Javni natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Klasa: 112-02/18-01/01

Urbroj: 2125/11-02/02-18-02 od 21. XI. 2018.    (6907)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), članaka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13) a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 01/18 i 21/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera:

U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

– viši stručni suradnik za financije i kontrolu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakon, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18), Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18) i Statut Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-
-senjske županije br. 3/18 i 8/18).

Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova i podaci o plaći objavit će se na web-stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

Utvrđuje se probni rad od 3 mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)

– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.)

– izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj.

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave se podnose u Jedinstveni upravni odjela Općine Plitvička Jezera u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s naznakom: »Prijava na javni natječaj na neodređeno u Jedinstveni upravni odjel – ne otvaraj«, a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Plitvička Jezera