Novosti

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik Ličko-senjske županije” br. 3/18, 8/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), a u vezi sa člankom 141. stavak 1. točkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

O D L U K U

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
za školsku godinu 2019/2020

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera u školskoj godini 2019/2020.

Članak 2.

Prijevozom učenika srednjih škola Općine Plitvička Jezera, u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika autobusom koji se obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem tekstu: prijevoz učenika).

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da imaju prebivalište na području Općine Plitvička Jezera,
– da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
– da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara,
– da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobusom).
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 4.

Općina će sufinancirati dio cijene mjesečne učeničke karte koji se ne sufinancira temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj 81/19), i to u omjeru od 50% od dijela cijene mjesečne učeničke karte koju ne sufinancira nadležno Ministarstvo, dok će u ostatku cijene mjesečne učeničke karte sudjelovat roditelji učenika.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj 2019/2020. godinu.
U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.
Za ovu namjenu u 2019.g. Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna, te će se sredstva za tu namjenu planirati i u Proračunu za 2020. godinu.

Članak 5.

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika, kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Općine Plitvička Jezera.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Plitvička Jezera dostavlja prijevoznik prilikom ispostave mjesečne fakture za sufinanciranje prijevoza.
Popis treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta, relaciju s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznos subvencija u skladu s člankom 3. ove Odluke, te iznos doplate roditelja od
ukupne cijene. Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Općinu Plitvička Jezera.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera”, te na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, a primjenjuje se od 09. rujna 2019. godine.

Općinski načelnik:
Ante Kovač

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza (09.09.2019.)
 • Poziv na 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/19-01/06

  URBROJ: 2125/11-03-19-01

  Korenica, 04.09.2019. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

   

   S A Z I V A M

   17. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. RUJNA 2019. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

   

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

   D N E V N I   R E D

   

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  4. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  6. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  7. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI,
  8. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u,
  9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u

   

  Materijali po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

   

   

              PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Ante Bionda

 • 1. Odluka o određivanju pravnih osoba (06.09.2019.)
 • 2. Odluka o agrotehničkim mjerama (06.09.2019.)
 • 3. Odluka o imenovanju povjerenstva (06.09.2019.)
 • 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika (06.09.2019.)
 • 5. Odluka o prostorima za obavljanje određene djelatnosti u zgradi KIC-a (06.09.2019.)
 • 6. Odluka o kriterijima za određivanje visine zakupnine (06.09.2019.)
 • 7. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u zgradi KIC-a (06.09.2019.)
 • Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za prenamjenu zemljišta izvan Nacionalnog parka Plitvička Jezera

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je, na 15. redovnoj sjednici 4.6.2019. godine, donijelo  Odluku o IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Plitvička Jezera koja se odnosi za područje izvan granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera.

  Ovim putem se obavještavaju nositelji prava na navedenom zemljištu kako svoje Zahtjevi za prenamjenu zemljišta mogu podnijeti do 15.9.2019. godine.

  Način predaje zahtjeva: osobno, putem pošte (Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica) ili na mail adresu: ured.nacelnika@plitvicka-jezera.hr

   

 • Obrazac - Zahtjev za prenamjenu zemljišta (05.09.2019.)
 • Javni poziv za predočavanje nositeljima prava na nekretninama na području Općine Plitvička Jezera

  Pozivaju se nositelji prava koji nisu pristupili predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarske općine Plitvička Jezera i Prijeboj na području Općine Plitvička Jezera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere da pristupe predočavanju.

  Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Mukinje 34, Plitvička Jezera. Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/3801-380 ili email gzr@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

  Predočavanje podataka zaključuje se 20. rujna 2019. godine.

  Preuzmi: Javni poziv.pdf

   

   

  Obavijest – Dječji vrtić Slapić

  Obavještavaju se roditelji čija djeca sljedeće godine (rujan 2020.) polaze u prvi razred, a nisu upisana u vrtić, da se jave u vrtić radi organiziranja predškole.

  Predškola se odnosi na djecu koja su rođena od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. i obvezna je za svu djecu.

  Prijave možete napraviti osobno dolaskom u vrtić ili na broj telefona 099 3402 174, najkasnije do 20. rujna 2019. godine.

   

  Ravnateljica:

  Kristina Bobinac

 • Obavijest o upisu u predškolu (02.09.2019.)
 • Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

  KLASA: 350-01/18-02/12

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-46

  Korenica, 30.8.2019. godine

   

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/18-02/12, URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-45  od 29. kolovoza 2019. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

   

  Javnu raspravu

  o  Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

   

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja javni poziv – objava održat će se u periodu od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  2. Tijekom trajanja Javne rasprave Urbanistički plan uređenja Korenica – sjever bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati i na elektroničkim stranicama Općine Plitvička Jezera: plitvicka-jezera.hr.

  Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:2000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

  1. Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever, održat će se dana 30. rujna 2019. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.
  2. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:
  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja , primjedbe i prijedloge do 10. listopada 2019. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:
  1. Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
  2. Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,
  3. Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
  4. Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
  5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 10. listopada 2019. godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

  Pročelnica

  Klara Orlić, spec.admin.publ.

 • Nacrt prijedloga plana UPU Korenica-sjever (30.08.2019.)
 • Obavijest o javnoj raspravi o izradi UPU Korenica - sjever (30.08.2019.)
 •  

   

  Javni poziv nositeljima prava koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera

  KLASA: 911-01/14-01/01

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-392

  U Korenici 29.08.2019.

  Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Općina Plitvička jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera, K.O. Korenica u naselju

  Rudanovac, na k.č.br. 5025/4, 9489/3, 5025/6, 5025/7, 1461/1, 1460/46, 4795/9, 5025/4, 5025/6 i 5025/7,

  u naselju

  Vrelo Koreničko na k.č.br. 11007/6, 11007/7, 1565, 9430/7, 766 i 1565,

  u naselju

  Korenica Ulica kraljice Katarine Kotromanić na k.č.br. 12161/2, 12161/3 i 12161/4, Ulica Brinjska k.č.br.  11923/2 i Ulica Pere Šnjarića na k.č.br. 11482

  u naselju

  Kompolje Koreničko na k.č.br. 12410 i

  u naselju

  Gradina Korenička na k.č.br. 7997/1, 8045, 7450, 9628/1, 9615, 9429/1, 7768 i 9627

  da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 09.09.2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

   

   

  Načelnik Općine Plitvička Jezera

        Ante Kovač, v.r.