UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Marina Polić

VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Email: marina.polic@plitvicka-jezera.hr

Mirjana Đević

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KONTROLU
Email: mirjana.devic@plitvicka-jezera.hr

Ankica Nikolić

REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Email: ankica.nikolic@plitvicka-jezera.hr

Upravnom odjelu za financije i računovodstvo obavljaju se poslovi proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi kao i ostali poslovi.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje praćenja likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu izvješća o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.