Novosti

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. godinu

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8/08, 61/11) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 24.12.2014. godine donosi (više…)