Novosti

Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2020. godinu

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17) i Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.33/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera objavljuje

Poziv

za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2020. godinu

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 33/17), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2020. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 9. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera, propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Plitvička Jezera.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne.

Obrazac prijave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ili na službenoj internet stranici Općine:

www.plitvicka-jezera.hr.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, poštom na adresu:

Općina Plitvička Jezera,

Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica ili e-mailom na:

ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.

 • OBRAZAC PRIJAVE - Porez Na Kuće Za Odmor ()
 • Poziv na 21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/20-01/01

  URBROJ: 2125/11-03-20-01

  Korenica, 03. ožujka  2020. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

   

   S A Z I V A M

   

  1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. OŽUJKA 2020. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 15.30 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

   

   

   D N E V N I   R E D

   

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. DONOŠENJE ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  4. DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU ODLUKE O SKLAPANJU UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA,
  5. DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI ZEMLJIŠTA,
  6. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA I NAGRADE ZA RAD PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA,
  8. DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE IZMEĐU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I VODOVODA KORENICA d.o.o.,
  9. DONOŠENJE ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA NERAZVRSTANE CESTE – JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  11. DONOŠENJE PRAVILNIKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  12. DONOŠENJE ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  13. DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINU,
  14. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA,
  15. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  16. DONOŠENJE PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  17. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA,
  18. DONOŠENJE PRAVILNIKA O STAMBENOM ZBRINJAVANNJU OSOBA ODREĐENIH STRUKA I ZANIMANJA ZA ČIJIM RADOM POSTOJI POSEBNO ISKAZANA POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,

   

  Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

   

   

              PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Ante Bionda

   

  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

  Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave “Usluga izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u Korenici”. Cjelokupan tekst odluke, kao i Upisnik o zaprimanju ponuda i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda pogledajte u prilogu.

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Reciklažno dvorište (02.03.2020.)
 • Zapisnik i Upisnik ponuda - Reciklažno dvorište (27.02.2020.)
 •  

  Proslava Dana žena

  Restoran Macola u suradnji s Udrugom žena “Nit” organizira proslavu Dana žena koja će se održati

  7. ožujka 2020. (subota) 

  s početkom u 20.00sati.

  veselu atmosferu osigurat će Grupa Kilogram.

  Vidimo se!

  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

  Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja “Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075, za predmet nabave “Izvođenje radova na uređenju zvjezdarnice”. Cjelokupan tekst Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave, Zapisnik o otvaranju, pregledanju i ocjeni ponuda, kao i Upisnik o zaprimanju ponuda pogledajte u prilogu.

 • Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Izvođenje radova na uređenju zvjezdarnice (25.02.2020.)
 • Poziv za dostavu ponude za izvršenje usluge

  Općina Plitvička Jezera objavljuje Poziv za dostavu ponude za izvršenje Usluge izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u Korenici. Cijeli tekst poziva pogledajte u prilogu.

 • Poziv za dostavu ponuda - Reciklažno dvorište (21.02.2020.)
 • Poziv za dostavu ponuda - Reciklažno dvorište (sa obrascima) (21.02.2020.)
 • Projektni Zadatak- GP RD Korenica I Cesta (21.02.2020.)
 • Projektni Zadatak -LD-komunalna Zona (21.02.2020.)
 • Javni poziv

  Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 11/19) Općina Plitvička jezera objavljuje

   

  JAVNI POZIV

   

  Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera, K.O. Korenica u naselju Rudanovac, na k.č.br. 9512/1, 4996, 4994/2,  5006, 9550 i 4990 i u naselju Vrelo Koreničko na k.č.br. 9511, 2202, 9662/1,  1516, 1513, 1559, 9702, 1560, 9509, 1515, 1517, 9510, 1518, 1519, 1520, 1565, 1522, 1923, 1924, 9684/2, 1979 i 9505 da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 11/19) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 17.2.2020. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

   

   

  Načelnik Općine Plitvička Jezera

        Ante Kovač