Novosti

Javni natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), članaka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13) a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ………

Read More

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE NARODNE KNJIŽNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

KLASA: 612-04/18-01/01

URBROJ: 2125/11-02/02-18-09

Korenica, 23.11.2018.god.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» broj: 105/97, 05/98, 104/00, 69/09), članka 25. i 26. Statuta Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 28/02), članka 47. Statuta Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18), te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/18), Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

 

Povjerenstvo za izbori i imenovanje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta:

Ravnatelj knjižnice upravlja, rukovodi, organizira i vodi radi i poslovanje knjižnice u skladu sa zakonom, a naročito obavlja poslove:

 • predstavlja i zastupa knjižnicu,
 • odgovara za zakonitost rada knjižnice,
 • donosu program rada i razvoja, te nadzire njihovo izvršavanje,
 • odlučuje o visini članarine,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika,
 • organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta,
 • odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s radnog mjesta,
 • podnosi izvješće o poslovanju knjižnice i ostvarenju programa rada,
 • donosi odluku o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i dr. imovine do 10.000,00 kn,
 • donosi Statut knjižnice uz suglasnost Osnivača,
 • donosi druge opće akte knjižnice u skladu sa zakonom i općim aktima knjižnice.

 

Podaci o plaći:

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu  4.597,96 kuna i ANEX-om Ugovora o radu od 05.05.2005. kojim je određen koeficijent za obračun plaće u iznosu od 1,82.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  KANDIDATA

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Javnog natječaja ili  nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obaviješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.

 

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1.Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,05/98, 104/00, 69/09)

2. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

3. Statut Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 28/02)

4. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

Nakon provedenoga pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenoga postupka.

Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u Narodnoj knjižnici, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji nije primljen po Javnom natječaju ima pravo u roku 15 dana  od dana dostave rješenja podnijeti žalbu  Općinskom vijeću.

Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte na adresu Trg sv. Jurja 12, 53230 Korenica.

 

Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr  i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

Lista kandidata - knjižnica

 

Upute i obavijesti kandidatima za izbor i imenovanje ravantelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera

 

 

 

 

 

POZIV NA 12. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

KLASA: 021-05/18-01/19
URBROJ: 2125/11-03-18-01
Korenica, 20.11.2018. god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18)

 

S A Z I V A M

12. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 28. STUDENOG 2018. GODINE (SRIJEDA) S POČETKOM U 17:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

DNEVNI RED

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1. I RASTOVAČA 3,
4. DONOŠENJA ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG GLASILA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
5. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
6. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
7. DONOŠENJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE,
8. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU,
9. DONOŠENJE ODLUKE O ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ODORI KOMUNALNOG REDARA,
10. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTSI OD POŽARA I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA,
11. DONOŠENJE ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA,
12. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEDLOGU ČLANOVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

Materijale po točkama 1.-12. dnevnog reda dostavljamo uz poziv, dok je materijal za točku 12. dnevnog reda dostavljen kao materijal za 11. sjednicu Općinskog vijeća.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda

 

0 POZIV ZA 12 SJEDNIC... 1 UPU RASTOVACA 1 OD... 1 -UPU-RASTOVACA-3 OD... 2 Odluka O Osnivanju... 3 Odluka O Visini Ko... 4 Odluka O Komunalno... 5 Odluka-vrijednost ... 6 Komunalni Doprinos... 7 Odluka O Iskaznici... 8 - Odluka O Usvajanj... 9 Odluka Za Suglasno... KORENICA 2018-PROCJEN...

JAVNO SAVJETOVANJE: PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.-2021.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenog 2018. godine dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge na Prijedlog Proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte:  proracun@plitvicka-jezera.hr

Svi prijedlozi  moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na mrežnoj stranici Općine Plitvička Jezera. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi primjedbi i prijedloga.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Plan razvojnih programa 2019.-2021.

Prijedlog Proračuna 2019.-2021.

