Obavijest o mobilnom reciklažnom dvorištu – Rastovača

21. lipnja 2019. započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za Općinu Plitvička Jezera – naselje Rastovača. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

Komunalac d.o.o će  21. lipnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište kod raskrižja ceste  gdje će biti do 14. srpnja 2019 . Stanovnicima naselja  Rastovače bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklag reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti i  razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

Nakon postavljanja u naselju Rastovača   mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019.  o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

 

Direktor:

Damir Jakšić, dipl.ing., v.r.