Novosti

Novi projekt u tijeku!

Općina Plitvička Jezera trenutno provodi nekolicinu projekata financiranih sredstvima Europskih ali i nacionalnih fondova.

Iznimno nas veseli što smo zajedno sa Općinskim društvom Crvenog križa Općine Plitvička Jezera partner na projektu “Prijevoz za kvalitetniji život”. Prijavitelj projekta je udruga Maštara, s kojom uspješno provodimo brojne projekte.

Projekt je financiran od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u vrijednosti od 106.000,00kn. Projekt traje od 01.01.2021. – 31.12.20201.

Uskoro donosimo detalje o aktivnostima na projektu.

Poziv na 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

KLASA: 021-05/21-01/04

URBROJ: 2125/11-03-21-01

Korenica, 11.02.2021. god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19 i 3/20)

 

 S A Z I V A M

27. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. VELJAČE 2021. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 18.00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

 D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
 3. DONOŠENJE STATUTA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 4. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNKIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODOINU,
 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI KIC-a (CAFFE BAR),
 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU,
 9. DONOŠENJE PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 10. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU
 11. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 12. DONOŠENJE ODLUKE O STJECANJU NEKRETNINA K.Č. BR. 12458 i 12132/2 U K.O. KORENICA,
 13. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERESNTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA.

 

Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

 

            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Ante Bionda, v.r.

 

 • Poziv za 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća (11.02.2021)
 • 1. Prijedlog Statuta Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 2. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (11.02.2021)
 • 4. Prijedlog odluke za natječaj za Caffe bar (11.02.2021)
 • 5. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima (11.02.2021)
 • 6. Prijedlog zaključak o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 7. Prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2021. (11.02.2021)
 • 8. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9. Prijedlog izvješća o agrotehničkim mjerama za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9.1. Agrotehničke mjere (11.02.2021)
 • 10. Prijedlog odluke o stjecanju nekretnine (11.02.2021)
 • 11. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed (11.02.2021)
 • SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU I SMANJENJE NASILJA U OBITELJI

  Udruga žene „Nit „  u partnerstvu sa  Udrugom ZvoniMir iz Knina i Ženskom grupom Karlovac “Korak” iz Karlovca provodi  projekt  Zakoračimo u život bez nasilja – unapređenje usluge psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja  . Nositelj projekta je udruga Ženska  grupa Karlovac “Korak” . Projekt se provodi na području Karlovačke, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije i traje 24 mjeseca.

  Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.477.085,50 kn i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije.

  Savjetovalište  pruža pomoć žrtvama nasilja u obitelji pružanjem usluga :

  • uslugu inicijalnog savjetovanja za žene
  • uslugu telefonskog savjetovanja za žene
  • uslugu psihološkog savjetovanja za žene
  • uslugu psihološkog savjetovanja za djecu
  • uslugu psihološke procjene za žene
  • uslugu psihološke procjene za djecu

  Usluge savjetovanja možete ostvariti  putem telefona –  053-756-353 ; mob:0976410617 ili osobno dolaskom  u prostorije udruge na adresi : Korenica , ul. A. Stepinca 14  I. kat .

  Odluka o odabiru izvoditelja

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), u predmetu provođenja Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0351, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

  Odluku o odabiru izvoditelja

  Odobrava se zapošljavanje niže navedenih osoba na određeno vrijeme u Općinu Plitvička Jezera, zbog obavljanja privremenih poslova na projektu „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, i to kako slijedi:

  1. LUCIJA STOJANOVIĆ, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 15, Korenica
  2. MILANKA PANIĆ, Mihaljevac 26, Korenica,
  3. ZDRAVKA JURIĆ, Ante Starčevića 15, Korenica,
  4. VESNA ROSANDIĆ, Kompolje Koreničko 39, Korenica,
  5. BAHRA MARČETIĆ, Željava 40, Ličko Petrovo Selo,
  6. MILICA GLUMAC, Vrelo Koreničko 52, Korenica,
  7. ĐURĐICA BOBIĆ, Ličko Petrovo Selo,
  8. MARIJANA ŽIVKOVIĆ, Josipa Jovića 26/1, Korenica,
  9. NEDELJKA NAHOD, Zagrebačka 13, Korenica,
  10. OLGA GRUBEŠIĆ, Kalebovac 49, Korenica,
  11. BRANKA BARUNČIĆ, Vranovača 56, Korenica,
  12. SLAĐANA PAVLIĆ GRBIĆ, Kompolje Koreničko 15, Korenica,
  13. ANA ZEC, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 17, Korenica,
  14. MARINA JURKOVIĆ, Josipa Jovića 2,  Korenica
  15. AZRA RAPAIĆ, Vladimira Nazora 3, Korenica
  16. NADA MAŽAR, Rudanovac 119, Korenica,
  17. KATICA VUKOVAC, Suvajska 12, Korenica,
  18. KRISTINA ROSANDIĆ, Smoljanac 26, Plitvička Jezera,
  19. JASNA DIZDAR, Vranovača 44, Korenica,
  20. IVANA BIĆANIĆ, Rastovača 28, Plitvička Jezera
  21. LJUBICA BRAJKO, Vranovača 44/3, Korenica,
  22. DANIJELA ŠPOLJARIĆ, Mukinje 32, Plitvička Jezera,
  23. NEDELJKA LUKETIĆ, Ličko Petrovo Selo 26, Ličko Petrovo Selo,
  24. LIDIJA KARAKAŠ, Kompolje Koreničko 6, Korenica,
  25. GORDANA ŽIVKOVIĆ, Rudanovac 93, Korenica,
  26. MARINA DUJMOVIĆ, Gornji Vaganac 76, Ličko Petrovo Selo,
  27. KAROLINA KAJIŠIĆ, Rudanovac 28, Korenica,
  28. BRANKA DRAKULIĆ, Jezerce 28, Plitvička Jezera,
  29. MAJA HODAK, Poljanak 31/1, Plitvička Jezera,
  30. IRENA JANKOVIĆ, Alojzija Stepinca 21, Korenica.

