Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12, 4/13 I 19/17), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,

Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

(na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca)

Sve detalje natječaja pogledajte u prilogu.

  • Javni Natječaj Vježbenikvježbenik (20.01.2019.)