OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA uz natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera

 

Sukladno članku 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 42/18  od 09.05. 2018. godine i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

NAZIV RADNOG MJESTA: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (radno mjesto I. kategorije, glavni rukovoditelj, klasifikacijski rang: 1, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca)

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 24/17, 25/17 i 03/18) definiran je opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osigurava zakonitost rada i brine o izvršavanju radnih zadaća i obveza JUO,
 • planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar JUO,
 • nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • predlaže, daje smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti JUO,
 • donosi akte iz nadležnosti Općine po donesenim odlukama Općinskog vijeća i po ovlaštenju Općinskog načelnika,
 • proučava i stručno obrađuje najsloženije poslove iz djelokruga javne nabave,
 • brine o stručnom usavršavanju i osposobljavanju djelatnika,
 • pokreće inicijativu i daje prijedloge za unapređenje rada organizacije JUO,
 • sudjeluje u izradi financijskog plana i programa,
 • obavlja i ostale poslove u dogovoru sa Općinskim načelnikom i njegovim zamjenicima.

Složenost poslova: visoka složenost poslova

Samostalnost u radu: odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima u dogovoru sa Općinskim načelnikom

Stupanj suradnje s drugim tijelima: stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela

Stupanj odgovornosti: uključuje materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući i široku nadzornu i upravljačku odgovornost

 

PODACI O PLAĆI:

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26//10, 18/12, 23/12 i 27/17).

Slijedom navedenog plaću pročelnika čini umnožak osnovice za obračun plaća koja iznosi 4.597,96 kuna i  koeficijenta složenosti poslova koja iznosi 2,5.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane Općinskog načelnika.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodan provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

   

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.

Pisano testiranje  traje 60 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način ometati druge kandidate.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Na pisanom testiranju kandidati mogu dobiti maksimalno 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ukoliko su dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju)

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi, te utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođivanja, zanimanja za rad, želju za učenjem i usavršavanjem.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua,  Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva uz kojeg se prilaže i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama članka 25. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“   127/17)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12 i 121/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 115/16)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 07/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 i 4/18- Uredba)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“   36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14)
 • Statut Općine Plitvička Jezera („Županjski glasnik“ Ličko-senjske županije 03/18)

 

 

 

 1. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

 

Na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera bit će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

POVJERENSTVO  ZA  PROVEDBU       

                      NATJEČAJA