  Članak 2.

  Odabir kandidata izvršen je nakon provedenog postupka Oglasa objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Plitvička Jezera, a na temelju Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu oglasa, klasa: 112-03/21-01/02, ur.broj: 2125/11-02/01-21-83, od 28.01.2021. godine.

  Članak 3.

  Sa kandidatkinjama iz članka 1. ove Odluke sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme na rok od jedne godine.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-84

  Korenica, 28.01.2021. godine

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

   

  JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

   

  Cjelokupan tekst natječaja i sve obrasce pogledajte u prilogu.

 • 3. Javni natječaj (27.01.2021.)
 • 1. Obrazac opisa programa ili projekta (27.01.2021.)
 • 2. Obrazac proračuna (27.01.2021.)
 • 3. Izjava o partnerstvu (27.01.2021.)
 • 4. Upute za udruge (27.01.2021.)
 • 4. Obrazac životopisa (27.01.2021.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (27.01.2021.)
 • 6. Izjava o financiranim projektima (27.01.2021.)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (27.01.2021.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (27.01.2021.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (27.01.2021.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (27.01.2021.)
 • 11. Obrazac-zahtjev za isplatu (27.01.2021.)
 • GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  KLASA: 402-08/21-01/0
  URBROJ: 2125/11-02/01-21-01

  Korenica, 26. siječanj 2021. godine

   

  Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014, 70/2017, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 2/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

  GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI

  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE

  PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima su identificirane potrebe u općini Plitvička Jezera.

  Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

  Iznosom od 205.000,00 kuna iz Proračuna Općine Plitvička Jezera planira se financirati i sufinancirati 13 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture, razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva.

  Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

   

  Načelnik Općine:

  Ante Kovač

   

  Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.02/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

  Godišnji plan natječaja u 2021. godini

  za financiranja projekata i programa koje provode udruge

  na području općine Plitvička Jezera iz sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera

  R. br. Naziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) Okvirni datum raspisivanja i završetka natječaja Ukupna vrijednost natječaja (kn) Područje Vrijednost po području Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od
  1. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Javni natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020.g. 27.01.2020.- 27.03.2020. 210.000,00 Kultura 135.000,00 6 do 31.12.2021.g.
  Razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 70.000,00 7

  Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, te socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 11/2020), odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera kao i stvarnih potreba u zajednici.

   

  U Korenici, 26.01.2021. godine                                                                                                                                                                    Načelnik Općine:

  Ante Kovač

   

 • Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge (27.01.2021.)
 • Obavijest za testiranje

  Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19; u nastavku teksta: ZNS), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima, obavještava Vas o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja).

  Obavještavamo Vas kako ste zadovoljili formalne uvjete natječaja KLASA:  112-03/21-01/02, URBROJ: 212/11-01/01-21-01, od 15. siječnja 2021. godine: Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! I imate obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. ZNS-a.

  Prethodna provjera znanja (testiranje) održat će se

  26. siječnja 2021. godine

  u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6

  od A do H (po prezimenu) –u 09.00 sati,

  od I do N (po prezimenu) – u 10.00 sati,

  od P do Ž (po prezimenu) – u 11.00 sati.

   

                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu oglasa

  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

  Zaželi sebi – ostvari dobro svima

  Sportska zajednica- Javni poziv za sufinanciranje programa u 2021.g.

  Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje

  JAVNI POZIV

  ZA DOSTAVU PROGRAMSKIH PRIJEDLOGA ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. 

   

  I.

  U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu od 325.000,00 kuna.

  Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera je Financijskim planom za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. je predvidjela 325.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.

  II.

  Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

  III.

  Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

  1. Poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži,
  2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga,
  3. Organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja,
  4. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana,
  5. Organizaciju sportskih manifestacija,
  6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

  IV.

  Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

  V.

  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvička-jezera.hr).

  Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

  1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
  2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
  3. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.
  4. Izjava privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
  5. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)

  VI.

  U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

  Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera
  Trg sv. Jurja 6, Korenica
  „Javni poziv Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za udruge – ne otvaraj“.

  VII.

  Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

  VIII.

  Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

  IX.

  S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

  Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama odobrena sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge u dva dijela.

