Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnica na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

Na temelju čl. 4. Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica („Županijski glasnik „ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za uređenje okućnica
na području Općine Plitvička jezera za 2018. godinu

1. VISINA OSIGURANIH SREDSTAVA: 300.000,00 kn.
2. IZVOR OSIGURANIH SREDSTAVA: Proračun Općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera.
3. VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA PO PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 50% iznosa investicije i to do maksimalnih 7.500,00 kn.
4. MOGUĆI PODNOSITELJI: osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koji su vlasnici nekretnina, poslovnih prostora, ili predstavnici zgrada. Osobe koje koriste državne potpore mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv za dodjelu potpora. Osoba koja se prijavi na više javnih poziva za dodjelu potpora Općine Plitvička Jezera, može koristiti samo jednu potporu u jednoj kalendarskoj godini.
5. CILJ DODJELE POTPORE: potaknuti stanovništvo na uređenje okućnica: uređenje ograda, parkinga, prilaza kućama, poslovnim prostorima ili zgradama, uređenje cvjetnjaka, izrada ili samo bojanje fasade, zamjena krovišta, stvaranje dodatnih sadržaja i sl.
6. NAČIN PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA: Prijava se podnosi putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog javnog poziva. Podnositelj zahtjeva mora opisati investiciju, fotografirati postojeće stanje, skicirati crtežom ili idejnim projektom namjeravani zahvat i napraviti troškovnik. Uz prijavu podnositelj zahtjeva mora priložiti preslike dokumenata navedenih u ovom javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
7. KRITERIJI BODOVANJA:
– Značaj Programa za unaprjeđenje cjelokupne slike turističkog mjesta,
– Učinak na prostor s obzirom na postojeće stanje,
– Estetski izgled i uklapanje investicije u izgled ulice,
– Postotak ulaganja osobnih sredstava,
– Eventualni doprinos turističkoj ponudi cijele Općine.
8. SADRŽAJ PRIJAVE:
– Ispunjeni obrazac prijave,
– Preslika osobne iskaznice,
– Izjava ili potvrda upravitelja da je osoba predstavnik zgrade (samo za stambene zgrade),
– Preslika vlasničkog lista,
– Preslika dokaza o legalnosti glavnog stambenog ili poslovnog objekta,
– Snimka ulice ili naselja sa Geoportala,
– Fotografije postojećeg stanja,
– Skica ili projekt namjeravanog zahvata,
– Dokaz o nepostojanju duga prema Općini Plitvička Jezera i Turističkoj zajednici,
9. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA: Prijava za dodjelu potpora se podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu prijave koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama http://plitvicka-jezera.hr/. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnice – ne otvaraj“.
Uz prijavu je potrebno dostaviti preslike gore navedenih dokumenata. Originali dokumenata se donose na uvid prilikom sklapanja ugovora o dodjeli potpore.
10. RAZMATRANJE I OCJENA PRIJAVA: Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.
11. NAČIN DODJELE POTPORE: Općina Plitvička Jezera će sa osobama kojima je odobrena potpora putem ovoga javnog poziva, sklopiti ugovor o dodjeli potpore. Potpora će se isplatiti na račun podnositelja prijave u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Korisnik dodjele potpore mora najavljene radove izvršiti u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora. Po izvršenim radovima korisnik dodjele potpore je dužan podnijeti opisno izvješće o izvršenim radovima. Izvješće mora sadržavati preslike računa o utrošenim sredstava (računi za kupnju materijala i/ili računi za vršenje usluge i sl.) i dokaze o plaćanju. Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u roku od 60 dana od roka za izvršenje radova. Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.
12. OBJAVA PODATAKA: Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku, te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama i u službenom glasilu, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Korenica, 13. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač v.r.

KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2125/11-01/01-18-03

 

Prijavni obrazac – uređenje okućnica 2018