Novosti

Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za prenamjenu zemljišta izvan Nacionalnog parka Plitvička Jezera

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je, na 15. redovnoj sjednici 4.6.2019. godine, donijelo  Odluku o IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Plitvička Jezera koja se odnosi za područje izvan granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera.

Ovim putem se obavještavaju nositelji prava na navedenom zemljištu kako svoje Zahtjevi za prenamjenu zemljišta mogu podnijeti do 15.9.2019. godine.

Način predaje zahtjeva: osobno, putem pošte (Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica) ili na mail adresu: ured.nacelnika@plitvicka-jezera.hr

 

 • Obrazac - Zahtjev za prenamjenu zemljišta (05.09.2019.)
 • Javni poziv za predočavanje nositeljima prava na nekretninama na području Općine Plitvička Jezera

  Pozivaju se nositelji prava koji nisu pristupili predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarske općine Plitvička Jezera i Prijeboj na području Općine Plitvička Jezera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere da pristupe predočavanju.

  Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Mukinje 34, Plitvička Jezera. Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/3801-380 ili email gzr@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

  Predočavanje podataka zaključuje se 20. rujna 2019. godine.

  Preuzmi: Javni poziv.pdf

   

   

  Obavijest – Dječji vrtić Slapić

  Obavještavaju se roditelji čija djeca sljedeće godine (rujan 2020.) polaze u prvi razred, a nisu upisana u vrtić, da se jave u vrtić radi organiziranja predškole.

  Predškola se odnosi na djecu koja su rođena od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. i obvezna je za svu djecu.

  Prijave možete napraviti osobno dolaskom u vrtić ili na broj telefona 099 3402 174, najkasnije do 20. rujna 2019. godine.

   

  Ravnateljica:

  Kristina Bobinac

 • Obavijest o upisu u predškolu (02.09.2019.)
 • Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

  KLASA: 350-01/18-02/12

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-46

  Korenica, 30.8.2019. godine

   

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/18-02/12, URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-45  od 29. kolovoza 2019. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

   

  Javnu raspravu

  o  Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

   

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja javni poziv – objava održat će se u periodu od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  2. Tijekom trajanja Javne rasprave Urbanistički plan uređenja Korenica – sjever bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati i na elektroničkim stranicama Općine Plitvička Jezera: plitvicka-jezera.hr.

  Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:2000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

  1. Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever, održat će se dana 30. rujna 2019. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.
  2. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:
  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja , primjedbe i prijedloge do 10. listopada 2019. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:
  1. Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
  2. Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,
  3. Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
  4. Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
  5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 10. listopada 2019. godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

  Pročelnica

  Klara Orlić, spec.admin.publ.

 • Nacrt prijedloga plana UPU Korenica-sjever (30.08.2019.)
 • Obavijest o javnoj raspravi o izradi UPU Korenica - sjever (30.08.2019.)
 •  

   

  Javni poziv nositeljima prava koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera

  KLASA: 911-01/14-01/01

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-392

  U Korenici 29.08.2019.

  Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Općina Plitvička jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera, K.O. Korenica u naselju

  Rudanovac, na k.č.br. 5025/4, 9489/3, 5025/6, 5025/7, 1461/1, 1460/46, 4795/9, 5025/4, 5025/6 i 5025/7,

  u naselju

  Vrelo Koreničko na k.č.br. 11007/6, 11007/7, 1565, 9430/7, 766 i 1565,

  u naselju

  Korenica Ulica kraljice Katarine Kotromanić na k.č.br. 12161/2, 12161/3 i 12161/4, Ulica Brinjska k.č.br.  11923/2 i Ulica Pere Šnjarića na k.č.br. 11482

  u naselju

  Kompolje Koreničko na k.č.br. 12410 i

  u naselju

  Gradina Korenička na k.č.br. 7997/1, 8045, 7450, 9628/1, 9615, 9429/1, 7768 i 9627

  da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 09.09.2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

   

   

  Načelnik Općine Plitvička Jezera

        Ante Kovač, v.r.

  Mobilno reciklažno dvorište – Ličko Petrovo Selo

  Dana 26. kolovoza 2019. započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za Općinu Plitvička Jezera – naselje Ličko Petrovo Selo. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

  Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad).

  Komunalac d.o.o. će 26. kolovoza 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište u Ličkom Petrovo Selu, na adresi Ličko Petrovo Selo 55 (u blizini zgrade gdje posluje Udruga Tara) gdje će biti do 09. rujna 2019. Stanovnicima naselja  Ličko Petrovo Selo  bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

  Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti i  razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

  Nakon postavljanja u naselju Ličko Petrovo Selo   mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu, a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019.  o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

  Rang lista po javnom pozivu za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  Sukladno objavljenom Javnom pozivu za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje(potpora male vrijednosti) na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu utvrđuje se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora:

  Read More