Javno prikupljanje ponuda za ustupanje radova na održavanju javne rasvjete

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09,153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/1, 147/14 i 36/15), članka 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 18/10) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
za ustupanje radova na održavanju javne rasvjete
na području Općine Plitvička Jezera na period od 4 godine

 

 1. Predmet javnog prikupljanja ponuda su radovi održavanja javne rasvjete, tj. održavanje rasklopnog postrojenja, naponskih kablova, rasvjetnih stupova, svjetiljki i rasvjetnih tijela, uključivo nabava cjelokupnog materijala za održavanje i dr.
 2. Mjesto izvršenja radova: područje Općine Plitvička Jezera, po nalogu naručitelja.
 3. Vrijeme na koje se ugovor sklapa: 4 godine od potpisa ugovora.
 4. Natječaj se provodi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke i ponudbeni troškovnik za izradu ponude, a može se preuzeti  na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera,  Trg sv. Jurja 6, Korenica  u vremenu od 8,00 – 13,00.
 5. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje predmetnog nadmetanja.
 6. Ponuditelji trebaju dostaviti ponudu u roku od 15 dana nakon objave javnog poziva na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica, neposredno u pisarnicu ili putem pošte preporučeno s naznakom “NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – ponuda za održavanje javne rasvjete”.
 7. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.
 8. Otvaranje ponuda nije javno i obavlja se na sjednici Povjerenstva. Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima, te će ih povjerenstvo odbaciti bez analize. Ponude koje nisu pristigle u roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju.
 9. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijena, tehnička i stručna sposobnost uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja.
 10. Općinski načelnik zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, izabrati jednog ili više ponuditelja, poništiti ili odbaciti ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obavezan objasniti razloge svoje odluke.
 11. Ako iz bilo kojeg razloga izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, Općine Plitvička Jezera će predmetno obavljanje komunalnih djelatnosti dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
 12. Sudionici javnog nadmetanja bit će obaviješteni o rezultatima javnog nadmetanja u roku od 15 dana nakon donošenja odluke.
 13. U tijeku priprema ponuda, sve dodatne obavijesti mogu dobiti usmeno ili na tel: 053 776 018.

Preuzmite natječajnu dokumentaciju