Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/18-01/02
URBROJ: 2125/11-02/01-18-02
Korenica, 12.12.2018.god.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13) a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitivička Jezera za 2018.godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 01/18 i 21/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti:
1. Viši referent za komunalnu naknadu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravnog, tehničkog ili ekonomskog smjera,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

Na temelju članka 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakon, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o lokalnim porezima (115/16, 101/17) i Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18).
Upute i obavijesti kandidatima u svezi vremena i načina prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te opis poslova i podaci o plaći objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr najmanje 5 dana prije održavanje provjere.
Utvrđuje se probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
– dokaz o iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, ugovor o stručnom osposobljavanju…)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.)
– izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj.

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge naveden u javnom natječaju.
Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na javni natječaj na neodređeno u Jedinstveni upravni odjel-NE OTVARAJ“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNICA
Klara Orlić, spec.admin.publ.