Novosti

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/18-01/02
URBROJ: 2125/11-02/01-18-02
Korenica, 12.12.2018.god.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13) a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitivička Jezera za 2018.godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 01/18 i 21/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti:
1. Viši referent za komunalnu naknadu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravnog, tehničkog ili ekonomskog smjera,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

Na temelju članka 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakon, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o lokalnim porezima (115/16, 101/17) i Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18).
Upute i obavijesti kandidatima u svezi vremena i načina prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te opis poslova i podaci o plaći objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr najmanje 5 dana prije održavanje provjere.
Utvrđuje se probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
– dokaz o iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, ugovor o stručnom osposobljavanju…)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.)
– izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj.

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge naveden u javnom natječaju.
Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na javni natječaj na neodređeno u Jedinstveni upravni odjel-NE OTVARAJ“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNICA
Klara Orlić, spec.admin.publ.

Poziv za dodjelu božićnica

Prigodom blagdana Božića mještanima Općine Plitvička Jezera isplatit će se božićnica u iznosu od 200,00 kn, prema sljedećim kategorijama:

  • Umirovljenicima sa prebivalištem u Općini Plitvička Jezera čija mirovina iznosi do 1.500,00kn
  • Osobama starijim od 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Plitvička Jezera, a ne primaju mirovinu

 

Rok za podnošenje prijave za isplatu božićnice je od 18. prosinca 2018. godine do 10. siječnja 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju u računovodstvo Općine Plitvička Jezera, svakim radnim danom od 9-12h, (oni koji nisu u mogućnosti osobno predati zahtjev, u njihovo ime ga može predati netko drugi, uz predočenje osobne iskaznice).

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

  • Presliku osobne iskaznice,
  • službena potvrda o prihodima (također je moguće da za osobe koje nisu u mogućnosti osobno podignuti potvrdu, potvrdu može preuzeti netko drugi u njihovo ime tako da u Poreznoj upravi naglase da je potvrda u svrhu ostvarivanja prava na božićnicu, uz predočenje osobne iskaznice korisnika)
  • kopija transakcijskog računa (ukoliko uplatu žele na račun)

 

Podnositelji zahtjeva nisu dužni osobno preuzeti božićnice/pomoći, u njihovo ime može netko drugi to napraviti uz predočenje osobne iskaznice istoga, ili će uplata biti izvršena na račun ukoliko je isti priložen uz prijavnu dokumentaciju.

 

 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač

Poziv na 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička jezera

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18)

S A Z I V A M

13. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18. PROSINCA 2018. GODINE (UTORAK) S POČETKOM U 17:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI D N E V N I R E D:

Read More

Poziv za sufinanciranje prijava na natječaje iz EU fondova

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera poziva sve zainteresirane sa područja Općine Plitvička Jezera za sufinanciranje prijava na natječaje iz EU fondova, da podnesu prijave za sufinanciranje.

Sukladno pravilima za sufinanciranje određuju se kriteriji i postupak kojim će Općina Plitvička Jezera izabrati i sufinancirati prijave. U tijeku kalendarske godine, istom prijavitelju može se odobriti sufinanciranje najviše dvije prijave, a iznimno, ovisno o raspoloživim sredstvima, i više od dvije prijave.

Read More

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – DOPUNA

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, u Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KONTROLU i koji zadovoljavaju…..

Read More

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, ……

Read More