Odluka o dodjeli na korištenje općinskog poslovnog prostora u kulturno-informativnom centru kao nefinancijska podrška u nekretninama namijenjena udrugama

KLASA: 372-03/20-01/03

URBROJ: 2125/11-02/01-20-17

Korenica, 02.10.2020.god.

 

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19 i 3/20), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a u svezi čl.6. Pravilnika o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 3/20),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o dodjeli na korištenje Općinskog poslovnog prostora u Kulturno-informativnom centru kao nefinancijska podrška u nekretninama namijenjena udrugama.

Cjelokupan tekst Odluke pogledajte u prilogu.

  • Odluka Kulturno-informativni centar (02.10.2020.)