Novosti

Odluka o imenovanju uredništva Službenog glasnika

Temeljem članka 3. Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik Ličko-senjske županije» br. 25/18) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik Ličko-senjske županije» br. 3/18 i 8/18), općinski načelnik donosi

O D L U K U

o imenovanju uredništva
„Službenog glasnika Općine Plitvička Jezera“

Članak 1.

U uredništvo „Službenog glasnika Općine Plitvička Jezera“ imenuju se:
1. Marija Vlašić – glavna urednica
2. Ljiljana Hrgota – urednica
3. Franjo Anđić – urednik

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

 

Klasa: 008-01/18-01/02
Ur.broj: 2125/11-01/01-19-03
Korenica, 04.01.2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kovač

Poziv za drugu podjelu humanitarnih paketa

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera poziva sve osobe koje su ispunile uvjete te dobili pakete u 2018. godini te i ostale koji ispunjavaju dolje navedene uvjete za dobivanje humanitarnih paketa da se obrate u Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera, Trg Svetog Jurja 5, Korenica, tel. 053 776 533 , Mob: 099 789 7398, 099 1967447.

 

Kriteriji za ostvarivanje prava:

1 – Samci / kućanstva primatelji minimalne naknade

2 – Osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 1.500,00 HRK za samce, odnosno do 2.000,00 HRK za dvočlano kućanstvo

3 – Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od 3.276,00 HRK

4 – Obitelji s 3 ili više djece s primanjima ukupno nižim od 6.025,00 HRK

5 – Iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi

Na temelju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu (Klasa: 550-01/18-01/08, Urbroj: 2125/11-03-18-02, od 18.12.2018.godine) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18), a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

O D L U K U
o jednokratnoj novčanoj pomoći
za opremu novorođenčadi
u 2019. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Plitvička Jezera dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja općine Plitvička Jezera, rođenu u 2019. godini i to:
– 5.000,00 kn za prvo novorođeno dijete,
– 5.500,00 kn za drugo novorođeno dijete,
– 6.000,00 kn za treće novorođeno dijete
odnosno za svako slijedeće rođeno dijete po 500,00 kn više.

Članak 2.

Pravo na iznose iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se kada bar jedan od roditelja novorođenog djeteta ima stalno mjesto prebivališta na području općine Plitvička Jezera.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava iz ove Odluke roditelji su dužni uz zahtjev dostaviti:
– dokaz o prebivalištu na području općine Plitvička Jezera za roditelje,
– dokaz o prijavi prebivališta na području općine Plitvička Jezera za dijete,
– rodni list djeteta,
– broj tekućeg računa.
Zahtjev se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.

Članak 4.

Nakon provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje o odobrenju za isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete, a isto se dostavlja roditeljima i Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo.
Isplata sredstava za novorođenu djecu vršiti će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. godini (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 32/14 i 3/16).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i u Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.

Klasa: 402-08/19-01/05
Ur.broj: 2125/11-01/01-19-01
Korenica, 02.01.2019. godine

Općinski načelnik:
Ante Kovač

Odluka o korištenju kombi vozila

KLASA: 406-01/19-01/01

URBROJ: 2125/11-02/02-18-01

Korenica, 02.01.2019.god.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 22/13) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

ODLUKU
o korištenju kombi vozila

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovom Odlukom o korištenju kombi vozila (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se način korištenja kombi vozila, registarske oznake i broja: GS947-DF u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za potrebe udruga sa područja Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.

Pravo korištenja kombi vozila imaju udruge registrirane na području Općine Plitvička Jezera, koje svojim radom, zalaganjem i djelovanjem doprinose razvoju, unapređenju i promoviranju Općine Plitvička Jezera.
Općina Plitvička Jezera daje kombi vozilo na korištenje, a sve troškove goriva, cestarine i druge ostvarene troškove snosi udruga kojoj je odobreno korištenje kombi vozila.

II. ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE KOMBI VOZILA

Članak 3.

Zahtjev za korištenje kombi vozila podnosi se pisanim putem na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobno u pisarnici Općine, a koji zahtjev se dostavlja osobi koja je zadužena za kombi vozilo u Općini Plitvička Jezera.
Zahtjev se podnosi najkasnije 3 (tri) dana prije datuma korištenja vozila.
U slučaju postojanja više zahtjeva za korištenjem vozila u istom terminu ili se termini preklapaju, pravo prvenstva korištenja se određuje slijedom prioriteta kako je navedeno:
NAMJENA – prednost prijevoza sportaša na službena natjecanja;
KATEGORIJA SPORTAŠA – prednost imaju sportaši kategorije seniora i mlađih dobnih skupina;
UČESTALOST – temeljem evidencije prednost imaju udruge koje su manje puta koristile vozilo u proteklih 6 mjeseci;
UDALJENOST – prednost se daje udrugama koje vozilo koriste za duže putovanje.
III. OBAVEZE KORISNIKA VOZILA

Članak 4.

Korisnik prilikom preuzimanja vozila prihvaća slijedeće obaveze: vozilo koristiti pažnjom dobrog gospodara, te isto vratiti uredno i u ispravnom stanju, obavezan je prije polaska u potpunosti ispuniti putni nalog u dijelu koji se odnosi na relaciju puta, vozača i upisati sve putnike poimence, odgovara za sve postupke i događaje tijekom korištenja vozila od polaska do predaje vozila Općini Plitvička Jezera kao i za eventualne kazne za prometne prekršaje, vozač je obavezan putni nalog potpisati prije polaska.
Korisnik koji će prevoziti maloljetne putnike dužan je pribaviti potrebne suglasnosti od roditelja, a takve putnike isključivo mora voziti predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti, te je osobnog odgovoran za sigurnost djece.
Članak 5.
Prilikom vraćanja vozila Općini Plitvička Jezera potrebno je: da je vozilo neoštećeno, da je spremnik goriva pun, da je vozilo uredno, da je putni nalog ispravno i u potpunosti popunjen, uključujući i završno stanje brojača prijeđenih kilometara.
Članak 6.
U slučaju da korisnik odustane od korištenja vozila, dužan je to dojaviti Općini Plitvička Jezera najkasnije (2) dva dana prije zatraženog termina korištenja.
U slučajevima kada nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti o odustajanju je potrebno obavijestiti Općinu Plitvička Jezera makar i jedan dan prije zatraženog termina, što može utjecati na smanjenje sankcije.

IV. SANKCIJE

Članak 7.

Udruzi koja vrati vozilo, a nije u potpunosti popunila spremnik goriva trošak će se nadokanditi iz njihovih sredstava u Proračunu Općine Plitvička Jezera i imat će zabranu korištenja vozila u slijedećih 6 mjeseci.
Udruga koja napravi isti propust u slijedećih godinu dana od isteka kazne iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se zabranom korištenja vozila na rok od godine dana.

Članak 8.

Udruzi koja u zahtjevu istakne krive podatke, radi stjecanja prava prvenstva korištenja, zabranit će se korištenje vozila u slijedećih 6 mjeseci.

Članak 9.

Udruzi koja ne obavijesti Općinu Plitvička Jezera o odustajanja od korištenja vozila, zabranit će se korištenje vozila u slijedećih 6 mjeseci, a ako je obavijest o odustajanju stigla u roku manjem od 3 (tri) dana prije termina zatraženog korištenja vozila, zabrana će trajati 2 mjeseca.

Članak 10.

Udruga koja samovoljno ustupi vozilo trećim osobama ili subjektima, zabranit će se korištenje vozila u slijedećih godinu dana.

V. POSTUPANJA U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE

Članak 11.

U slučaju da vozilo bude sudionik u prometnoj nesreći, vozač je obavezan postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima, te na licu mjesta o nesreći obavijestiti policiju.
Udruga koja je dobila vozilo na korištenje, odgovorna osoba udruge i vozač dužni su na vlastiti trošak organizirati prijevoz oštećenog vozila do ovlaštenog servisera.

Članak 12.

U slučaju da je vozač vozila skrivio prometnu nezgodu, vozilo će se popraviti na račun kasko osiguranja, temeljem važeće police kasko osiguranja, osim ako se isto ne može ostvariti krivnjom vozača, a prema uvjetima iz police kasko osiguranja (npr. alkoholiziranost vozača i sl.). U tom slučaju troškove popravka vozila snosit će udruga koja je vozilo tražila na korištenje, odnosno odgovorna osoba udruge i vozač.

Članak 13.

Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2019.godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“ i na web stranici Općine Plitvička Jezera.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač

Doček Nove 2019.godine u Korenici

I ove godine u Korenici nezaboravan doček Nove godine.

U poznatoj dvorani iza Crkve s početkom u 21.30h do ranih jutarnjih sati zabavljat će vas dva benda uz ukusni kotlić, kuhano vino i čaj koji su za sve besplatni.
Točno u ponoć svi van na vatromet koji će na nekoliko minuta krasiti Koreničko nebo.

Za najmlađe pripremljen je doček u 12:00h.
Bit će veselo i zanimljivo, uz veseli laboratorij Djeda mraza te oslikavanje lica (tzv.Face painting).

Ne zaboravite ponijeti sa sobom veselje, smijeh i radost jer je to jedino što će vam na ispraćaju stare, a uz doček Nove godine trebati.

Vidimo se!

Read More

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezerau Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti …

Read More