Natječaj – prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 9/20), Općinski  načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

 

  1. PREDMET PRODAJE, POČETNA CIJENA

Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera označena kao:

  • kč. broj 929 k.o Korenica, poljoprivredno zemljište u naravi oranica, ukupne površine 5.366 m2, upisana u posjedovni list broj 3145 k.o. Korenica, broj zemljišno-knjižnog uloška ZP-654/19.
  • Početna cijena prodaje: 39.332,78 kuna – utvrđena Elaboratom utvrđivanja tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta izrađenog od strane ovlaštenog sudskog vještaka Ante Pašalića dipl.ing.arh.

Sve uvjete natječaja, kao i Izjavu pogledajte u prilogu objave.

  • Natječaj - prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (11.11.2020.)
  • Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (11.11.2020.)