Natječaji

Javni poziv za dostavu programskih prijedloga članica Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROGRAMSKIH PRIJEDLOGA ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020.g.

 

I.

U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu od 325.000,00 kuna.

Sredstva se raspoređuju na način da je 20.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, a 305.000,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

 1. Poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži,
 2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga,
 3. Organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja,
 4. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana,
 5. Organizaciju sportskih manifestacija,
 6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvička-jezera.hr).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
 2. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
 3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.

 1. Potvrdu Općine Plitvička Jezera o ispunjenim obvezama temeljem Ugovora o financijskoj potpori programu/projektu/manifestaciji za 2019. godinu.
 2. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2019. godinu.
 3. Izjava privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 4. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera

Trg sv. Jurja 6, Korenica

 „Javni poziv Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za udruge – ne otvaraj“.

VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama odobrena sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge u dva dijela.

Za isplatu sredstava udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava i to za prvi dio odmah po potpisu ugovora, a za drugi dio u mjesecu srpnju tekuće godine nakon dostavljanja polugodišnjeg izvješća o utrošku sredstava.

Korenica, 05. veljače 2020. godine

Predsjednik Sportske zajednice Plitvička Jezera:

Dražen Karakaš,v.r.

 • Obrazac financijskog izvješća projekta ()
 • Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa I projekata u području sporta koje provode udruge za 2020. g. ()
 • Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga članica Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Obrazac 1- Opis programa ili projekta - SZOPJ 2020. ()
 • Obrazac 2 - Proračun projekta ()
 • Obrazac 3- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja ()
 • Obrazac 4- Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka ()
 • Obrazac 5- Izjava o partnerstvu ()
 • Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava ()
 • Obrazac opisnog izvješća projekta ()
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava- ogledni primjerak ()
 • Upute za prijavitelje ()
 •  

  Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u akademsku/ školsku godinu 2019./2020.

  Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera  („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2A/19 i  9/19), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/19), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera utvrdio je

  KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

  U AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  I.

  1. STUDENTI
  Redni broj Ime i prezime Bodovi
  1. PAVLA UŽAREVIĆ 3000
  2. STEFANELLA JANKOVIĆ 2000
  3. IVICA MATOVINA 1000
  4. MILENA ŽIGIĆ 1000
  5. IVA MILAKOVIĆ 500
  6. KRISTIJAN FAJDETIĆ 2000

   

  1. UČENICI
  Redni broj Ime i prezime Bodovi
  1. MIHAELA STANIĆ 2750
  2. JOSIPA FRANJIČIĆ 2250
  3. ANTONIO BAN 2000
  4. TEO ILIĆ 1800
  5. NIKOLA ČANČAR 1000
  6. MARIN BABIĆ 750
  7. KRISTINA KOŽUL 3750
  8. KARLO BAUMAN 2500
  9. JANA MAJSTOROVIĆ 2000
  10. IVNA MAJSTOROVIĆ 1800
  11. VALENTIN BUJDO 1750
  12. ANTONELA JUKO 1750
  13. ANTONIO MARAČIĆ 1500

  Napomena: Nakon razmatranja svih  prigovora, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera uvažio je jedan prigovor studenta i sedam prigovora učenika. Obzirom da je utvrđena konačna lista za dodjelu stipendija za 6 studenata od predviđenih 8, planirana sredstva za studente prenamijenjena su za učenike te da se planiraju ostvariti dodatna novčana sredstva od povarata duga stipendista koji nisu u zakonskom roku završili studij, ukupno je dodijeljeno 13 učeničkih stipendija od predviđenih 7.

   

  II.

  Temeljem ove Konačne liste kandidata općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija koja se objavljuje u „Službenom glasniku Općine Pltvička Jezera“.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, prof.

 • Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije u akademskoj/ školskoj godini 2019./2020. ()
 •  

  Natječaj za dodjelu stipendija

  Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. i 10.a. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i KLASA: 604-01/17-001/02, URBROJ: 2125/11-02/02-18-59 od 28.12.2018. ), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

  NATJEČAJ
  za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera….

  Read More

  Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 2018./2019.

  Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

   

  NATJEČAJ

  za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

  za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

  1. Broj i iznos stipendija

  U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 5 novih stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 novih stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

  1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

  Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

  1. Učenici:
  • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
  • Da su redoviti učenici srednje škole,
  • Da su državljani Republike Hrvatske,
  • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
  • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
  1. Studenti:
  • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
  • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
  • Da su državljani Republike Hrvatske,
  • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
  • Da nisu stariji od 26 godina.
  1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

  3.1. Posebni uvjeti za studente:

  1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
  • Za fakultet:

  -Stručni studij: sestrinstvo

  -Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika, kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.

  Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

  1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
  • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
  • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
  • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
  • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
  • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
  • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
  • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
  1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
  • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
  • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
  • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
  • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
  • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
  • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
  1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
  2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
  3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

  Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske  stipendije iznosi 500.

  3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:

  A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

  • Za srednju školu:

  -trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,

  -četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički tehničar/tehničarka.

  1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
  • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
  • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
  • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
  • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
  • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
  • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
  • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

  C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :

  • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
  • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
  • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
  • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
  • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
  • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
  • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.
  1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
  2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
  3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

  Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi 500.

  1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

  Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

  1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

  Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

  Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

  Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
  2. rodni list – preslika,
  3. domovnicu – preslika,
  4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. god.,
  5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
  6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
  7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
  8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
  9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
  10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
  11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
  12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
  1. Obrazac prijave

  Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

  1. Liste kandidata

  Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

  Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

  1. Obveze korisnika stipendije

  Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

  1. Sklapanje ugovora

  Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

   

  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

  Ante Kovač, v.r.

   

  Obrazac prijave za stipendije 2018/2019

  Ministarstvo gospodarstva povećalo sredstva za internacionalizaciju na 134 milijuna kuna

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.
  Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
  Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.
  Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.
  Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
  Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

  Zagreb, 29.listopada 2018.
  S poštovanjem,
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  javnost@mingo.hr

  OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  Nastavno na objavljeni Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga u postupku jednostavne nabave pod nazivom „Usluga izrade Strategije razvoja općine Plitvička Jezera od 2018. do 2022. godine“, evidencijski broj nabave 27-2018-US, obzirom da do dana 09. listopada 2018. godine do 10.00 sati preporučenom pošiljkom putem davatelja usluge Hrvatske pošte nije pristigla niti jedna ponuda, a naručitelj je zaprimio više usmenih upita gospodarskih subjekata o mogućnosti produljenja roka za dostavu ponuda, obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Naručitelj Općina Plitvička Jezera produžuje rok za dostavu ponuda za prethodno navedeni postupak nabave.
  Rok za dostavu ponuda sada glasi: 12.10.2018. godine do 12:00 sati.

  Načelnik Općine
  Ante Kovač

  Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje programa prekvalifikacije

  Iz preostalih sredstava za samozapošljavanje i za stipendije Općina Plitvička Jezera u mogućnosti je odvojiti određena sredstva za sufinanciranje prekvalifikacija, pokretanja obrta i poticanja zapošljavanja.

  Molimo stoga sve zainteresirane da se do 1. listopada 2018. godine jave u tajništvo Općine Plitvička Jezera te ostave pisanu zamolbu  (s jasno definiranim ciljem, opisanim trenutnim statusom…).

  Molimo i zainteresirane poduzetnike za iskaz interesa kako bi potencijalni kandidati nakon završene prekvalifikacije što prije bili uposleni.

   

  Javni natječaj za prijem u radni odnos- Zaželi

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

    Javni  natječaj

  Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

  1. Broj traženih radnica: 2
  2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 24 mjeseca
  3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
  5. Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
  1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
  2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
  • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
  • Žene s invaliditetom,
  • Žrtve trgovanja ljudima,
  • Žrtve obiteljskog nasilja,
  • Azilantice
  • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
  • Liječene ovisnice,
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
  • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
  • Beskućnice
  • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

   

  1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
  • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
  • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

   

  Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

   

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

  Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

  Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

  Prijave se u roku 8 (osam) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu : Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“.

  Načelnik

  Ante Kovač, v.r.

  Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba

   

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

  za nabavu roba

  Javni naručitelj je pokrenuo ponovni postupak jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli-projekt Zaželi“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

  Nabava se provodi za potrebe provođenja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području općine Plitvička jezera“, UP.02.1.1.05.0152,  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Ljudski potencijali“ 2014-2020.

  Nositelj projekta je općina Plitvička jezera, vrijednost projekta je 3.288.450,00 kn, a provodi se 30 mjeseci.

  Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

  Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18)

  1. Naručitelj i kontakti

  Naručitelj: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, Trg Svetog Jurja br. 6, Korenica; OIB: 58932233075

  Broj telefona: 053/ 776-018;  Broj telefaksa 053/776-175;

  Internetska adresa: www.plitvicka-jezera.hr

  Odgovorna osoba: Ante Kovač, načelnik

   

  Služba za kontakt: Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel

  Broj telefona: 053/756-245

  Adresa elektroničke pošte: klara.orlic@plitvicka-jezera.hr

  Odgovorna osoba: Klara Orlić, spec.admin.publ., pročelnica

   

  1. Evidencijski broj nabave: 49-2018-RO

   

  1. Predmet nabave: „Bicikli-projekt Zaželi“

   

  1. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj120/16)

   

  1. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 24.000,00 kn

   

  1. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta iz poziva)

   

  1. 7. Opis predmeta nabave: Nabava 20 bicikala koji će se koristiti zaposlenim ženama radi što brže i učinkovitije brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Pri nabavi bicikala obavezno je postupati u skladu s Upute za korisnike sredstava „ Informiranje, komunikacija i vidljivost  projekata financiranih u okviru Europskog fonda za  regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF)  i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“, https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf.

   

  1. Uvjeti nabave

  Način izvršenja: Ugovor

  Rok izvršenja: 20 dana od obostranog potpisa ugovora

  Rok valjanosti ponude:  30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

  Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa (situacije) koji će biti dostavljen nakon uspješno izvršene usluge. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

   

  1. 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

  9.1. Obvezne osnove za isključenje

  9.1.1. Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavak 1. ZJN 2016.

  Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

  • Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležene sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

  Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 1.)

   

  9.1.2. Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

  1. a) u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,ili
  2. b) u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

  Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

  Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

  1. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje,
  1. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke. 9.1.2. oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

   

  9.2. Uvjeti sposobnosti

  Ponuditelj mora posjedovati profesionalnu sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

  • Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
  • Popis ugovora o izvršenim uslugama – traži se dokaz o najmanje tri ugovora za izvršenje usluga koje su predmet nabave tijekom godine u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri (3) godina koje prethode toj godini. Popis ugovora mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište druge ugovorne strane, naziv pružene usluge, vrijednost ugovora, datum izvršenja.

  Ako je potrebno Naručitelj može od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti popisa/potvrde te isključiti ponuditelja ukoliko utvrdi da je dostavio lažne podatke odnosno nije izvršio uslugu.

  Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 2.)

  • Dokument (potvrdu, izjavu) druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi iz gore dostavljenog popisa ugovora, u kojoj se navodi ime osoba koja je vršila uslugu. Dokumentima se mora dokazati da je uredno izvršen jedna ili najviše dva ugovora čija je ukupna zbrojena vrijednosti jedna ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

   

  1. Sadržaj, načini i rok dostave ponude

  Ponuda mora sadržavati:

  1. PONUDBENI LIST,
  2. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
  • izjava o nekažnjavanju (neovjerena). Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora
  • potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
  1. UVJETI SPOSOBNOSTI:
  • izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
  • popis ugovora o izvršenim uslugama i
  • potvrde druge ugovorne strane.
  1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

   

  Način izrade ponude:

  1. ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu,
  2. ponuda mora biti uvezana u cjelinu da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova,
  3. stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljvi redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20),
  4. ponuda se dostavlja u izvorniku, u papirnatom obliku, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja,
  5. ponuda se piše neizbrisivom tintom.

   

  Oblik ponude i način dostave ponude:

  Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručiteljas naznakom: „Bicikli-projekt Zaželi“ s naznakom „Ne otvaraj“. Informacije o adresi dostave navedene su u točci 1. Poziva.

   

  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

   

  Rok za dostavu ponude je 5 dana. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 18.09.2018.u 12:00 sati.

   

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosi od 3 % procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne može biti kraće od roka valjanosti ponude. Naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude u roku do 30 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

   

  1. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno.

   

  1. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

   

  1. Pouka o pravnom lijeku: Odluka o odabiru ili poništenju postaje izvršna danom donošenja, te protiv iste žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

   

  1. Prilozi -obrasci
  1. PONUDBENI LIST
  2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (obrazac 1)
  3. POPIS UGOVORA (obrazac 2)
  4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
  5. TROŠKOVNIK

  Načelnik Općine:

                                                                                                            Ante Kovač v.r.