  Za isplatu sredstava udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava i to za prvi dio odmah po potpisu ugovora, a za drugi dio najranije u mjesecu srpnju tekuće godine nakon dostavljanja polugodišnjeg izvješća o utrošku sredstava.

  Predsjednik Sportske zajednice Plitvička Jezera

  Dražen Karakaš

  Korenica, 22. siječnja 2021. godine

 • Tekst Javnog poziva ()
 • Uputa za prijavitelje ()
 • Obrazac 1 - Obrazac opisa Programa ()
 • Obrazac 2 - Obrazac Proračuna ()
 • Obrazac 3 - Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja ()
 • Obrazac 4- Privola Za Prikupljanje I Obradu Osobnih Podataka ()
 • Obrazac 4- Privola Za Prikupljanje Podataka ()
 • Obrazac 5 - Izjava O Partnerstvu ()
 • Obrazac 6 - Obrazac Opisnog Izvještaja Programa ()
 • Obrazac 7- FInancijsko Izvješće Programa ()
 • Obrazac 8 - Zahtjev Za Nadoknadom Sredstava ()
 •  

  UPUTE I OBAVIJESTI – Kandidatkinje za projekt Zaželi

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavio je Javni oglas za prijam u radni odnos 30 zaposlenica na određeno vrijeme zbog potreba provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!.

  Načelnik Općine Plitvička Jezera imenovao je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

   

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATKINJAMA

   

  Opis poslova radnog mjesta:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji (podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima)
  • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.13.0351, kojim se utvrđuje minimalna plaća u skladu sa člankom 6. stavak 1.  Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 118/18), te člankom 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu (Narodne novine broj: 119/20). Sukladno navedenoj Uredbi, a u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, svakoj zaposlenici pripada bruto iznos od 4.250,00 kuna.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA

   I SPOSOBNOSTI  KANDIDATKINJA

  Kandidatkinje koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijele pravodobnu prijavu, o tome će biti obavještene putem elektroničke pošte (putem redovite pošte na kućnu adresu ukoliko nisu dostavile adresu e-pošte). Za sve ostale kandidatkinje koje nisu obavještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijele urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidatkinje prijavljene na Oglas koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

  • pisano testiranje,
  • intervju s kandidatkinjama.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o radu („Narodne novine“, broj  93/14, 127/17, 98/19),
  2. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidatkinje koje ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidatkinje koje ne pristupe testiranju smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Pisana provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta te potrebnih vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidatkinje su se dužne  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

  – razgovarati s ostalim kandidatkinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

  kandidatkinja.

  Kandidatkinje koje se budu ponašale neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljene s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 2 boda po pitanju ili ukupno 10 bodova za 5 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidatkinje koje su pristupile testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatkinjama utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidatkinja za rad na projektu Zaželi sebi – ostvari dobro svima!, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju bodova.

  Načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o zapošljavanju izabranih kandidatkinja, koja će biti dostavljena svima kandidatkinjama prijavljenima na Oglas, a koje su ispunile formalne uvjete oglasa.

  Izabrane kandidatkinje moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije sklapanja Ugovora o radu, te su dužne prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

  Kandidatkinja koja nije primljena po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave Odluke podnijeti žalbu  Općinskom načelniku. Obzirom da se radi o radu na određeno vrijeme žalba ne odgađa izvršenje odluke. Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to:

  1. Od A do H (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 09.00 sati,
  2. Od I do N (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 10.00 sati,
  3. Od P do Ž (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 11.00 sati.

  Kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen telefonskim pozivom i e-mailom, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 25. siječnja 2021. godine.

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-44

  Korenica, 20.01.2021. godine

   

  Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam

  u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe

  aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

  Natječaj za zapošljavanje žena – Zaželi

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 212/11-01/01-21-01

  Korenica, 14. siječnja 2021. godine

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

    JAVNI OGLAS

  Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

  1. Broj traženih radnica: 30
  2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 12 mjeseci uz obvezan probni rad od 2 mjeseca
  3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
  5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji ( podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima ),
  • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.
  1. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
  • Ženski spol
  • Punoljetnost
  • Hrvatsko državljanstvo
  • Prebivalište/boravište na području Općine Plitvička Jezera
  • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

  Prednost imaju teže zapošljive skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnice i sl. Kandidatkinja koja se poziva na neko od prava prednosti kod prijma u radni odnos dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  1. Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:
  • Zamolba
  • Kratki životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog oglasa )
  • Dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) – ako je primjenjivo
  • Vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog oglasa.

   

  Sve informacije se mogu dobiti na e-mail adresi: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili na broj telefona 053 776 018.

  NAPOMENA:

  Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

  Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

  Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, putem pošte ili osobno, do 22. siječnja 2021., u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

  „Za javni oglas u sklopu Projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“

   

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

  Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, www.plitvicka-jezera.hr.

  Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na testiranje i razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati oglasa.

   

              Općinski načelnik:

  Ante Kovač

   

 • PRIVOLA (15.01.2021.)
 • OGLAS NA STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE:

  https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx