Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 4/22), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
Sve detalje natječaja, uvjere i potrebnu dokumentaciju za prijavu, pogledajte u prilogu.

  • Natječaj za kupnju (13.04.2022.)
  • Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (13.04.2022.)
  • Izjava o korištenju osobnih podataka (13.04.2022.)
  • Obrazac ponude (13.04.2022.)