JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klara Orlić

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Email: klara.orlic@plitvicka-jezera.hr

Marija Vlašić

POMOĆNIK PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Email: marija.vlasic@plitvicka-jezera.hr

Jedinstveni upravni odjel Općine ustrojava se kao upravni odjel za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te za obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općnu.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela mogu se osnovati različiti odjeljci kao unutarnje ustrojbene jedinice za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova koji su neposredno u svezi sa ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelovanja Općine, a koji nisu u nadležnosti drugih tijela.

Jedinstveni upravni odjel Općine obavlja:

-poslove iz oblasti gospodarstva, poljoprivrede i stočarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebigih programa od interesa za općinu,
-poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, odnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
-poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, utvrđivanje obveznika, vođenje evidencije komunalne naknade i komunalnog doprinosa, provedba komunalnog reda i komunalnog redarstva, priprema zemljišta za izgradnju i sl.,
-poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave i ostalih planskih dokumenata iz ove oblasti, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćivanja okoliša lokalnih razmjera i dr.,
-poslove priprema akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, prodaja nekretnina, uspostavljanje dužnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora i javnih površina,
-poslovi unapređenja mjesne samouprave,
-organizacijsko-koordinacijske poslove na području stambenog zbrinjavanja stambeno nezbrinutog stanovništva te povratka stanovništva i dr.,
-poslove vođenja financijskog materijalnog poslovanja općine, izrada i izvršavanje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, obavljanje računovodstvenih poslova,
-vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine te poslove osiguranja imovine općine,
-provođenje postupaka javne nabave,
-poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove,
-obavljanje poslova evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa,
-poslove osiguranja tehničkih uvjeta za rad svih upravnih tijela i službi općine (čuvarska služba, održavanje zgrade, zagrijavanje, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata),
-uredsko poslovanje, vođenje pisarnice i arhive,
-obavlja i druge poslove koji su stavljeni u djelokrug rada zakonom, odnosno aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Akti Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela