Javni poziv vlasnicima nekretnina na čestica uz nerazvrstanu cestu

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., općina Plitvička jezera objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Plitvička jezera, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Korenice, obaviještava nositelje prava na nekretninama

koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

  • katastarska općina Korenica, katastarske čestice: 9504, 2115/1, 2132, 2090, 2091, 2092, 4597/1, 4537, 2115/8, 2115/9, 2115/13, 2216/2, 2216/1, 2216/3, 2216/4, 9698, 9699, 4600, 2217, 4607, 9541, 4619

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesti izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Novosel mag. ing. geod. et geoinf., predstavnik tvrtke Geo-Kom d.o.o., Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 87.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općina Plitvička jezera provest će u petak, 23. 03. 2018. u vremenu od 08 – 16 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvide u geodetske elaborate izvedenog stanja, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Plitvička jezera. Javni uvid će se održati u ponedjeljak, 26.03.2018., u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

 

KLASA: 340-03/18-01/02

URBROJ: 2125/11-02-04/01-18-01

U Korenici 13.3.2018.