 • preslika diplome,
 • potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZZMO)
 • dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu sa HZZ-a),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) – ne starije od 6 mjeseci,
 • Izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj.

 

III.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), izabrani kandidati/kandidatkinje polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

 

IV.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela,
 • prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
 • pod vodstvom mentora.
 • u punom radnom vremenu 8 sati dnevno

Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

 

V.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo koje može ostvariti pod jednakim uvjetima.

Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač