Javni oglas – Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlene osobe s bolovanja za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

Broj traženih radnica: 1

Vrsta zaposlenja: rad na određeno – do povratka zaposlenice s bolovanja, probni rad 2 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji ( podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima ),
 • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

Kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Ženski spol
 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Prebivalište/boravište na području Općine Plitvička Jezera
 • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost imaju teže zapošljive skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnice i sl. Kandidatkinja koja se poziva na neko od prava prednosti kod prijma u radni odnos dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

 • Zamolba
 • Kratki životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog oglasa)
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) – ako je primjenjivo
 • Vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog oglasa.

Sve informacije se mogu dobiti na e-mail adresi: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili na broj telefona 053 776 018.

 

NAPOMENA:

Odabrana kandidatkinja obvezna je pohađati i završiti program osposobljavanja.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, putem pošte ili osobno,

najkasnije do 06. rujna 2021.godine  u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

„Za javni oglas u sklopu Projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, www.plitvicka-jezera.hr.

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na testiranje i razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati oglasa.

 

Općinski načelnik

Ante Kovač, v.r.

 • PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA-27.08.2021. (27.08.2021.)
 •