Općinski načelnik

Odluka o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2014./2015.

Na temelju članka 13. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 28/02 i 22/08) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je:

Read More

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13), Načelnik Općine donosi (više…)

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. godini

Na temelju Socijalnog programa Općine Plitvička jezera u 2015. godini (KLASA: KLASA: 550-01/14-01/14, URBROJ:2125/11-03-14-01 od 22.12.2014.god.) te članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13) a u skladu sa osiguranim sredstvima za potrebe socijalne skrbi, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi (više…)

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. godinu

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8/08, 61/11) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 24.12.2014. godine donosi (više…)

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta u naselju jezerce

Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Jezerce da Općina Plitvička Jezera kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja predmetne ceste i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inžinjera geodezije tvrtke “Geom” d.o.o. koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju. (više…)