NP Plitvička Jezera raspisao natječaj za turističku sezonu 2017. godine

Natječaj je objavljen u NN br. 9 od 1. veljače 2017. Zadnji dan za prijavu – 9. veljače 2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, v.d. Ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2017.), za sljedeća radna mjesta:

 

I. SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
 1. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja
 2. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj
 3. Čistač u Parku – 20 izvršitelja

Ukupno: 26 izvršitelja

II. SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
 1. Turistički vodič – 4 izvršitelja
 2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 12 izvršitelja
 3. Informator – 14 izvršitelja
 4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 13 izvršitelja
 5. Informator – blagajnik parkinga – 10 izvršitelja
 6. Čuvar parkirališta – 17 izvršitelja
 7. Zapovjednik broda – 3 izvršitelja
 8. Pomoćnik zapovjednika -mornar – 25 izvršitelja
 9. Vozač autobusa – 2 izvršitelja
 10. Vozač B i C kategorije – 4 izvršitelja
 11. Rukovatelj građevinskim strojem – 1 izvršitelj
 12. Vozač traktora – 1 izvršitelj
 13. Čistač vozila – 3 izvršitelja

Ukupno: 109 izvršitelja

III. PODRUŽNICA TRGOVINE
 1. Prodavač II* – 20 izvršitelja

Ukupno: 20 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

IV. PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
 1. Recepcionar II – 10 izvršitelja
 2. Recepcionar III – 5 izvršitelja
 3. Nosač prtljage – 4 izvršitelja
 4. Konobar II – 44 izvršitelja
 5. Konobar III – 28 izvršitelja
 6. Blagajnik – 16 izvršitelja
 7. Voditelj šanka – 3 izvršitelja
 8. Kuhar II – 29 izvršitelja
 9. Kuhar III – 10 izvršitelja
 10. Slastičar II – 4 izvršitelja
 11. Slastičar III – 2 izvršitelja
 12. Perač posuđa – 14 izvršitelja
 13. Kuhar roštilja-pečenjar – 12 izvršitelja
 14. Mesar – 3 izvršitelja
 15. Vozač – 2 izvršitelja
 16. Referent AOP-a – 2 izvršitelja
 17. Sobarica – 16 izvršitelja
 18. Čistačica – 21 izvršitelja
 19. Vešarica – 10 izvršitelja
 20. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 4 izvršitelja
 21. Pomoćni radnik – kosac – 5 izvršitelja
 22. Kućni majstor – elektrotehničar – 4 izvršitelja
 23. Kućni majstor – vodoinstalater – 3 izvršitelja
 24. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj

Ukupno: 252 izvršitelja

V. SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA
 1. Računovodstveni referent faktura – 1 izvršitelj

Ukupno: 1 izvršitelj

VI. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
 1. Referent nabave – 1 izvršitelj
 2. Vatrogasac – 1 izvršitelj
 3. Vatrogasac-vozač – 1 izvršitelj
 4. Čuvar – 4 izvršitelja
 5. Informatičar-serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja

Ukupno: 9 izvršitelja

VII. PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija – 1 izvršitelj
 2. Soboslikar – 1 izvršitelj
 3. Pomoćni radnik – 6 izvršitelja

Ukupno: 8 izvršitelja

SVEUKUPNO: 425 izvršitelja

Uvjeti:

 • NKV (za radna mjesta: radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);
 • SSS i položen ispit za zaštitara (za radno mjesto: čuvar)
 • SSS građevinskog smjera – soboslikar (za radno mjesto: soboslikar);
 • SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar)
 • SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent faktura);
 • SSS medicinskog ili kemijskog smjera (za radno mjesto: sanitarni tehničar na bazenu);
 • SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);
 • SSS tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, te položen ispit za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i licenca za putničko plovilo (za radno mjesto: zapovjednik broda);
 • SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);
 • SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila odnosno položen ispit za rukovatelja građevinskim strojem (za radna mjesta: vozač autobusa, vozač B i C kategorije, rukovatelj građevinskim strojem, vozač traktora i vozač);
 • SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, slastičar III, voditelj šanka i mesar);
 • SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radna mjesta: vatrogasac i vatrogasac-vozač)
 • SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);
 • SSS ekonomskog ili općeg smjera (za radno mjesto: referent nabave);
 • SSS informatičkog smjera (za radno mjesto: informatičar-serviser informatičke opreme);
 • SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);
 • SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater)
 • VŠS turističkog ili društvenog smjera i znanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: turistički vodič)
  i
 • aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS
 • poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove SSS i VŠS

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

 • kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
 • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)
 • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku domovnice
 • presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)
 • presliku brodarske knjižice, potvrde o položenom ispitu za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i/ili dozvolu/licencu za prijevoz brodom (samo za radna mjesta zapovjednik broda i/ili pomoćnik zapovjednika-mornar)
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

Obrazac_za_prijavu_natjecaja_sezona_2017

NAPOMENE:

 • kandidati koji su u turističkoj sezoni 2016. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za natječaj sezona 2017.“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);
 • kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);
 • kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;
 • svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2017. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 27.03.2017.g do 01.07.2017.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2017.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);
 • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;
 • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – turistička sezona 2017.“.

Natječaj je objavljen u NN br. 9 od 1. veljače 2017. Zadnji dan za prijavu – 9. veljače 2017.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 24. siječnja 2017.
Ur. broj: 600/17

Javna ustanova „NP Plitvička jezera“
v.d. Ravnatelja