Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. godini

 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. ()
 • Na temelju Socijalnog programa Općine Plitvička jezera u 2015. godini (KLASA: KLASA: 550-01/14-01/14, URBROJ:2125/11-03-14-01 od 22.12.2014.god.) te članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13) a u skladu sa osiguranim sredstvima za potrebe socijalne skrbi, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

  O D L U K U
  o jednokratnoj novčanoj pomoći
  za opremu novorođenčadi
  u 2015. godini

   

  Članak 1.

  Ovom Odlukom Općina Plitvička Jezera dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja općine Plitvička Jezera u 2015. godini i to:

  • 3.000,00 kn za prvo novorođeno dijete
  • 3.500,00 kn za drugo novorođeno dijete
  • 4.000,00 kn za treće novorođeno dijete

  odnosno za svako sljedeće rođeno dijete po 500,00 kn više.

  Članak 2.

  Pravo na iznose iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se kada jedan od roditelja novorođenog djeteta ima stalno mjesto prebivališta na području Općine Plitvička Jezera.

  Članak 3.

  Za ostvarivanje prava iz ove Odluke roditelji su dužni uz zahtjev dostaviti:

  • dokaz o prebivalištu za majku djeteta,
  • rodni list djeteta,
  • broj tekućeg računa.

  Zahtjev se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.

  Članak 4.

  Nakon provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje o odobrenju za isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete, a isto se dostavlja roditeljima i Odsjeku za proračun, računovodstvo i financije.

  Isplata sredstava za novorođenu djecu vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.

  Članak 5.

  Ova Odluka primjenjivat će se do 31.12.2015.godine.

  Članak 6.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2005.godini (KLASA: 402-08/05-01/05, URBROJ: 2125/11-02-05-01 od 25.01.2005.godine).

  Članak 7.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

  KLASA: 402-08/14-01/54
  URBROJ: 2125/11-01/01-14-01
  Korenica, 28.12.2014.god.

  OPĆINSKI NAČELNIK
  Boris Luketić