Obavijest za zakup prostora u Kulturno informativnom centru u Korenici

Zbog učestalih upita vezano za slijedeći tekst natječaja za zakup poslovnih prostora: „Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19).“ dajemo slijedeće objašnjenje:

 

Člankom 6. stavkom 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti (NN br.  73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19) propisano je da se poreznicima u smislu stavka 1. članka ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanje djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti.

No nadalje se navodi da ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natječaja  kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

 

Provedba ovog članka detaljnije je propisana  Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednosti (NN br. 79/13), gdje se člankom 5. navodi:

 

(1) Ako tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima koja se prema članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju poreznim obveznicima, obavljaju djelatnosti ili transakcije u okviru svog djelokruga ili ovlasti, a neoporezivanje tih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja, Porezna uprava će rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za te djelatnosti.

(2) U slučaju da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima kao i za djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.

Člankom 90. stavak 1. Zakona o PDV-a propisano je da je prag za ulazak u sustav PDV-a 300.000,00 kn.

Slijedom navedenog, Općina je u natječaj stavila citiranu odredbu  iz razloga kako bi u slučaju da se ostvarenjem prihoda od zakupa poslovnog prostora pređe prag iz čl.90. Zakona ne dovede u spornu situaciju.

Zakupnici su dužni u ponudi iskazati cijenu bez PDV-a, zasebno PDV i potom ukupnu cijenu sa PDV-om, a Općina neće PDV naplaćivati do onog trenutka dok ne pređe prag iz čl.90. st.1. Zakona, odnosno ukoliko ga ne pređe isti se neće naplaćivati.