Mobilno reciklažno dvorište – Ličko Petrovo Selo

Dana 26. kolovoza 2019. započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za Općinu Plitvička Jezera – naselje Ličko Petrovo Selo. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad).

Komunalac d.o.o. će 26. kolovoza 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište u Ličkom Petrovo Selu, na adresi Ličko Petrovo Selo 55 (u blizini zgrade gdje posluje Udruga Tara) gdje će biti do 09. rujna 2019. Stanovnicima naselja  Ličko Petrovo Selo  bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti i  razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

Nakon postavljanja u naselju Ličko Petrovo Selo   mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu, a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019.  o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.