Novosti

Dijalog EU-a sa mladima

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva na uključivanje u Dijalog EU s mladima- platformu koja služi za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i priroritetima od značenja za mlade.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Rok za ispunjavanje upitnika je 27.rujna 2019.godine.

Cjeloviti dopis Ministarstva zajedno s prilozima pogledajte niže.

Preuzmi:

Dijalog EU-a s mladima, poziv na uključivanje.pdf

Upitnik – 7.ciklus dijaloga EU-a s mladima.pdf

 

Obavijest o mobilnom reciklažnom dvorištu – Vaganac

O B A V I J E S T

16.srpnja 2019 . započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za Općinu Plitvička Jezera – naselje Vaganac. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

Mobilno reciklažno dvorište namjenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad).

Komunalac d.o.o. će 16. srpnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište pokraj Crkve u Vagancu gdje će biti do 06. kolovoza 2019 . Stanovnicima naselja  Vaganac bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti i  razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

Nakon postavljanja u naselju Vaganac mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu, a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019.  o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

 

Direktor:

Damir Jakšić, dipl.ing.

 

Ljetne priče za djecu

U utorak, 09. srpnja 2019. godine, u 18:00h ispred zgrade Kulturno informativnog centra u Korenici, održat će se Ljetne priče za djecu.

Pozivamo svu djecu predškolskog uzrasta da nam se pridruže u čitanju priča, kvizu, bojanju, crtanju, plesanju i još mnogo toga.

Vidimo se!

Obavijest

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da su od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji računa obvezni prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Općina Plitvička Jezera kao obveznik javne nabave, odnosno naručitelj, od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti. Račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se niti skenirani račun u PDF obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom).

Stoga, obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Općini Plitvička Jezera da od 01. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Jedini računi koje će Općina Plitvička Jezera od 01.07.2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane, su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini Plitvička Jezera putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici. Za slanje elektroničkih računa dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj.

 

Općina Plitvička Jezera

Jedinstveni upravni odjel

 

 

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Temeljem članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18 i «Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera» br. 2/19), te članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi:

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

I. NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA O PONIŠTENJU

Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), evidencijski broj nabave: RAD-32/2019, za predmet nabave: „Izgradnja mosta u Selu Plitvice“, procijenjene vrijednosti 470.000,00 kn (bez PDV-a).

II. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA

Članak 2.

Obavješću o pokretanju postupka jednostavne nabave, klasa: 406-02/19-01/05, ur.broj: 2125/11-01/01-19-01, od 31.05.2019. godine, imenovani su ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti za „Izgradnju mosta u Selu Plitvice“.

Poziv za dostavu ponuda je dana 31.05.2019. godine dostavljen slijedećim gospodarskim subjektima:

  • CLASS PROJEKT d.o.o., Domovinskog rata 2, Zadar,
  • LOKOR d.o.o., Šatorska 24, Zagreb,
  • KALI GRADNJA d.o.o, Put Vele Luke 71, Kali.

U otvorenom roku do 13.06.2018. godine do 12.00 sati pristigle su tri (3) ponude i to ponuditelja:

  • KALI GRADNJA d.o.o, Put Vele Luke 71, Kali,
  • LOKOR d.o.o., Šatorska 24, Zagreb,
  • CLASS PROJEKT d.o.o., Domovinskog rata 2, Zadar

Budući da pristigle ponude ne udovoljavaju uvjetima iz Poziva za dostavu ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja predložili su donošenje Odluke o poništenju sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), a u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16).

Naime, sve ponude pristigle od strane gore navedenih ponuditelja nepravilne su iz razloga što ne udovoljavaju uvjetima iz poziva odnosno ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju za nadmetanje i to prije svega jamstvo za ozbiljnost ponude (točka 11.1. Poziva), te se kao takve odbijaju.

III. ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK

Članak 3.

Novi postupak za isti predmet nabave pokrenuti će se u roku od deset (10) dana od izvršnosti ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Naručitelja.

 

KLASA: 406-02/19-01/05

URBROJ: 2125/11-01/01-19-08

Korenica, 28. lipnja 2019. godine

 

 

 

                                                                                                          Načelnik Općine:

                                                                                                          Ante Kovač, v.r.

Čestitke za Dan antifašističke borbe i Dan državnosti

Poštovane mještanke i mještani,

Antifašizam je u temeljima hrvatske državnosti i suvremene Europe s kojom dijelimo zajedničke vrijednosti – demokraciju, vladavinu prava i poštivanje slobode pojedinca, protiveći se svakom ekstremizmu.

Obilježavajući Dan državnosti, prisjećamo se 25. lipnja 1991. godine i povijesne odluke Hrvatskog sabora o samostalnosti Republike Hrvatske. Prigoda je to za iskazivanje zahvalnosti i odavanje počasti svima onima koji su sudjelovali u obnovi samostalne hrvatske države, u njezinoj obrani i oslobađanju, a naročito onima koji su svoje živote ugradili u stvaranje slobodne i neovisne nam Hrvatske. S ponosom, ali i osjećajem odgovornosti, njima izražavamo poštovanje jer su nam omogućili da živimo u međunarodno priznatoj zemlji mira, demokracije i tolerancije.

Obilježavajući ova dva važna datuma naše povijesti odajemo dužnu počast svim poginulim i žrtvama rata.

Upućujem vam čestitke u svoje osobno ime i u ime svojih suradnika.

 

Načelnik

Ante Kovač