Obavijest – mobilno reciklažno dvorište za općinu Plitvička Jezera

O B A V I J E S T

26.ožujka 2019 . započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za općinu Plitvička Jezera . Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta građanima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

U dogovoru s općinom Plitvička Jezera , Komunalac d.o.o će 26. ožujka 2019. postaviti mobilno reciklažno dvorište u Brinjskoj ulici, na početku ulice na zelenoj površini, a gdje će biti naredna dva tjedna. Građanima Korenice bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklag reciklažnog dvorišta je svaki dan od 12 do 14 sati.

Nakon postavljanja u Brinjskoj ulici mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno i u ostalim MO prema rasporedu koji su sačinili predstavnici mjesnih odbora , a o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

DIREKTOR

Damir Jakšić, dipl.ing.