JAVNI NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera

KLASA: 112-07/18-01/02

URBROJ: 2125/11-01/01-18-01

Korenica, 15.11.2018.god.

Na temelju članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županioje br. 3/18 i 8/18), raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Općini Plitvička Jezera

 

I.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci provodit će se za:

 1. Viši stručni suradnik za financije i kontrolu

Uvjeti: – magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera

-poznavanje rada na računalnu

 

 1. Administrativni tajnik Ureda načelnika-1 izvršitelj/ica

Uvjeti: – srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera

-poznavanje rada na računalu

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz čl.2. st. 1. toč. 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („ Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17)- nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene u čl.15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18).

 

II.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

 • kratki životopis,
 • preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica ili preslika domovnice)
 • preslika diplome,
 • potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZZMO)
 • dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu sa HZZ-a),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) – ne starije od 6 mjeseci,
 • Izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj.

 

III.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), izabrani kandidati/kandidatkinje polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

 

IV.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela,
 • prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
 • pod vodstvom mentora.
 • u punom radnom vremenu 8 sati dnevno

Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

 

V.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo koje može ostvariti pod jednakim uvjetima.

Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač

Poziv za dostavu projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera

Općina Plitvička Jezera poziva sve svoje mještane da najkasnije do 22.11.2018. dostave svoju viziju razvoja Općine Plitvička Jezera i projektne ideje za izradu Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018. – 2022.

Molimo da svoje projektne ideje dostavljate uz kratki opis sa naznakom kako bi isto utjecalo na razvoj Općine i poboljšanje života stanovnika Općine, ali i sa osvrtom na održivost te ideje.

Na taj način ćete i Vi biti uključeni u samu izradu Strategije, a sve u cilju održivog razvoja naše Općine.

 

Općina Plitvička Jezera

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva Vas na jednu od akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati dana 16. studenog 2018. i to:

 • u Korenici od 9.00 h do 12.30 h u prostorijama ODCK Plitvička Jezera
 • na Plitvičkim Jezerima od 14.00 h  do 16.00 h u prostorijama Pastoralnog centra “Mukinje”

Sa sobom ponijeti iskaznicu DDK.

Poziv za podjelu humanitarnih paketa

POZIV

ZA PODJELU HUMANITARNIH PAKETA

 

Pozivaju se sve osobe koje ispunjavaju dole navedene uvjete za dobivanje humanitarnih paketa da se obrate u Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera, Trg Svetog Jurja 5, Korenica, tel. 053 776 533 , Mob: 099 789 7398, 099 1967447.

Kriterij za ostvarivanje prava:

1 – Samci / kućanstva primatelji minimalne naknade

2 – Osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 1.500,00 HRK za samce, odnosno do 2.000,00 HRK za dvočlano kućanstvo

3 – Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od 3.276,00 HRK

4 – Obitelji s 3 ili više djece s primanjima ukupno nižimo od 6.025,00 HRK

5 – Iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

 

 

Svečana dodjela priznanja, zahvalnica i plaketa Hrvatskog Crvenog križa

Dana 9. studenog 2018. godine održana je svečana dodjela jubilarnih priznanja, zahvalnica i plaketa povodom velikih obljetnica Hrvatskog Crvenog križa:

 • 140 godina Crvenog križa na tlu današnje Republike Hrvatske
 • 65 godina dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa
 • 25 godina od priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog nacionalnog društva i
 • 20 godina od osnutka našeg Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera

 

Svim članovima, volonterima i darivateljima krvi još jednom HVALA za poseban doprinos i nesebičnu pruženu pomoć u ostvarivanju humanitarnih ciljeva Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera.

 

 

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera 2018.-2022.

Dana 13.11.2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera  održat će se radionica na temu „Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine“.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da se uključe u strateško planiranje, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije izrade Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine.

Raspored održavanja radionica:

14h – gospodarstvo i turizam

16h – komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

18h – društvene djelatnosti